25 marca 2007

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 1465/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza kredytu bankowego
na potrzeby zakupu siedziby Izby


Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dot. zakupu nowej siedziby Izby w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 oraz potrzebami finansowymi w tym zakresie – uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza kredytu bankowego z przeznaczeniem na zakup nowej siedziby Izby w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 w kwocie do 7.000.000 PLN (słownie: siedem milionów złotych).
2. Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego zaciągniętego kredytu, określonego w ust. 1, na nieruchomości Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza przy ul. Łączyny o numerze ewidencyjnym 60/3, w obrębie 1-08-18 jednostki ewidencyjnej Gminy Warszawa Ursynów, do czasu uprawomocnienia się aktu notarialnego nabycia nieruchomości przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie.
3. W przypadku nabycia nieruchomości przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie, określonych w Kw nr WA2M/00399025/5, Kw nr WA2M00437356/3, wyraża się zgodę na przeniesienie zabezpieczenia hipotecznego udzielonego kredytu z nieruchomości przy ul. Łączyny – na nowo nabytą nieruchomość przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie.

§ 2
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do zawarcia stosownych umów, związanych z czynnościami określonymi w § 1, tj.: zaciągnięciem kredytu bankowego oraz ustanowieniem zabezpieczeń hipotecznych na ww. nieruchomościach.

§ 3
Traci moc uchwała nr 961/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza kredytu bankowego na potrzeby zakupu siedziby Izby.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1466/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie zakupu nieruchomości
na potrzeby nowej siedziby
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza


Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8 oraz art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 8/2000/Z Nadzwyczajnego XVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 25 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do dysponowania środkami finansowymi Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na cele inwestycyjne
– uchwala się, co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie w sprawie nabycia siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza – Okręgowa Rada Lekarska wyraża zgodę na zakup prawa wieczystego użytkowania następujących nieruchomości Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie:
1.nieruchomość stanowiąca działkę nr 42/2 z obrębu 1-01-12, o obszarze 277 m2 (dwieście siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położoną w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, w dzielnicy Mokotów, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw. nr WA2M/00399025/5.
Działka nr 42/2 zabudowana jest stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym o powierzchni 1.256,04 m2 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć całych i cztery setne metra kwadratowego), w którym reprezentowanemu przez niego Przedsiębiorstwu przysługuje udział wynoszący 9031/10000 części. Z wyżej opisanej nieruchomości budynkowej został wyodrębniony lokal użytkowy, z którym związany jest udział – wynoszący 969/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu, a dla którego została założona księga wieczysta Kw nr WA2M//00437356/3.
2. udział we współwłasności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/1-01-12, o obszarze 565 m2 (pięćset sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną w Warszawie przy ulicy Puławskiej 18.
Działka nr 42/1 zabudowana jest stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem mieszkalnym o powierzchni 2.275,96 m2 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć
i dziewięćdziesiąt sześć setnych metra kwadratowego)
, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA2M/00065/920/9, w części 420/10000.

§ 2
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości, określonych w § 1.

§ 3
Traci moc uchwała nr 960/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zakupu nieruchomości na potrzeby nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1467/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca obrad XXV Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Działając na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwołuje się XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Ustala się termin obrad XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na dzień 31 marca 2007 r.
o godz. 9.00.

§ 3
Ustala się miejsce obrad XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1468/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie wyasygnowania środków finansowych na potrzeby
XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przeznacza się na organizację XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie środki finansowe w wysokości do 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1469/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie powołania
Komitetu Organizacyjnego
XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komitet Organizacyjny XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w następującym składzie:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – kol. Jacek Kubiak;
Członkowie:
1. kol. Janusz Bugaj – Zastępca Sekretarza ORL,
2. kol. Wojciech Borkowski – Skarbnik ORL,
3.kol. Włodzimierz Cerański – Dyrektor Biura OIL,
4. mgr inż. Robert Gortat – Zastępca Dyrektora Biura OIL,
5. p. Zofia Kupczyńska – Kierownik Działu Adm.-Gosp. OIL,
6. mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło – Koordynator Zespołu Radców Prawnych OIL,
7. mgr nauk prawnych – Bartosz Niemiec.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1471/R-V/06
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 8 GRUDNIA 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 1856/R-V/05 w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego
miesięcznika „Puls”,
wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z treścią pisma z dnia 25 sierpnia 2006 r. kol. Konrada Pszczołowskiego dot. rezygnacji z pełnionych funkcji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały nr 1856/R-V/05 w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Puls”, wydawanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, wyrażenie: „10. kol. Konrad Pszczołowski” zastępuje się wyrażeniem: „10. kol. Janusz Bugaj”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 111/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 LUTEGO 2007 r.

w sprawie ustanowienia
kol. Andrzeja Włodarczyka
– Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
– przedstawicielem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
na zgromadzeniach wspólników firmy brokerskiej „Medbroker” sp. z o.o.


Na podstawie art. 25 pkt 5 w zw. z ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, w związku z faktem, iż Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie jest udziałowcem spółki brokerskiej „Medbroker” sp.
z o.o. – uchwala, co następuje:

§ 1
1. Udziela się pełnomocnictwa kol. Andrzejowi Włodarczykowi – Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie – do reprezentowania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na zgromadzeniach wspólników firmy brokerskiej „Medbroker” sp. z o.o.,
z prawem głosu we wszystkich niezbędnych sprawach dotyczących spółki.
2. Pełnomocnictwo jest ważne do jego odwołania.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 114/P-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 9 LUTEGO 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 1425/R-V/06 Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie przyjęcia terminów
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
na pierwsze półrocze 2007 r.


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.)
i uchwały nr 1425/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na pierwsze półrocze 2007 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 pkt 4 uchwały nr 1425/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na pierwsze półrocze 2007 r. wyrażenie: „20 kwietnia” zastępuje się wyrażeniem: „27 kwietnia”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum