28 października 2006

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy – uchwały, stanowiska, apele

UCHWAŁA NR 5/Z/V/06
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
i rachunku wyników za rok 2005 Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie oraz straty z wyniku działalności ustawowej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe
i rachunek wyników Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 8.610.524,06 zł oraz stratę bilansową w kwocie 38.554,72 zł.
§ 2
Strata za rok 2005 zostanie odniesiona
w ciężar funduszu podstawowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 /Z/V/06
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE.
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
za rok 2005

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2005, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/Z/V/06
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2005

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2005, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/Z/V/2006
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2005

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozważeniu sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2005, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/Z/V/06
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie za rok 2005

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.), po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie absolutorium za rok 2005.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/Z/V/06
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia
preliminarza budżetowego
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie na rok 2006

Na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się preliminarz budżetowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na rok 2006, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/Z/V/2006
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie nadania
tytułu Honorowego Delegata

Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) — uchwala się, co następuje:
§ 1
XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie nadaje Koledze Bohdanowi Januszowi Bzowskiemu tytuł Honorowego Delegata.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STANOWISKO NR 1
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

w sprawie wyrażenia poparcia
i uznania dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego
na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń
w Służbie Zdrowia

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wyraża poparcie i uznanie dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń w Służbie Zdrowia oraz składa podziękowania wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, którzy brali udział w proteście w dniu 7 kwietnia 2006 r.

APEL NR 1
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

do Ministra Zdrowia
i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o poparcie starań lekarzy emerytów i rencistów o uzyskanie prawa do zlecania podstawowych badań diagnostycznych będących
w kompetencjach lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie popiera starania lekarzy emerytów i rencistów o uzyskanie prawa do zlecania podstawowych badań diagnostycznych, będących w kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, dla siebie i swojej rodziny.
Jednocześnie XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do uregulowania tego problemu.

APEL NR 2
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

do Ministra Zdrowia o przywrócenie dawnej historycznej nazwy
Instytutowi Leków

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o przywrócenie dawnej historycznej nazwy Instytutowi Leków, zamiast obecnie istniejącej – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

APEL NR 3
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

do Ministra Zdrowia
o zmianę wyceny procedur
dentystycznych i ogólnomedycznych objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty
i materiałów stomatologicznych
oraz rodzaju dokumentu
potwierdzającego uprawnienia
do tych świadczeń

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o zmianę wyceny procedur dentystycznych i ogólnomedycznych objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń, refundowanych z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem ich rzeczywistych kosztów, a także opracowania zasad corocznej ich waloryzacji.

APEL NR 4
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

do Ministra Zdrowia o opracowanie nowoczesnych standardów leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży, finansowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o opracowanie nowoczesnych standardów leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży do lat 18, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

APEL NR 5
XXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 KWIETNIA 2006 r.

do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby rezydentur umożliwiających kształcenie specjalistyczne we wszystkich dziedzinach stomatologii

XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie apeluje do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby rezydentur, umożliwiających kształcenie specjalistyczne we wszystkich dziedzinach stomatologii, a także o umożliwienie lekarzom dentystom, mającym I stopień specjalizacji, uzyskania tytułu specjalisty.

Przewodniczący:
Mieczysław Szatanek

Zastępcy Przewodniczącego:
1. Janusz Bugaj
2. Roman Kudraszew

Sekretarze:
1 . Renata Dmowska
2. Daniela Machnicka-Bacciarelli
3. Roman Olszewski
4. Bożena Pietrzykowska
5. Ryszard Stańczak

Archiwum