2 kwietnia 2006

Nagroda jakości dla MCZP

Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego otrzymało Mazowiecką Nagrodę Jakości.

MCZP jest jednostką administracji publicznej, realizującą – na podstawie zawartego porozumienia – zadania wojewody mazowieckiego z zakresu ochrony zdrowia. Od momentu powstania w 1999 r. stale doskonalimy jakość świadczonych przez nas usług. Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia w MCZP systemu zarządzania jakością
opartego na normach ISO było m.in. konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Na zdjęciu od lewej: przewodniczący Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości Stanisław Pietrzak; wojewoda mazowiecki Tomasz Koziński; pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością MCZP Edyta Sztandera; kierownik Działu Kontroli i Nadzoru MCZP Dorota
Białczak;
dyrektor MCZP Michał Targowski

W 2004 r. otrzymaliśmy Certyfikat Systemu Jakości. W 2005 r. dokonaliśmy samooceny organizacji, czyli kompleksowego i usystematyzowanego przeglądu wszystkich obszarów zarządzania urzędem na podstawie Modelu Doskonałości EFQM. Jako priorytety doskonalenia model ten uwzględnia m.in.: koncentrację na kliencie, ciągłe uczenie się, rozwój i zaangażowanie pracowników oraz orientację na wyniki. Przeprowadzenie szczegółowej samooceny zgodnie z modelem aplikacji Mazowieckiej Nagrody Jakości umożliwiło nam precyzyjne określenie mocnych stron oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.
Znalezienie się w gronie laureatów Mazowieckiej Nagrody Jakości postrzegamy jako jeden z naszych największych sukcesów. Dziś wkraczamy na drogę pełną wyzwań i poszukiwania rozwiązań dla doskonalenia wszystkich obszarów działalności Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego. Z pewnością z niej nie zrezygnujemy, wiemy bowiem, że „jakość to nic, ale wszystko jest niczym bez jakości”. Ü

Olga Budziszewska
młodszy specjalista ds. zarządzania jakością MCZP

Archiwum