9 czerwca 2006

Nowe przepisy prawne

I. 15 marca 2006 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji
ds. opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4, poz. 15.

II. 15 marca 2006 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania zespołu
ds. opracowania projektu ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4, poz. 16.

Zespół ma za zadanie:
1) inwentaryzację dostępnych i potencjalnych źródeł danych oraz istniejących zasobów informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia pod kątem użyteczności dla:
– instytucji krajowych na poziomie centralnym i regionalnym,
– instytucji i współpracy międzynarodowej (UE, EUROSTAT, WHO, OECD),
2) diagnozę potrzeb informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia:
– na poziomie centralnym i regionalnym,
– współpracy międzynarodowej,
3) przygotowanie projektu systemu informacji o ochronie zdrowia, a w szczególności:
– określenie zasad i organizacji działania systemu,
– podmiotowego i przedmiotowego zakresu danych,
– systemu przekazywania oraz zasad i form gromadzenia, udostępniania i publikowania danych,
– etapów wdrażania systemu,
4) opracowanie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz projektów aktów wykonawczych do tej ustawy.

III. 15 marca 2006 r. zostało opublikowane obwieszczenie prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 4, poz. 18.

Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i przedstawia stan
na dzień 31 stycznia 2006 r.

IV. 30 marca 2006 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie powołania zespołu
ds. wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 r. oraz realizujących je podmiotów, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 5, poz. 19.

Zadaniem zespołu jest przedstawienie ministrowi zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.
Do zadań zespołu należy w szczególności:
– przeprowadzenie postępowania konkursowego,
– rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku
z prowadzonym postępowaniem konkursowym,
– przygotowanie do akceptacji ministra zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.

V. 30 marca 2006 r. został opublikowany komunikat głównego inspektora sanitarnego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2006 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 5, poz. 21.

Program szczepień ochronnych stanowi załącznik do komunikatu.

VI. 1 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 51, poz. 375.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2006 r. świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej oznaczone symbolem PKWiU 85.

VII. 11 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 60, poz. 430.

Jeżeli realizacja programu dostosowania oddziału do wymagań rozporządzenia nie została zakończona do dnia 31 grudnia 2005 r., kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym znajduje się ten oddział, złoży nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 r. aktualizację programu w zakresie zmiany terminów. Aktualizacja programu może uwzględnić dostosowanie oddziału do wymagań rozporządzenia w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

VIII. 14 kwietnia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 52, poz. 378.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a ustawy, jednostka ochrony zdrowia to zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i osoby, udzielające świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zm.) z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności
ze źródłem wysokoaktywnym jest zawarcie przez jednostkę organizacyjną składającą wniosek o wydanie zezwolenia:

1) umowy z wytwórcą lub dostawcą źródła wysokoaktywnego zawierającej zobowiązania wytwórcy lub dostawcy do odbioru źródła po zakończeniu działalności z nim i zapewnienia dalszego postępowania z tym źródłem oraz regulującej sposób zabezpieczania finansowego kosztów odbioru źródła i postępowania
ze źródłem albo
2) umowy z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych z siedzibą w Otwocku-Świerku – zawierającej wymienione wyżej zobowiązanie.

Jednostka organizacyjna wykonująca działalność wymagającą zezwolenia nie może przekazać materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych, urządzeń zawierających takie źródła, odpadów promieniotwórczych ani wypalonego paliwa jądrowego jednostce organizacyjnej niemającej zezwolenia na wykonywanie z nimi działalności.
Wymieniony przepis stosuje się odpowiednio do działalności, której wykonywanie wymaga zgłoszenia.

IX. 20 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 56, poz. 396.

X. 20 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 56, poz. 397.

XI. 21 kwietnia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 66, poz. 469.

W art. 4 pkt 7 ustawy określone zostało pojęcie leczenia substytucyjnego jako stosowanie, w ramach programu leczenia uzależnienia, produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na receptor opoidowy.

XII. 22 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 58, poz. 408.
Zgodnie z przepisem § 6 rozporządzenia, nie przyjmuje się do izby, placówki lub jednostki policji osoby doprowadzonej, jeżeli:

1) brak jest objawów stanu nietrzeźwości,
2) stan jej zdrowia według opinii lekarza lub felczera wymaga udzielenia świadczeń, których w izbie, placówce lub jednostce policji nie można udzielić lub które powinny być udzielone w zakładzie opieki zdrowotnej,
3) dyrektor izby, kierownik placówki lub komendant jednostki policji bądź osoba przez nich upoważniona, biorąc pod uwagę stan zdrowia oraz objawy nietrzeźwości, podejmie taką decyzję na podstawie pisemnego wniosku członka najbliższej rodziny osoby doprowadzonej lub jej opiekuna prawnego,
4) brak jest wolnych miejsc.

W przypadkach określonych wyżej przed opuszczeniem izby lub placówki przez osobę doprowadzoną lekarz lub felczer, w razie konieczności, udzielają pomocy medycznej, niezbędnej ze względu na stan zdrowia osoby doprowadzonej.
Lekarz zleca zastosowanie przymusu bezpośredniego polegającego na unieruchomieniu na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie potrzeby lekarz, po osobistym badaniu, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie jest możliwe zastosowanie unieruchomienia na okres dłuższy niż 24 godziny.

XIII. 25 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 59, poz. 422.

XIV. 25 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 20 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia im siedzib, zasięgu działania i właściwości, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 59, poz. 413.

XV. 27 kwietnia 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 61, poz. 435.

XVI. 28 kwietnia 2006 r. weszło w życie zarządzenie nr 48 prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia, opublikowane w Monitorze Polskim nr 26, poz. 294.

W skład Ministerstwa Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Gabinet Polityczny Ministra,
2) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
3) Departament Dialogu Społecznego,
4) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,
5) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
6) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
7) Departament Pielęgniarek i Położnych,
8) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
9) Departament Polityki Zdrowotnej,
10) Departament Prawny,
11) Departament Spraw Obronnych,
12) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,
13) Departament Współpracy Międzynarodowej,
14) Departament Zdrowia Publicznego,
15) Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
16) Biuro Dyrektora Generalnego,
17) Biuro Kadr,
18) Biuro Ministra,
19) Biuro Prasy i Promocji,
20) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego,
21) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

XVII. 3 maja 2006 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 64, poz. 455.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum