24 kwietnia 2006

Krótko…

Nowa klinika ze starymi tradycjami…

…to Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie.

Na otwarciu Kliniki 6 marca br. zebranych gości uroczyście powitał gen. bryg. prof. Jan Krzysztof Podgórski, dyrektor WIM. Na uroczystość licznie przybyli: generalicja, posłowie, parlamentarzyści, lekarze, przyjaciele oraz wdzięczni pacjenci kierownika Klinki prof. Marka Maruszyńskiego.
Stawiło się także, w komplecie, duchowieństwo Wojska Polskiego. Abp polowy Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej, i bp polowy WP Tadeusz Płoski poświęcili wyremontowaną Klinikę.
To właśnie tutaj, od ponad 30 lat „miałem swój dom i moje prawdziwe miejsce na ziemi, tu przeszedłem wszystkie szczeble zawodowej kariery, od pacjenta, wolontariusza do profesora” – powiedział podczas uroczystości kierownik Kliniki, były komendant szpitala, założyciel i pierwszy dyrektor WIM, w tym dniu obchodzący 60. rocznicę urodzin, „żołnierz zawodowy w stanie spoczynku”, gen. prof. Marek Maruszyński. Ü
RM

***

Jak kontrolować astmę

4 marca br. odbyło się III Warszawskie Spotkanie Edukacyjne „Astma – Alergia – POChP. Chory – Lekarz – Pielęgniarka”, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych na Astmę i Choroby Alergiczne, przy współudziale i wsparciu środowiska medycznego. Poruszano problemy leczenia astmy u dzieci, kobiet w ciąży i osób w podeszłym wieku.

Wyniki przeprowadzonych w na-
szym kraju badań AIRE (Astma Insights and Realisty in Europe) wskazują, że tylko 30 proc. chorych na astmę jest właściwie leczonych, ponad połowa ma codzienne napady duszności,
a duża część budzi się z powodu duszności co noc. Tylko 1/3 chorych stosuje steroidy wziewne – leki zdecydowanie zwiększające skuteczność i uznawane obecnie za podstawowe w leczeniu astmy. NFZ nie refunduje terapii skojarzonej „dwa w jednym” (steroid wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz długo działający Beta-2mimetyk) pacjentom z astmą umiarkowaną i ciężką. Stąd niepełne opanowanie jej objawów u tak wielu chorych.
Polska jest chyba jedynym krajem
w Europie, w którym terapia ta nie jest refundowana – mówi Anna Doboszyńska, przewodnicząca Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę. – Wszystkie kraje doszły do wniosku, że bardziej opłaca się refundacja leczenia skojarzonego. Ü
mkr

***

9 marca br. po raz pierwszy obchodzono Światowy Dzień Nerek

Przewlekła choroba nerek (PChN) sta-
je się w ostatnich latach poważnym problemem zdrowia publicznego. We wczesnych stadiach rozwija się bezobjawowo, co utrudnia jej wykrycie. Większość pacjentów przez długi czas nie jest świadoma swej choroby, mimo że leczy się systematycznie, np. u kardiologa czy diabetologa. Dane liczbowe (będące ekstrapolacją wyników badań amerykańskich) wykazują, że ok. 11 proc. populacji, czyli ponad 4 mln Polaków, może chorować na PChN.
Jednym z warunków wczesnego wykrycia choroby jest stworzenie wielospecjalistycznej opieki nad chorymi. Zgodnie z opracowanym przez nefrologów „Programem wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek”, planuje się nawiązanie ścisłej współpracy z lekarzami rodzinnymi, diabetologami i kardiologami.
Zagadnieniami tymi będzie się zajmować m.in. nowo powstałe Stowarzyszenie Nefrologia Polska, utworzone na wzór amerykańskiej Narodowej Fundacji Nefrologicznej (National Kidney Foundation). Jest to wielodyscyplinarna organizacja non profit, działająca przy współudziale pacjentów.
Informacji na temat Stowarzyszenia udziela jego prezes, dr Rafał S. Wnuk: rswnuk@mediclub.pl Ü

mkr

***

Spotkanie formacyjno-szkoleniowe dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia

odbędzie się w dn. 24-25 kwietnia br. w Warszawie w Domu Pielgrzyma AMICUS im. Sługi Bożego
ks. Jerzego Popiełuszki (ul. Hozjusza 2).

