22 października 2006

Uprościć sprawozdawczość

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na posiedzeniu w dn. 5 lipca br. zapoznała się m.in. z informacją na temat stanu realizacji kontraktów oraz wzajemnych rozliczeń pomiędzy Centrum Onkologii w Warszawie a Oddziałem.

W trakcie dyskusji dyrektor Centrum Onkologii w Warszawie prof. M. Nowacki poinformował Radę o obowiązującej sprawozdawczości i problemach związanych z jej opracowywaniem.
Sygnały wskazujące na skomplikowany, czaso- i pracochłonny system sprawozdawczości i rozliczeń z zakresu: lecznictwo szpitalne – chemioterapia oraz programy terapeutyczne przekazały także inne placówki medyczne.
O informację w tej sprawie Rada MOW NFZ zwróciła się do wydziałów merytorycznych Mazowieckiego Oddziału, z których otrzymała szczegółowy wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań (…).
Podstawowy problem stanowi konieczność wykazywania w załączniku do miesięcznego rozliczenia świadczeniodawców (…) ilości podawanych leków w podziale na użyte ich postaci. O kłopotach ze sprawozdawczością, a co za tym idzie – opóźnieniach w zapłatach za zrealizowane świadczenia medyczne, spowodowanych błędami w rozliczeniach placówek medycznych, wielokrotnie informowano prezesa NFZ i ministra zdrowia.
Błędy te nie wynikają ze złej woli placówek, lecz spowodowane są koniecznością przekazywania szczegółowych, skomplikowanych danych, których część nie jest wykorzystywana przez Mazowiecki OW NFZ. Propozycje, zgłaszane przez Mazowiecki OW NFZ oraz Instytut Onkologii, nie zostały do tej pory wzięte pod uwagę, a objętość sprawozdań z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych z roku na rok zwiększa się, aby w roku bieżącym w przypadku Instytutu przekroczyć 300 stron miesięcznie.
Do sporządzania miesięcznych sprawozdań z zakresu chemioterapii programów terapeutycznych świadczeniodawcy zatrudniają dodatkowo pracowników, a lekarze poświęcają tym obowiązkom od 20 do 30 min na każdą godzinę pracy. Placówki, otrzymujące zapłatę za zrealizowane świadczenia z omawianego zakresu z opóźnieniem nawet 2-3-miesięcznym, borykają się ze swoimi problemami płatniczymi – terminowymi wypłatami wynagrodzeń dla pracowników czy zapłatami dla dostawców m.in. leków.
Rada Mazowieckiego OW NFZ apeluje do ministra zdrowia i prezesa NFZ o rozważenie możliwości zredukowania liczby programów terapeutycznych do przypadków wymagających stosowania nowych leków i dotyczących niewielkiej liczby pacjentów, a w konsekwencji – do uproszczenia sprawozdawczości nałożonej na świadczeniodawców.
W obecnej postaci bowiem programy lekowe obejmują również procedury onkologiczne i leki stosowane powszechnie od lat.
Rada MOW NFZ podziela opinie i uwagi zgłaszane przez świadczeniodawców oraz Mazowiecki Oddział, i wyraża przekonanie, że sprawozdawczość powinna służyć tylko i wyłącznie uzyskiwaniu niezbędnej wiedzy o prawidłowości i rzetelności realizacji kontraktów oraz związanych z tym nakładów finansowych. Wszelkie inne informacje odciągają personel od chorych i stanowią przyczynę licznych problemów, w tym finansowych, szpitali je wykonujących. Ü

Fragmenty listu Rady MOW NFZ – do ministra zdrowia Zbigniewa Religi i prezesa NFZ Jerzego Millera – z 31 lipca 2006 r.

Archiwum