5 października 2007

Uchwały ORL

Uchwała nr 606/R-V/07
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2007 r.

w sprawie realizacji uchwały
XXV OZL OIL w Warszawie
dotyczącej ustanowienia
„Medalu im. Jerzego Moskwy”


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Realizując uchwałę XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ustalenia wzoru „Medalu im. Jerzego Moskwy”, zwanego dalej Medalem.

§ 2
Ustala się Regulamin przyznawania Medalu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3
Koszty Medalu i jego przyznania ponosi Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 606/R-V/07

Regulamin przyznawania
„Medalu im. Jerzego Moskwy”

§ 1
1. „Medal im. Jerzego Moskwy” stanowi odznaczenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Przyznawany jest lekarzom oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska lekarskiego.

2. Medal przyznaje Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

§ 2
Kapitułę Medalu stanowią:

1. Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej;

2. Wszyscy Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej;

3. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej;

4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej;

5. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego;

6. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 3
1. Wszczęcie postępowania o przyznanie Medalu następuje na podstawie złożonego wniosku.

2. Wnioski o przyznanie Medalu mogą składać członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
3. Wzór wniosku o przyznanie Medalu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (patrz: www.warszawa.oil.org.pl).

4. Do zadań Kapituły należy:
1/ przyjmowanie wniosków i ocena ich kompletności,
2/ dokonywanie analizy działalności kandydata,
3/ opiniowanie wniosku,
4/ przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie wniosków wraz z opinią.

§ 4
1. Kapituła Medalu zbiera się co najmniej raz w roku w celu rozpatrzenia złożonych wniosków i podjęcia uchwały o przyznaniu Medalu. Dla ważności jej uchwał niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 osób z jej składu wymienionego w § 2.

2. Uchwała o przyznaniu Medalu jest podejmowana przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczący ORL, lub osoba przez niego wyznaczona, wręcza Medal wraz z dyplomem w trakcie posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie lub na Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 5
Wzór opinii Kapituły o kandydacie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu (patrz:
www.warszawa.oil.org.pl).


Uchwała nr 1138/R-V/07
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie trybu
postępowania w celu
utworzenia listy
rekomendowanych
kandydatów
na lekarzy sądowychNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158, z 1990 r.
nr 20, poz. 120, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 152,
z 1998 r. nr 106, poz. 668 oraz
z 2001 r. nr 126, poz. 1383 oraz
z 2002 r. nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052) w związku z art. 5 i 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849), uwzględniając stanowisko nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 września 2007 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się tryb postępowania w celu utworzenia listy rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych, spośród członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORL
Ładysław
NEKANDA-TREPKA

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1138/R-V/07

Regulamin trybu postępowania
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
w celu utworzenia listy
rekomendowanych kandydatów
na lekarzy sądowych

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po otrzymaniu wniosku prezesa sądu okręgowego o przekazanie listy kandydatów na lekarzy sądowych, zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz w biuletynie „Puls” informację zawierającą:
1) liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, z podziałem na specjalności, którzy zgodnie
z wnioskiem prezesa sądu okręgowego, powinni wykonywać czynności lekarza sądowego na obszarze działania określonego sądu okręgowego;
2) wykaz powiatów lub dzielnic objętych obszarem działania sądu okręgowego, w których, w odpowiedniej liczbie, lekarze będą wykonywać czynności lekarza sądowego;
3) termin, do upływu którego lekarz może złożyć wniosek do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o rekomendowanie go jako kandydata na lekarza sądowego dla obszaru działania określonego sądu okręgowego;
4) wymogi, jakie zgodnie z art. 5 i 7 ust. 2 ustawy o lekarzu sądowym powinien spełniać kandydat – członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, na lekarza sądowego, tj.:
a) mieć prawo wykonywania zawodu, które nie jest ograniczone ani zawieszone;
b) mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
d) mieć nieposzlakowaną opinię;
e) uzyskać rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie;
f) mieć tytuł specjalisty lub specjalizację pierwszego lub drugiego stopnia;
g) nie być podejrzanym lub oskarżonym
w postępowaniu o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
h) nie być objętym prowadzonym wobec niego postępowaniem o niedostateczne przygotowanie zawodowe lub w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia;
i) dysponować pomieszczeniem, w którym będzie wykonywał czynności lekarza sądowego i które, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, powinien wskazać prezesowi okręgowego sądu, jako miejsce stałego wykonywania czynności lekarza sądowego
w określonym terminie i porze dnia.

§ 2
1. Lekarz, lekarz dentysta zamierzający kandydować na lekarza sądowego składa pisemny wniosek do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o udzielenie rekomendacji
i wpisanie na listę kandydatów na lekarzy sądowych. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu, która:
1) potwierdza lub odmawia potwierdzenia danych zawartych we wniosku;
2) przeprowadza postępowanie – tożsame
z postępowaniem związanym z wydaniem zaświadczenia o nienagannej postawie etycznej – w sprawie ustalenia, czy nie jest wobec niego prowadzone postępowanie wyjaśniające przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub przed sądem lekarskim albo o niedostateczne przygotowanie zawodowe lub w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia;
3) ustala, czy lekarz, lekarz dentysta nie ma przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat.
3. Na podstawie ustaleń, o których mowa
w ust. 2, Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przedkłada Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie listy kandydatów na lekarzy sądowych, którzy spełniają warunki określone w § 1 pkt 4.
4. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, w drodze uchwały, udziela indywidualnych rekomendacji kandydatom na lekarzy sądowych, umieszczonych na listach, o których mowa w ust. 3, odpowiednio dla każdego sądu okręgowego.
5. Listy kandydatów, wraz z odpowiednimi rekomendacjami, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przekazuje prezesom sądów okręgowych w terminie 90 dni od daty nadesłania przez nich wniosków.
6. Wnioski lekarzy, które wpłynęły po upływie terminu wskazanego w § 1 pkt 3 będą rozpatrywane przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie w miarę napływu dalszych wniosków prezesów sądów okręgowych
o przekazanie listy rekomendowanych kandydatów na biegłych sądowych.

§ 3
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po otrzymaniu od prezesa sądu okręgowego wykazu lekarzy, z którymi zawarł umowy
o wykonywaniu czynności lekarza sądowego, zamieszcza wzmianki w okręgowym rejestrze lekarzy o pełnieniu funkcji lekarza sądowego przez lekarza, lekarza dentystę.
2. Wniosek lekarza, lekarza dentysty o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarza sądowego oraz uchwałę o rekomendacji dołącza się do jego akt osobowych.

Archiwum