27 lipca 2006

Dwa w jednym?

Sejmowa Komisja Zdrowia rozważa, jak podnieść płace pracownikom ochrony zdrowia.
Ma do dyspozycji dwa projekty ustaw: rządowy „O przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tych zakładach” i poselski, opracowany przez posłów PiS, „O przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń”. Oba projekty dotyczą ostatniego kwartału 2006 r. i roku 2007.

Projekt rządowy mówi o samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz publicznych zakładach opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek badawczo-rozwojowych, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej otrzymałby określoną pulę środków odpowiadającą 30% funduszu wynagrodzeń w danym zakładzie ustaloną na 31grudnia 2005 r. Pula tych środków w ostatnim kwartale 2006 r. wynosiłaby 1/4 30%, czyli 7,5%. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej musiałby w całości przeznaczyć ją na wzrost wynagrodzeń w ostatnim kwartale 2006 r. i w roku 2007, kierując się zasadami wynagradzania wynikającymi z układu zbiorowego pracy oraz regulaminu wynagradzania.
Projekt poselski natomiast przewiduje przekazanie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych u świadczeniodawców w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Miałoby to nastąpić poprzez zmianę zawartych na rok 2006 umów w poszczególnych rodzajach świadczeń oraz poprzez uwzględnienie tych środków w umowach zawieranych na rok 2007. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty, o którą wzrosłaby wartość umowy, mają być wskaźniki odzwierciedlające udział kosztów pracy w poszczególnych rodzajach świadczeń. Ü
eg

Archiwum