25 września 2007

Potrzebni lekarze sądowi

Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie informuje, iż za jej pośrednictwem odbywa się rekrutacja lekarzy do wykonywania czynności lekarza sądowego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2007 r. nr 123, poz. 849. W chwili obecnej Prezesi Sądów Okręgowych w Warszawie, Płocku i Siedlcach wystąpili do Okręgowej Rady Lekarskiej z wnioskami o przedstawienie listy kandydatów na lekarzy sądowych.

Art. 6. 1. Prezes sądu okręgowego zwraca się z pisemnym wnioskiem
do właściwej okręgowej rady lekarskiej o przekazanie listy kandydatów na lekarzy sądowych, określając liczbę lekarzy w danych specjalnościach.
2. Okręgowa rada lekarska, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje prezesowi sądu okręgowego listę kandydatów na lekarzy sądowych wraz z rekomendacjami.
3. Prezes sądu okręgowego dokonuje wyboru z listy kandydatów na lekarzy sądowych lekarzy, z którymi zamierza zawrzeć umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
4. Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego prezes sądu okręgowego jest obowiązany poinformować kandydata na lekarza sądowego o przepisach w zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników postępowań w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego albo ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Lekarz składa pisemne oświadczenie o znajomości tych przepisów.
5. Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na lekarza sądowego składa prezesowi sądu okręgowego:
1) oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy;
2) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) zaświadczenie o niekaralności.

Mając powyższe na uwadze, apeluję, aby lekarze z terenów wskazanych we wnioskach prezesów właściwych sądów, mający tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia zgłaszali na piśmie do sekretariatu Przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2007 r. gotowość wykonywania czynności lekarza sądowego.

Równocześnie wyjaśniam, iż lekarzem sądowym może być lekarz, który spełnia warunki ww. ustawy o lekarzu sądowym, tj.:

Art. 5. Lekarzem sądowym może być lekarz, który spełnia następujące warunki:
1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) ma nieposzlakowaną opinię;
5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację
I lub II stopnia.

2. Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:
1) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;
3) w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

Art. 2.
1. Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
2. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej „zaświadczeniami”, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.
3. Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 7.
1. Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
2. W wykazie lekarzy sądowych zamieszcza się imię i nazwisko lekarza sądowego, wraz z numerem telefonu, numer prawa wykonywania zawodu, informację o specjalizacji, terminie rozpoczęcia
i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego oraz miejscu, dniach
i godzinach przyjęć.
3. Prezes sądu okręgowego przekazuje wykaz lekarzy sądowych prezesom sądów rejonowych, prezesom sądów apelacyjnych oraz Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prokuraturze, komendom i komisariatom policji, innym organom uprawnionym do prowadzenia dochodzeń oraz okręgowej radzie adwokackiej i radzie okręgowej izby radców prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
4. Lekarz sądowy jest obowiązany niezwłocznie zgłosić prezesowi sądu okręgowego zmiany danych zamieszczonych w wykazie.

Art. 8.
1. Informacje o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibach podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 3, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy sądowych.
2. Wykaz lekarzy sądowych jest prowadzony w formie pisemnej. Dodatkowo wykaz może być prowadzony w formie elektronicznej i udostępniony na ogólnodostępnej stronie internetowej sądu okręgowego.
3. Wykaz lekarzy sądowych prezes sądu okręgowego przesyła właściwej okręgowej radzie lekarskiej.
Art. 11. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania
i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną.