Program obejmuje m.in.:

24.04.
od godz. 14.30 – panel: „Duszpasterstwo i medycyna teraz”, pod patronatem JE ks. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski

Uczestnicy: Konstanty Radziwiłł, prezes NRL – Kodeks Etyki Lekarskiej a duszpasterstwo; Joanna Meder
Problemy chorych psychicznie w społeczeństwie; Andrzej Włodarczyk, przewodniczący ORL w Warszawie
Medycyna teraz; Bogdan MichałowiczWyzwanie współczesnej transplantologii; Magdalena Sroczyńska–KożuchowskaŻycie po przeszczepie; Anna Gręziak – Lekarz nadzieją dla chorych; godz. 17.00 – dyskusja

25.04.
od godz. 9.00 – wykłady: Wojciech Noszczyk Pacjent – duszpasterz – lekarz; Janusz MederWykrywanie nowotworów złośliwych; Tadeusz Mazurczak – Badania genetyczne we współczesnej medycynie;
godz. 10.30 – przygotowanie do 60. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę – komunikaty

24 i 25.04.
o godz. 12.00 – Msza Święta
Ü
md

***

A może na emeryturę?

Czy mamy szansę na wynagro-
dzenia na poziomie gwarantu-
jącym nam „godne życie”? Osobiście jestem pewien, że nie
– zbyt dużo jest wykluczających się interesów, nawet w Komitecie Porozumiewawczym na Rzecz Służby Zdrowia. Protestując, mamy brać urlopy „na żądanie”. Za karę rząd powoła nas w „kamasze”!
Jedynym ratunkiem jest w tej sytuacji przejście na emeryturę, która choć „byle jaka”, jest jednak waloryzowana.

Tym, którzy chcą realizować taką formę protestu, przypominam kilka informacji zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dz. U. z dnia 18 lutego 1983 r.)

Ą Do uzyskania emerytury za „wymagany okres zatrudnienia” uważa się okres wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, liczony łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia.

Ą Pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienionych w rozporządzeniu, nabywa prawa do emerytury, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

– osiągnął wiek emerytalny, wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat
dla mężczyzn;
– ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy
w szczególnych warunkach.

Ą Za warunki szczególne w służbie zdrowia i opiece społecznej uważa się:

– prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami;

– prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów;

– prace w prosektoriach oraz zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej;

– prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego;- prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci;

– prace przy pobieraniu prób i pomiarów w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych. Ü

Ryszard MAJKOWSKI

***

Informacje dotyczące umów w wybranych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podstawowa opieka zdrowotna
– Wartość umów ogółem: 503 709 528 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 230 839 019 zł
– Liczba umów ogółem: 926
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 487
– Stałe stawki kapitacyjne dla wszystkich świadczeniodawców

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
– Wartość umów ogółem: 341 870 107 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 66 720 987 zł
– Liczba umów ogółem: 556
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 322
– Średnia cena punktu: 8,15 zł
– Średnia cena punktu w NZOZ: 7,75 zł

Lecznictwo szpitalne
– Wartość umów ogółem: 1 451 823 200 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 49 982 362 zł
– Liczba umów ogółem: 169
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 25
– Średnia cena punktu: 10,41 zł
– Średnia cena punktu w NZOZ: 9,12 zł

Opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień
– Wartość umów ogółem:
101 342 207 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 11 025 004 zł
– Liczba umów ogółem: 154
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 64
– Średnia cena punktu: 8,32 zł
– Średnia cena punktu w NZOZ: 7,80 zł

Rehabilitacja lecznicza
– Wartość umów ogółem: 167 249 502 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 62 319 559 zł
– Liczba umów ogółem: 222
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 103
– Średnia cena punktu: 1,02 zł
– Średnia cena punktu w NZOZ: 1,02 zł

