10 września 2006

Dokumentacja medyczna – wreszcie legalna

Rzutem na taśmę do nowelki ustawy ZOZ-owskiej (weszła już w życie) wprowadzono poprawkę mówiącą, że nowe przepisy dotyczące dokumentacji medycznej wejdą z dniem ogłoszenia nowej regulacji. Wszystko po to, by maksymalnie skrócić trwający od 1 czerwca 2006 r. okres bezprawia dokumentacji medycznej.

Podstawą każdej działalności, także medycznej, jest porządek w papierach. Opieszałość ciał legislacyjnych sprawiła, że wszelkie zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie, karty informacyjne przez ponad 2 miesiące były faktycznie bezprawne, gdyż wydane bez jakiejkolwiek podstawy prawnej.
28 listopada 2005 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o niekonstytucyjności art. 18 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, z późn. zm.) i przepisów dotyczących odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej zawartych w aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie. Orzeczenie to spowodowało, że utraciło moc rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.
Trybunał Konstytucyjny, w celu przygotowania niezbędnych regulacji prawnych, odroczył termin utraty mocy obowiązującej ww. przepisów do 31 maja 2006 r. Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny przedstawił wskazówki co do niezbędnego minimum regulacji, które powinny znaleźć się w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, m.in. wskazał podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za wydanie dokumentacji, górną granicę stawki i podmiot ustalający w zakładzie ww. opłaty.
Ministerstwo Zdrowia stosowny projekt przekazało do Sejmu jeszcze w listopadzie zeszłego roku. A w Sejmie, jak to w Sejmie, jest wiele ważkich problemów, toteż na ten drobny – czasu zabrakło. Zważywszy, iż między uchwaleniem a ogłoszeniem ustawy mija trochę czasu, a przede wszystkim czas potrzebny do wydania nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, można przypuszczać, że okres „papierowej pustki” potrwa pewnie jeszcze trochę.
W każdym razie wiemy już, że cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00015 przeciętnego wynagrodzenia, zaś sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia. Ü

BOJ, eg

Archiwum