10 marca 2007

XIV Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy Białobrzegi k. Warszawy, 30.11-3.12.2006 r.

PROGRAM MŁODYCH LEKARZY „STOP EMIGRACJI”

Przedstawiciele komisji i klubów młodych lekarzy przy okręgowych izbach lekarskich, przy Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz uczestnicy XIV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy zaproponowali pakiet rozwiązań mających poprawić sytuację lekarzy znajdujących się na początku kariery zawodowej i zmniejszyć liczbę lekarzy wyjeżdżających do pracy poza granicami kraju. Są to przede wszystkim rozwiązania organizacyjne, niewymagające zmian w budżecie Ministerstwa Zdrowia.
:
1) Zmiany w Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym:

* Umożliwienie zdawania LEP-u w trakcie stażu, co pozwoli uniknąć powstawania okresu, w którym lekarz nie ma „Prawa wykonywania zawodu” i tym samym nie może podjąć pracy. Skutkuje to koniecznością rejestrowania się
w Powiatowym Urzędzie Pracy i pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych;
* Tryb odwoławczy – umożliwienie zgłoszenia, w ciągu 7 dni, zastrzeżeń co do pytań oraz rozpatrywanie odwołań przez niezależną komisję;
* Wgląd do własnej karty odpowiedzi;
* Opublikowanie w Internecie po każdym LEP-ie wszystkich pytań wraz z odpowiedziami;
* Aktualizacja obowiązującego piśmiennictwa polegająca m.in. na ograniczeniu liczby pozycji, szczególnie w zakresie ginekologii (13 pozycji) oraz medycyny ratunkowej i intensywnej terapii (11 pozycji).

2) Zwiększenie liczby etatów rezydenckich, tzw. rezydentur.

3) Przedstawianie co najmniej z rocznym wyprzedzeniem liczby wszystkich miejsc specjalizacyjnych (w tym rezydentur) we wszystkich specjalizacjach.

Uważamy za niedopuszczalne ogłaszanie listy przyznanych miejsc rezydenckich na kilka dni przed postępowaniem kwalifikacyjnym. Stan obecny powoduje konieczność podjęcia decyzji dotyczącej swojej dalszej przyszłości oraz kariery zawodowej w ciągu zaledwie kilku dni. Znajomość planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących rozdziału liczby przyznanych specjalizacji – z wyprzedzeniem dwóch sesji – pozwoli realnie ocenić swoje szanse na otworzenie danej specjalizacji w najbliższej przyszłości
i racjonalnie zaplanować swoją karierę.

4) Zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizację:

* Rezygnacja z ustnej części egzaminu. Jedynym kryterium decydującym o przyznaniu miejsca specjalizacyjnego powinien być wynik uzyskany z LEP-u;
* Docelowo wybór specjalizacji, trybu specjalizacji i miejsca odbywania specjalizacji powinien być dokonywany przez lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników – odpowiednio – Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego z jednolitej, ogólnopolskiej bazy miejsc specjalizacyjnych, w kolejności ustalonej na podstawie ilości zdobytych punktów na ww. egzaminach;
* Zniesienie przymusowej przerwy pomiędzy końcem stażu a terminem rozpoczęcia specjalizacji lub przedłużenie, na wniosek lekarza stażysty, stażu podyplomowego o płatny urlop szkoleniowy do czasu rozpoczęcia specjalizacji. Okresy pomiędzy stażem podyplomowym
a rozpoczęciem specjalizacji trwające kilka miesięcy znacznie zmniejszają szanse „młodych lekarzy” na rynku pracy. Uniemożliwia to podejmowanie długofalowych działań (m.in. kredyty mieszkaniowe), które zdecydowanie sprzyjałyby pozostawaniu lekarzy w kraju.
5) Zakończenie szkolenia specjalizacyjnego egzaminem – okres pomiędzy końcem specjalizacji a egzaminem specjalizacyjnym nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące. Przed egzaminem specjalizacyjnym powinien przysługiwać lekarzowi 3-miesięczny urlop szkoleniowy. W przypadku rezydentury byłaby ona przedłużona o 3-miesięczny płatny urlop szkoleniowy.

Lekarze po rezydenturze, a przed egzaminem specjalizacyjnym nie są w stanie podjąć pracy i muszą korzystać z pomocy powiatowych urzędów pracy. Przedłużenie rezydentury o 3-miesięczny płatny urlop szkoleniowy nie narazi państwa na znaczące wydatki.

6) Wprowadzenie zmian w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES).

Konieczne jest wydłużenie czasu trwania części testowych Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego co najmniej do 150 min oraz zwrócenie uwagi na ich zawartość merytoryczną. W chwili obecnej PES trwa 120 min, a powszechną praktyką jest przedłużanie czasu trwania tego egzaminu, już w jego trakcie, co i tak nie wystarcza większości zdających na zapoznanie się z treścią pytań z powodu ich dużej objętości. Bardzo często dochodzi także do sytuacji, w której PES-u nie zdaje połowa lub więcej zdających. W naszej opinii jest to rezultat zbyt krótkiego czasu trwania egzaminu lub zbyt dużego stopnia trudności.

7) Powołanie Zespołu Doradczego ds. Młodych Lekarzy przy Ministerstwie Zdrowia
.

Komitet miałby docelowo składać się
z przedstawicieli środowiska młodych lekarzy, wybranych przez Ministerstwo Zdrowia spośród kandydatur przedstawionych przez Komisję ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej. Cele Komitetu to opiniowanie obecnych i przyszłych aktów prawnych oraz przygotowywanie rozwiązań prawnych dotyczących środowiska młodych lekarzy, przedstawianie i przygotowywanie rozwiązań problemów młodych lekarzy.

8) Zewnętrzny audyt realizacji programu specjalizacji
.

W chwili obecnej brakuje rzetelnego nadzoru nad realizacją merytorycznego programu specjalizacji, co skutkuje niejednokrotnie niską jakością szkolenia specjalizacyjnego, pomijaniem obowiązkowych staży.

9) Przyznanie lekarzom ulgi podatkowej przeznaczonej na dokształcanie.

Lekarze na początku swojej kariery muszą przeznaczyć znaczne sumy pieniędzy na spełnienie ustawowego obowiązku dokształcania. Pomimo stosunkowo łatwej dostępności wielu kursów i podręczników – ceny tych *ródeł wiedzy w stosunku do zarobków „młodych lekarzy” wykluczają ich wykorzystanie.

10) Zwiększenie minimalnego uposażenia lekarza rezydenta co najmniej do 200% średniej krajowej brutto.

Jest to minimalne, godne uposażenie, realnie uwzględniające obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na lekarzach, od samego początku ich kariery zawodowej.

Z upoważnienia Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy
Paweł JEZIERSKI

przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy przy ORL w Warszawie

Archiwum