Art. 12.
1. Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia w miejscach, dniach
i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
2. Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.
3. Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby.
4. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Art. 15.
1. Lekarz sądowy prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń, zwany dalej „rejestrem”.
2. Rejestr prowadzi się w formie pisemnej, odrębnie na każdy rok kalendarzowy.
3. Rejestr zawiera na górze każdej wypełnionej strony wskazanie nazwiska
i imion lekarza sądowego, sądu,
na którego obszarze właściwości wykonuje on czynności lekarza sądowego oraz określenie roku kalendarzowego.
4. Rejestr na dole każdej wypełnionej strony jest podpisywany przez lekarza sądowego i opatrywany jego pieczątką.
5. Wpis do rejestru obejmuje:
1) kolejny numer wystawionego
zaświadczenia;
2) datę wystawienia zaświadczenia;
3) nazwisko i imiona uczestnika postępowania oraz numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku braku numeru PESEL;
4) nazwę organu uprawnionego, który wystawił wezwanie lub zawiadomienie, i sygnaturę akt sprawy;
5) numer statystyczny choroby zgodny
z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych;
6) potwierdzenie zdolności albo niezdolności stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie;
7) określenie przyczyny odstąpienia od osobistego badania uczestnika postępowania w przypadku, o którym mowa
w art. 12 ust. 4;
8) nazwę i adres podmiotu, w którym lekarz sądowy zapoznał się z dokumentacją medyczną uczestnika postępowania lub który udostępnił tę dokumentację;
9) informację o kosztach dojazdu do uczestnika postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3.
6. Do rejestru, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Minister Sprawiedliwości określi,
w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego, uwzględniając dane
i informacje podlegające wpisowi
do rejestru oraz wzór rejestru wystawionych zaświadczeń.

Art. 16.
1. Lekarz sądowy ma obowiązek udostępnić rejestr na żądanie prezesa sądu okręgowego, sądu lub prokuratora.
2. Po zakończeniu roku kalendarzowego,
a także w razie rozwiązania umowy o wy-konywanie czynności lekarza sądowego – lekarz sądowy niezwłocznie przekazuje rejestr do właściwego sądu okręgowego.
3. Rejestr jest przechowywany we właściwym sądzie okręgowym przez 15 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przekazanie.

Art. 17.
1. Organ uprawniony może podjąć niezbędne czynności sprawdzające dla zweryfikowania rzetelności zaświadczenia.
2. W razie wątpliwości co do rzetelności wystawionego przez lekarza sądowego zaświadczenia organ uprawniony niezwłocznie zawiadamia właściwego prezesa sądu okręgowego, prokuraturę
i okręgową radę lekarską.
3. Prokurator niezwłocznie zawiadamia prezesa sądu okręgowego o wszczęciu
i ukończeniu postępowania przeprowadzonego na podstawie informacji,
o której mowa w ust. 2.

Art. 18.
1. Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie. 2. W przypadku konieczności dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Art. 20.
Za wystawienie zaświadczenia poświadczającego nieprawdę co do okoliczności usprawiedliwiającej niestawiennictwo nie przysługuje wynagrodzenie.

Wyjaśniam, iż ustawa o lekarzu sądowym została zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Wobec nałożenia obowiązków ustawowych na Radę uprzejmie proszę o zgłaszanie swoich kandydatur do czynności lekarza sądowego.

Przewodniczący ORL w Warszawie
Andrzej WŁODARCZYK

Warszawa, 10 sierpnia 2007 roku

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach Roman KĘSKA do ORL w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849) zwracam się z wnioskiem o przekazanie – w terminie 90 dni – listy kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z wymaganymi rekomendacjami. Spośród tych kandydatów Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach wybierze osoby, z którymi zostaną zawarte umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
Kandydaci na lekarzy sądowych winni spełniać wszystkie warunki określone w art. 5 powołanej na wstępie ustawy, w szczególności zaś muszą mieć tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia. Zgodnie z art. 18 ust. 4 tej ustawy, stawki wynagrodzenia lekarzy sądowych określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości (z projektu rozporządzenia, znajdującego się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, wynika m.in., że za wystawienie zaświadczenia lekarzowi sądowemu będzie przysługiwać wynagrodzenie w kwocie 40 zł).

