10 grudnia 2005

uchwały ORL IV kadencji

UCHWAŁA NR 1278/R-IV/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2005 r.

w sprawie rekomendacji zakładu opieki zdrowotnej do wpisu na listę
marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia
stażu podyplomowego
lekarza, lekarza dentysty


Działając na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. nr 57, poz. 553), po zapoznaniu się z opinią zespołu wizytacyjnego powołanego uchwałą nr 2133-IV/05 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 września 2005 r. w sprawie powołania zespołu wizytacyjnego do oceny spełnienia wymogów do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie rekomenduje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”, Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A celem wpisania na listę marszałka województwa mazowieckiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty.
2. Zakład Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 uchwały, może zatrudniać i prowadzić staż podyplomowy nie więcej niż czterech lekarzy.
3. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały, spełnia warunki do prowadzenia stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

§ 2
Upoważnia się sekretarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do wystąpienia
z wnioskiem do marszałka województwa mazowieckiego o wpis placówki, o której mowa w § 1 ust. 1, na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty z ograniczeniem określonym w § 1 ust. 2.

§ 3
Protokół wizytacji zespołu powołanego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie do oceny spełnienia wymogów przez podmiot mający prowadzić staż podyplomowy lekarza dentysty stanowi załącznik do uchwały.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 1279/R-IV/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2005 r.

w sprawie zmiany
uchwały nr 688/R-IV/05
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany
regulaminu organizacyjnego biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 584/R-IV/04 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 12 marca 2004 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 688/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. – Regulamin organizacyjny biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – tytuł §12 otrzymuje brzmienie: Dział Informacji Prasowo-Wydawniczej, którym kieruje kierownik Działu – redaktor naczelny miesięcznika „Puls”.
2. W załączniku nr 2 do uchwały nr 688/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. – Schemat organizacyjny biura OIL w Warszawie, w tabeli „Dział Informacji Prasowo-Wydawniczej”, po wyrażeniu: rzecznik prasowy dodaje się wyrażenie: redaktor naczelny miesięcznika „Puls”.

§ 2
Pozostałe zapisy ww. uchwały oraz załącznika nr 1 do niej nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1282/R-IV/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2005 r.

w sprawie zaproszenia na obrady XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
przedstawicieli środowiska
lekarskiego z Kamieńca Podolskiego


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z planowaną rewizytą lekarzy – przedstawicieli środowiska medycznego z Kamieńca Podolskiego – uchwala się, co następuje:
§ 1
Upoważnia się przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
– kol. Andrzeja Włodarczyka i przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do zaproszenia na obrady Zjazdu przedstawicieli środowiska medycznego z Kamieńca Podolskiego w osobach:

Nadieżda Podskocka – zastępca mera miasta ds. ochrony zdrowia,
Tatiana Riabaspiritus movens zaproszenia delegacji Izby warszawskiej do Kamieńca Podolskiego,
– Aleksander Zarycki – zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia Kamieńca Podolskiego

§ 2
Pobyt w Warszawie osób, wymienionych w §1, będzie finansowany z budżetu Zjazdu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1429/R-IV/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2005 r.
w sprawie odwołania
Rady Fundacji Lekarskiej
„Pro Seniore”

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 7/R-III/99 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie Rady Nadzorczej Fundacji Lekarza Seniora „Pro Seniore”
uchwala się, co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie odwołuje Radę Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” powołaną uchwałą nr 7/R-III/99 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie Rady Nadzorczej Fundacji Lekarza Seniora „Pro Seniore” w składzie, w który wchodzą następujące osoby:

1. kol. Tadeusz Chruściel,
2. kol. Marta Brzostowska,
3. kol. Halina Makowska,
4. kol. Maria Róża Nowotna-Walc,
5. kol. Andrzej Perdzyński,
6. kol. Maria Sielicka-Gracka,
7. kol. Jadwiga Tryburcy.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 1430/R-IV/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2005 r.

w sprawie powołania Rady
Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore”


Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §11 ust. 1 Statutu Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” uchwala się, co następuje:

§ 1
Działając jako fundator, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie powołuje Radę Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore” w składzie, w który wchodzą następujące osoby:
1. kol. Elżbieta Barcikowska-Szydło,
2. kol. Jacek Kubiak,
3. kol. Ryszard Majkowski,
4. kol. Renata Dmowska,
5. kol. Janusz Bugaj,
6. kol. Roman Kudraszew,
7. kol. Andrzej Włodarczyk.

§ 2
Rada Fundacji Lekarskiej „Pro Seniore”, w składzie określonym w §1, powołana jest na czas trwania jej kadencji, tzn. na okres trzech lat.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1432/R-IV/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2005 r.

w sprawie projektu porządku obrad
XXIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wnosi się o przyjęcie przez XXIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie projektu porządku obrad Zjazdu, którego projekt stanowi załącznik do uchwały (patrz: www.warszawa.oil.org.pl).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1433/P-IV/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z działalności
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
za okres
kadencji 2001-2005


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158) – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie za okres kadencji 2001-2005, stanowiące załącznik do uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się XXIII Sprawozdawczo-Wyborczemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z wnioskiem o zatwierdzenie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


przewodniczący ORL
Andrzej Włodarczyk,

sekretarz ORL
Ryszard Majkowski

Archiwum