10 października 2007

UWAGA! Odpady medyczne!

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy o wymogach formalno- prawnych związanych z wytwarzaniem odpadów medycznych

Odpady medyczne – powstające w gabinetach lekarskich w wyniku diagnozowania, leczenia i profilaktyki – są niebezpieczne. Ze względu na skład chemiczny, biologiczny i in. właściwości stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz dla środowiska.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2006 r. nr 39, poz. 251), odpady powstające w gabinetach lekarskich w wyniku diagnozowania, leczenia i profilaktyki wymagają stosowania procedur postępowania określonych w przepisach oraz w decyzjach administracyjnych. Odpady medyczne to odpady niebezpieczne, bowiem ze względu na skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi albo środowiska.
W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych powstają odpady niebezpieczne zakażone drobnoustrojami – zużyte materiały opatrunkowe, strzykawki, igły, rękawiczki gumowe, szpatułki drewniane, wzierniki ginekologiczne, elementy do USG, materiały laboratoryjne i medyczne, odpady z gabinetów zabiegowych, stomatologicznych i in. Z uwagi na to, że stanowią one zagrożenie infekcyjne dla otoczenia, wymagane jest izolowanie tych odpadów już w miejscu ich powstawania, a następnie unieszkodliwienie, tj. przekształcenie metodami termicznymi. Poza wymienionymi odpadami powstają często również inne odpady, np. zużyte odczynniki chemiczne, odpady srebronośne, zużyte baterie, uszkodzone termometry rtęciowe i przepalone świetlówki.
To są również odpady niebezpieczne i należy wobec nich stosować właściwe procedury postępowania.

Obowiązkiem prowadzącego praktykę lekarską jest uzyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarzane są odpady niebezpieczne w ilości większej niż 100 kg/rok lub przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania, jeśli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości mniejszej niż 100 kg/rok. Organem właściwym do załatwienia tych spraw jest prezydent m.st. Warszawy, w którego imieniu działa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

W celu uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi należy złożyć wniosek, zawierający następujące informacje:

1. rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206);
2. ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku (w jednostkach wagowych);
3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania;
4. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;
5. określenie czasu prowadzenia działalności.
Do wniosku należy dołączyć następujące zaświadczenia:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów (tytuł prawny to: prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy);
2. pozwolenie na użytkowanie obiektu albo kopię zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeśli były wymagane;
3. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

Wnioskodawca składający informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami podaje te same dane, co we wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (punkty 1-5) i składa takie same dokumenty (punkty 1-3).

Archiwum