Łączna liczba kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu siedleckim winna wynieść 40 osób, z których 12 winno, w miarę możliwości, mieszkać lub pracować w Siedlcach (lub powiecie siedleckim), 6 w Garwolinie (lub w powiecie garwolińskim), 5 w Łosicach (lub w powiecie łosickim), 7 w Mińsku Mazowieckim (lub w powiecie mińskim) oraz po 5 w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie (lub w powiatach sokołowskim i węgrowskim).

Wśród 40 kandydatów na lekarzy sądowych winni znaleźć się lekarze następujących specjalności:

* psychiatrzy – 8 osób, * neurolodzy – 5 osób, * chirurdzy ogólni – 5 osób, * chirurdzy ortopedzi – 5 osób, * interniści – 5 osób, * kardiolodzy – 4 osoby, * okuliści – 2 osoby, * ginekolodzy – 2 osoby, * urolodzy – 2 osoby, * laryngolodzy – 2 osoby.

Siedlce, 1 sierpnia 2007 roku

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Ewa KLIMOWICZ-PRZYGÓDZKA do ORL w Warszawie

W oparciu o art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849) zwracam się z wnioskiem o przedstawienie listy kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Okręg Sądu Okręgowego w Warszawie obejmuje dzielnice: Śródmieście, Wola, Bemowo, Żoliborz, Bielany, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Ochota, Ursus, Włochy oraz miasta i gminy: Grodzisk Maz., Milanówek, Podkowa Leśna, Błonie, Kampinos, Leszno, Pruszków, Piastów, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Maz., Raszyn, Stare Babice, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Izabelin, Łomianki.

Poniżej przedstawiam liczbę lekarzy z każdej specjalności:

* alergologia – 15, * anestezjologia i intensywna terapia – 3, * angiologia – 5, * chirurgia dziecięca – 32 (co najmniej po 1 w każdej gminie i dzielnicy), * chirurgia klatki piersiowej – 10, * chirurgia ogólna – 32 (co najmniej po 1 w każdej gminie, co najmniej 2 w każdej dzielnicy Warszawy), * chirurgia plastyczna – 8, * chirurgia szczękowo-twarzowa – 8, * chirurgia naczyniowa – 10, * chirurgia onkologiczna – 15, * chirurgia stomatologiczna – 5, * choroby płuc – 8, * choroby wewnętrzne – 50, * choroby zakaźne – 30, * dermatologia i wenerologia – 40, * endokrynologia – 20, * gastroenterologia – 20, * geriatria – 10, * ginekologia onkologiczna – 10, * hematologia – 5, * hipertensjologia – 15, * immunologia kliniczna – 5, * kardiochirurgia – 15, * kardiologia – 35, * kardiologia dziecięca – 5, * medycyna rodzinna – 200 (przy uwzględnieniu co najmniej po 1 interniście-lekarzu pierwszego kontaktu w każdej rejonowej przychodni w dzielnicach Warszawy oraz zakładach opieki zdrowotnej
w miastach i gminach podwarszawskich), * nefrologia – 15, * neonatologia – 2, * neurochirurgia – 5, * neurologia – 30, * okulistyka – 40, * onkologia kliniczna – 10, * ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 25, * otolaryngologia i laryngologia – 32, * pediatria – 40 (przy uwzględnieniu co najmniej po 1 lekarzu w każdej rejonowej przychodni w dzielnicach Warszawy oraz zakładach opieki zdrowotnej w miastach i gminach podwarszawskich), * położnictwo i ginekologia – 50 (przy uwzględnieniu co najmniej po 1 lekarzu w każdej rejonowej przychodni
w dzielnicach Warszawy oraz zakładach opieki zdrowotnej w miastach
i gminach podwarszawskich), * psychiatria – 30, * psychiatria dzieci i młodzieży – 5, * reumatologia – 10, * radioterapia onkologiczna – 5, * rehabilitacja medyczna – 20, * stomatologia zachowawcza – 10, * toksykologia kliniczna – 5, * transplantologia kliniczna – 5, * urologia – 20.

