3 maja 2006

O punktach edukacyjnych

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi uprawnień organizatorów szkoleń do informowania słuchaczy o przysługujących im punktach edukacyjnych Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie informuje:

Punkty edukacyjne przysługują uczestnikom konferencji, zjazdów, sympozjów itp., zwanych dalej szkoleniami, których organizatorzy spełniają warunki określone ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. ze zm.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Liczbę należnych punktów edukacyjnych za odbycie danego szkolenia określa załącznik nr 3 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dodatkowym warunkiem uznania, że szkolenie spełnia wymogi określone ustawą, jest wpis organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe odpowiedniej okręgowej izby lekarskiej.
Redakcja „Pulsu” zamieszcza na swoich łamach informacje lub ogłoszenia płatne tylko o tych szkoleniach, które zostały wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez OIL
w Warszawie. W tym celu należy się skontaktować z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego – tel. 313-19-70; e-mail: edulek@warszawa.oil.org.pl
Warunek ten nie dotyczy szkoleń, których organizatorami są podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, na podstawie odrębnych przepisów, tj. wyższa szkoła medyczna lub jednostka badawczo-rozwojowa. Ü

Archiwum