13 lutego 2006

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 1842/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie upoważnienia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
do działania w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podejmowania uchwał i działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie pomiędzy jej posiedzeniami w sprawach określonych:
1. w art. 25 pkt 1b i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.),
2. w art. 9 ust. 6 i 10, art. 15 ust. 6 i 6a, art. 19 ust.3, art.19b ust.1 i 3a, art. 19c – e, art. 49 ust.1, art. 50 – art. 56, art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
§2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie nie jest upoważnione do podejmowania uchwał i działania, o którym mowa w §1, w innych sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji okręgowej rady lekarskiej, określonych przepisami.
§3
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podejmowania uchwał o wydatkowaniu każdorazowo kwot do wysokości 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
§4
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie lub sekretarz Okręgowej Rady składa na kolejnym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, bezpośrednio poprzedzającym Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, sprawozdanie z realizacji przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie upoważnienia do podejmowania uchwał
i działań określonych w §1.
§5
Traci moc uchwała nr 4/R-IV/02 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (zm. uchwałą nr 72/R-IV/02 z dnia 13 grudnia 2002 r.).
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1846/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie trybu przejęcia akt
i dokumentów od ustępujących władz
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie upoważniła przewodniczącego oraz wybranych w dniu dzisiejszym członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do protokolarnego przejęcia akt
i dokumentów dotychczasowej działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie od ustępującej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, reprezentowanej przez członków jej Prezydium w ten sposób, że jednoimienni funkcyjni członkowie Prezydium sporządzą protokoły zdawczo-odbiorcze do dnia 31 stycznia 2006 r.
2. Protokoły zdawczo-odbiorcze powinny zawierać wykaz kompletu dokumentów związanych z daną funkcją, a w szczególności:
1) kompletną dokumentację działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, m.in. protokoły posiedzeń okręgowych zjazdów lekarskich, Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, uchwały organów Izby, inne decyzje podejmowane przez te organy, ich wystąpienia i stanowiska, bieżącą korespondencję itd.,
2) dane dotyczące rejestru lekarzy,
3) kompletną dokumentację prowadzenia poszczególnych komisji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
4) dane dotyczące rejestru praktyk lekarskich,
5) kompletną dokumentację prowadzenia Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
6) kompletną dokumentację prowadzenia Komisji ds. Stażu Podyplomowego Lekarza, Lekarza Dentysty,
7) wykaz spraw w toku załatwiania,
8) sprawozdanie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
§2
Protokoły działalności poszczególnych komisji podpisują ich przewodniczący, ustępujący i nowo wybrani, do dnia 31 stycznia 2006 r.
§3
Ocena stanu majątkowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nastąpi w terminie 14 dni od daty sporządzenia bilansu Izby
i obejmować będzie:
1) zbilansowanie przychodów i rozchodów, w tym wykaz zobowiązań i wierzytelności, oraz zawarty w księgach inwentarza wykaz środków trwałych i wyposażenia za rok bilansowy 2005,
2) ocenę stanu majątkowego Izby.
§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1847/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie ustalenia liczebności składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz §24 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
– uchwala się, co następuje:
§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie liczy ogółem 12 osób, w tym przewodniczący.
§2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, oprócz przewodniczącego, tworzą:
– 3 wiceprzewodniczących, w tym lekarz dentysta,
– sekretarz,
– zastępca sekretarza,
– skarbnik,
– 5 członków.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1848/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji
i Prawa Wykonywania Zawodu
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
i członka Prezydium

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie stwierdza, że:
Na przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w głosowaniu tajnym, został wybrany kol. Konrad Pszczołowski.

UCHWAŁA NR 1849/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rejestracji
Praktyk Lekarskich
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – Okręgowa Rada Lekarska stwierdza, że:
Na przewodniczącą Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w głosowaniu tajnym, została wybrana kol. Grażyna Choderna.

UCHWAŁA NR 1850/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się kol. Rafała Paluszkiewicza na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1851/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie
powołania przewodniczącego Komisji ds. Stażu Podyplomowego
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się kol. Mirosława Klukowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Stażu Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 1854/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie ustalenia
terminu wyjazdowego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie ar. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się termin następnego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na dni 27-28 stycznia 2006 r. Będzie to posiedzenie wyjazdowe.
2. Miejsce posiedzenia ustali Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1855/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie
powołania liderów
poszczególnych komisji
stałych i problemowych
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się niżej wymienionych kolegów na liderów następujących komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie:
1. kol Krzysztof Schreyer – Komisja ds. Współpracy z Zagranicą,
2. kol. Mieczysław Szatanek – Komisja ds. Kultury, Sportu i Turystyki,
3. kol. Aleksander Kotlicki – Komisja Legislacyjna,
4. kol. Daniela Machnicka Bacciarelli – Komisja ds. Emerytów i Rencistów,
5. kol. Andrzej Morliński – Biuro Pośrednictwa Pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych,
6. kol. Adam Okoń – Komisja ds. Młodego Lekarza,
7. kol. Ryszard Majkowski – Komisja ds. Lekarzy Dentystów,
8. kol. Michał Mularczyk – Komisja ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi,
9. kol. Stanisław Niemczyk – Komisja Etyki.
§2
Powołuje się kolegów na liderów następujących komisji stałych Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie:
1. kol. Medard Lech – Komisja Etyki Lekarskiej i Prawa Medycznego,
2. kol. Stanisław Ancyparowicz – Komisja Kształcenia Ustawicznego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1856/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie
powołania
Kolegium Redakcyjnego
miesięcznika „Puls”,
wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się Kolegium Redakcyjne miesięcznika „Puls” w następującym składzie:
1. kol. Stanisław Ancyparowicz,
2. kol. Włodzimierz Cerański,
3. kol. Janusz Garlicki,
4. kol. Wiesław Jędrzejczak,
5. kol. Wojciech Maria Kuś,
6. kol. Ryszard Majkowski,
7. kol. Ładysław Nekanda-Trepka,
8. kol. Stanisław Niemczyk,
9. kol. Grażyna Pacocha,
10. kol. Konrad Pszczołowski,
11. kol. Wojciech Rowiński,
12. kol. Tadeusz Tołłoczko,
13. kol. Maria Wierzbicka,
14. kol. Andrzej Włodarczyk.
§2
Traci moc uchwała nr 36/R-IV/02 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 2 marca 2002 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego i Kolegium Redakcyjnego biuletynu „Puls” wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie (zm. uchwałą nr 50/R-IV/02 z dnia 14 czerwca 2002 r., uchwałą nr 7/R-IV/03 z dnia 28 lutego 2003 r., zm. uchwałą nr 7169/R-IV/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r.).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1857/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.

w sprawie
powołania przewodniczącego
Rady Funduszu Samopomocy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się kol. Romana Olszewskiego na przewodniczącego Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§2
Traci moc uchwała nr 26/R-IV/02 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie powołania Rady Funduszu Samopomocy Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i jej przewodniczącego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1858/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 GRUDNIA 2005 r.
w sprawie
powołania koordynatora działalności Kół Samorządu Lekarskiego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§1
Powołuje się kol. Edwarda Ślączkę na koordynatora działalności Kół Samorządu Lekarskiego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz ORL przewodniczący ORL
Ładysław Andrzej
Nekanda-Trepka Włodarczyk

Archiwum