6 października 2006

U nas w samorządzie

Uwaga: składki!

Koleżanki i Koledzy!
Powinniśmy wywiązywać się z ustawowego obowiązku płacenia składek.

1. Zgodnie z uchwałą NRL 69/03/IV z dn. 12.12.2003 r., miesięczna składka obowiązująca członków izb lekarskich wynosi:

a) lekarze, lekarze dentyści – członkowie izby – 30 zł,
b) stażyści, zarobkujący emeryci i renciści – 10 zł.

Zwolnieni od obowiązku płacenia składki członkowskiej są:

a) niezarobkujący emeryci i renciści,
b) na czas określony – lekarze, lekarze dentyści nieosiągający przychodu z tytułu wykonywanego zawodu lub innego źródła zarobkowania, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, jeżeli udokumentują lub uprawdopodobnią fakt niezarobkowania,
c) bezrobotni – w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Obowiązek płacenia składek członkowskich przez lekarzy powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dokonany został wpis na listę członków okręgowej izby lekarskiej.
Składka za dany miesiąc winna być opłacona do końca tego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej – obowiązek płacenia składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po skreśleniu.

2. Od zaległych składek naliczane są odsetki ustawowe.

3. Składki członkowskie nieopłacone we wskazanym terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wpłaty powinny być dokonywane imiennie, w terminach miesięcznych, na rachunek bankowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

a) przekazem pocztowym,

b) przekazem z konta osobistego ROR (najwygodniej na podstawie stałego zlecenia),

c) imiennym przelewem przez pracodawcę, na podstawie osobistej dyspozycji pracownika,

d) bezpośrednio do kasy OIL w Warszawie.

***

Uwaga: bardzo ważne!

Aby ułatwić Koleżankom i Kolegom wpłaty należnej składki, a jednocześnie umożliwić precyzyjną weryfikację tych wpłat, w najbliższym czasie wprowadzimy system indywidualnego konta w banku BPH dla każdego lekarza.

Numer konta składa się z 26 cyfr. Pierwsze 19 cyfr każdy otrzyma indywidualnie i będą one wydrukowane na NALEPCE ADRESOWEJ w kolejnych wydaniach „Pulsu”.

Do cyfr tych każdy lekarz dopisze ostatnie 7 cyfr, które są jego NUMEREM PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU.
Uzyskamy wtedy pełny numer rachunku bankowego i pod ten numer trzeba będzie przekazywać należną składkę bez dodatkowej opłaty.

Informację tę przekazujemy już teraz, aby mogli Państwo ZWRACAĆ UWAGĘ NA NALEPKĘ ADRESOWĄ
DOŁĄCZONĄ DO NASTĘPNYCH NUMERÓW „PULSU”.

Wojciech BORKOWSKI
skarbnik ORL

***

Dział windykacji składek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przypomina, że na lekarzu ciąży obowiązek pisemnego zgłaszania następujących informacji:

– do Rejestru OIL – o zmianach dotyczących: miejsca zatrudnienia wraz z informacją dotyczącą potrącania składek członkowskich na OIL w Warszawie, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, daty przejścia na emeryturę bądź rentę (kserokopia decyzji wydanej przez ZUS), terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego bądź bezpłatnego, daty i miejsca rozpoczęcia pracy przez lekarza/lekarza dentystę po zakończeniu stażu podyplomowego, rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej, zaprzestania pracy zarobkowej przez lekarza/lekarza dentystę emeryta bądź rencistę (oświadczenie);

– do Komisji Praktyk Lekarskich:

a) o wyrejestrowaniu praktyki indywidualnej,

b) o zawieszeniu praktyki – np. w związku z chorobą, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicę.

***

RECEPTY dla lekarzy emerytów i rencistów są wydawane nieodpłatnie w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, ul. Grójecka 65a, pok. 18a, II piętro, we wtorki, środy i czwartki, od godz. 9.00 do 14.00.

***

Aktualne numery kont bankowych OIL w Warszawie

22 1050 1041 1000 0005 0130 9736 – składka członkowska oraz opłata za rejestrację prywatnych praktyk lekarskich;

08 1020 1013 0000 0802 0005 8727
– spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej

Archiwum