Warszawa, 31 lipca 2007 roku

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku Małgorzata MICHALSKA do ORL w Warszawie

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.
o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849, z 2007 r.), zwracam się
z wnioskiem o przekazanie w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku listy kandydatów na lekarzy sądowych wraz z rekomendacjami.
Osoby wskazane przez Państwa muszą spełniać kryteria określone w art. 5 wyżej cytowanej ustawy.
Na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie funkcjonuje 5 Sądów Rejonowych: w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Sochaczewie, Żyrardowie.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o wskazanie liczby lekarzy w danej specjalności wg poniższego zestawienia:
Ciechanów: * internista – 2, * chirurg – 1, * chirurg ortopeda – 1, * neurolog – 1, * kardiolog – 1, * psychiatra – 1; Mława: * internista – 2, * chirurg – 1, * chirurg ortopeda – 1, * neurolog – 1, * kardiolog – 1, * psychiatra – 1; Płońsk: * internista – 2, * internista – 1 (dla m. Raciąż), * chirurg – 1, * chirurg ortopeda – 1, * neurolog – 1, * kardiolog – 1, * psychiatra -1; Sochaczew: * internista – 2, * chirurg – 1, * chirurg ortopeda – 1, * neurolog – 1, * kardiolog – 1, * psychiatra – 1; Żyrardów: * internista – 2, * internista – 1 (dla m. Mszczonów), * chirurg – 1, * chirurg ortopeda – 1, * neurolog – 1, * kardiolog – 1, * psychiatra – 1.

Płock, 1 sierpnia 2007 roku

Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Zbigniew SZCZUKA do ORL w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849) zwracam się z wnioskiem o przedstawienie listy kandydatów na lekarzy sądowych wraz z rekomendacjami.
Kandydaci na lekarzy sądowych winni spełniać kryteria określone w art. 5 wyżej cytowanej ustawy.
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
w Warszawie swoją właściwością miejscową obejmuje następujące dzielnice Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, oraz miasta i gminy: Celestynów, Czosnów, Dąbrówka, Jabłonna, Jadów, Józefów, Karczew, Klembów, Kobyłka, Kołbiel, Legionowo, Leoncin, Marki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Pomiechówek, Poświętne, Radzymin, Serock, Strachówka, Tłuszcz, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Zakroczym, Ząbki, Zielonka.
Łączna liczba kandydatów na lekarzy sądowych w podległym mi okręgu winna wynieść 150 osób, wśród których winni znaleźć się lekarze następujących specjalności:

* choroby wewnętrzne – 42 (co najmniej po jednym w każdej gminie i co najmniej dwóch w ww. dzielnicy Warszawy), * psychiatria – 12, * kardiologia – 12, * neurologia – 12, * ginekologia – 12, * chirurgia ortopedyczna – 12, * chirurgia ogólna – 12, * okulistyka – 12, * urologia – 12, * laryngologia – 12.

Warszawa, 17 sierpnia 2007 roku

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce Lucyna BĄK do ORL w Warszawie

Zwracam się z prośbą o przekazanie w trybie art. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123 poz. 849) – listy kandydatów na lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
Lista powinna obejmować lekarzy następujących specjalności:

* kardiologia – 10, * choroby wewnętrzne – 20, * chirurgia ogólna – 15, * chirurgia urazowo-ortopedyczna – 6, * ginekologia i położnictwo – 10, * psychiatria – 6, * neurologia – 6, * pediatria – 6, * stomatologia – 6, * okulistyka – 6, * onkologia – 2.

Wskazując kandydatów, proszę mieć na uwadze, by miejsce wykonywania praktyki lekarskiej uwzględniało możliwość dostępu mieszkańców każdego z powiatów (ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, makowski, pułtuski, wyszkowski, a także gminę Nasielsk) do lekarza każdej specjalności.

Ostrołęka, 17 sierpnia 2007 roku

Archiwum