20 lipca 2007

Nowości wydawnicze

Na początku maja br. ukazało się II wydanie książki Marka WrońskiegoZAGADKA ŚMIERCI PROF. MARIANA GRZYBOWSKIEGO„, rozszerzonej o materiały z procesu sądowego, który wytoczyła Autorowi prof. Stefania Jabłońska, oraz o dodatkowe informacje z akt Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Na kartach książki są liczne fotografie, na końcu – indeks nazwisk.

Monografia (460 stron) jest wynikiem 3-letnich badań nad niewyjaśnionymi od ponad 50 lat wydarzeniami, które w listopadzie 1949 r. doprowadziły do aresztowania wybitnego, znanego w Europie, 54-letniego kierownika Kliniki Dermatologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Mariana Grzybowskiego, oraz – w dwa tygodnie później – jego nagłej śmierci w areszcie wewnętrznym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przytoczono też okoliczności objęcia kierownictwa Kliniki po prof. Grzybowskim przez jego ówczesną st. asystentkę, 30-letnią dr Stefanię Jabłońską – dzisiaj światowej sławy polską uczoną, twórczynię warszawskiej szkoły dermatologii.
Pozycja ta ukazuje m.in. mechanizmy kariery naukowej w okresie polskiego stalinizmu. Opisano również starania, na przestrzeni ostatnich 50 lat, różnych osób próbujących zainteresować opinię publiczną wyjaśnieniem tej smutnej „białej plamy” w historii polskiej medycyny.
Autor dotarł do licznych relacji (ponad 125 wywiadów), jak również do nieznanych dotąd dokumentów archiwalnych, w tym b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.

Książkę recenzowali do druku profesorowie Polskiej Akademii Nauk: Andrzej Śródka, historyk medycyny z Warszawy, oraz Ryszard Terlecki, historyk nauki z Krakowa. Wstępem opatrzył prof. Andrzej Paczkowski z Instytutu Nauk Politycznych PAN. Posłowie napisał prof. Piotr Hübner z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jesienią 2004 r. książka otrzymała dwie prestiżowe nagrody historyczne: II Nagrodę Autorską KLIO oraz Nagrodę im. Jerzego Łojka.

Zdaniem prof. Śródki, dla lekarzy jest to rarytas wydawniczy. Według prof. Jerzego Eislera, „to jedna z najważniejszych książek na temat stalinizmu w Polsce, jakie dotychczas się ukazały”.

Osoby zainteresowane jej nabyciem proszone są o telefon pod numer (022) 812-50-73 lub o przesłanie swoich danych adresowych pocztą elektroniczną:
Zamowienia@aol.com

Można również zwrócić się do Autora:
Dr med. Marek Wroński,
ul. Zalipie 17, skr. poczt. 21, 04-612 Warszawa 89

opr. Md

Marek Wroński,
„Zagadka śmierci prof. Mariana Grzybowskiego”,
wyd. II (uzupełnione), Argraf, Warszawa 2007

Archiwum