Opieka długoterminowa
– Wartość umów ogółem: 86 091 163 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 52 407 021 zł
– Liczba umów ogółem: 165
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 114
– Średnia cena punktu: 7,00 zł
– Średnia cena punktu w NZOZ: 6,74 zł

Leczenie stomatologiczne
– Wartość umów ogółem: 120 533 075 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 72 297 014 zł
– Liczba umów ogółem: 784
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 653
– Średnia cena punktu: 0,0747 zł
– Średnia cena punktu w NZOZ: 0,0728 zł

Pomoc doraźna i transport sanitarny
– Wartość umów ogółem: 131 838 252 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 5 558 768 zł
– Liczba umów ogółem: 45
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 2
– Średnia cena dobokaretki: 2 006,67 zł
– Średnia cena dobokaretki w NZOZ: 1 903,68 zł

Profilaktyczne programy zdrowotne
– Wartość umów ogółem:
13 591 444 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 6 062 036 zł
– Liczba umów ogółem: 259
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 159

Świadczenia
odrębnie kontraktowane
– Wartość umów ogółem: 139 236 842 zł
– Wartość umów zawartych z NZOZ: 29 108 172 zł
– Liczba umów ogółem: 42
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 10
– Średnia cena punktu: 9,99 zł
– Średnia cena punktu w NZOZ: 9,96 zł

Zaopatrzenie ortopedyczne
i środki pomocnicze
– Liczba umów ogółem: 242
– Liczba umów zawartych z NZOZ: 14

Na podstawie danych MOW NFZ
opracował RM

***

IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy poświęcony diagnostyce i leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupaodbędzie się
w dn. 24-25 czerwca br. w Warszawie.
Szczegółowe informacje:
01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (skr. 23), tel./fax: (22) 834-67-72, 834-04-31, wew. 404,
tel. kom. (0) 601-22-78-99;
e-mail: nauka@medsport.pl
oraz na stronach: http://www.medsport.pl

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zaprasza do nowego Domu i Klubu Lekarza w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 54;
tel.: 822-23-42, 823-96-82, 823-96-83.
Klub jest czynny codziennie w godz. 12.00-22.00.

***

Certyfikaty w Wołominie

20 stycznia br. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie otrzymał Certyfikat CSQ oraz Certyfikat IQNet potwierdzające zgodność z normą międzynarodową ISO 9001:2000.

Jest to pierwsza publiczna jednostka w służbie zdrowia na terenie gminy Wołomin, która uzyskała takie świadectwa.
2 grudnia ub.r. został zakończony – z pozytywnym rezultatem – audyt certyfikujący. Przeprowadziła go włoska firma CESI. Wdrożony system zarządzania jakością obejmuje: podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną, stomatologię, protetykę, medycynę szkolną, promocję zdrowia. – Priorytetowe w pracy przychodni są: satysfakcja pacjenta, jego prawa i bezpieczeństwo, sprawniejsza obsługa – podkreśla dyrektor MSP ZOZ nr 1 w Wołominie Bożena Tymińska. – „Człowiek – dla niego i z nim pracujemy” – to przyjęty kierunek działań placówki. Ü
md

***

Farmaceutyczny Kodeks Etyki Marketingowej

Stowarzyszenie Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych w Polsce opracowało i przyjęło na swym walnym zgromadzeniu nowy Kodeks Etyki Marketingowej.

Nowy kodeks – zdaniem prezesa Stowarzyszenia Pawła Żelewskiego
– jest znacznie dokładniejszy i bardziej transparentny. Jest też bardziej restrykcyjny. Wprowadza więcej kar, łącznie z możliwością wykluczenia
z organizacji. Zawiera m.in. zasady przeprowadzania badań klinicznych oraz zasady sponsorowania przez firmy farmaceutyczne kongresów i spotkań naukowych.
Stowarzyszenie Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych zrzesza ponad 40 producentów leków, czyli połowę działających w Polsce. Ü
mkr

Archiwum