10 lutego 2008

Uchwały i stanowiska ORL

UCHWAŁA NR 1676/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 r.

w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów
wydania opinii o eksperymencie medycznym


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. nr 47, poz. 480), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się opłaty za wydanie opinii o eksperymencie medycznym
w sposób następujący:
1. w przypadku niesponsorowanych eksperymentów medycznych w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), z możliwością powiększenia jej o koszty ewentualnych ekspertyz w sprawach nietypowych,
2. w przypadku sponsorowanych eksperymentów medycznych
w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), z możliwością powiększenia jej o koszty ewentualnych ekspertyz w sprawach nietypowych.

§ 2
W przypadku gdy podmiotem składającym wniosek o wydanie opinii o eksperymencie medycznym jest niesponsorowany indywidualny badacz, Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie może na jego wniosek zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o zwolnienie go z opłaty za wydanie opinii.

§ 3
Traci moc uchwała nr 67/R-III/01 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 5 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1677/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 r.

w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na rok 2008


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na rok 2008:

1. 4 stycznia, 2. 15 lutego, 3. 14 marca, 4. 11 kwietnia,
5. 16 maja, 6. 13 czerwca, 7. 29 sierpnia, 8. 26 września,
9. 24 października, 10. 21 listopada, 11. 19 grudnia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1678/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca obrad
XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Działając na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwołuje się XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Ustala się termin obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na dzień 29 marca 2008 r., od godz. 9.00.

§ 3
Ustala się miejsce obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie: Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 9/13.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1679/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 r.

w sprawie wyasygnowania środków finansowych
na potrzeby XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przeznacza się na organizację XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie środki finansowe w wysokości do 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1680/R-V/07
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komitet Organizacyjny XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w następującym składzie:

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
kol. Jacek Kubiak;
członkowie:
1. kol. Wojciech Borkowski
2. kol. Janusz Bugaj,
3. kol. Ładysław Nekanda-Trepka,
4. kol. Włodzimierz Cerański
– dyrektor biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
5. mgr inż. Robert Gortat – zastępca dyrektora biura Okręgowej Izby Lekarskiej Warszawie,
6. mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło – koordynator Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia

Środowisko lekarskie od lat wskazuje na główne przyczyny leżące u podstaw licznych problemów polskiego systemu ochrony zdrowia. Także Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, dostrzegając szybki rozwój gospodarczy naszego kraju przypomina, że ochrona zdrowia i życia jest priorytetem dla przeważającej większości Polaków. W tej sytuacji powinność władzy publicznej wobec najsłabszych, chorych i cierpiących obywateli, a także wobec kilkusettysięcznej grupy tych, którzy się nimi opiekują, jest oczywista. Powinność ta niestety od dekad nie jest należycie wypełniana.

W tej sytuacji Rada przypomina, że w opinii środowiska lekarskiego, poszukując najlepszych rozwiązań organizacyjnych zapewniających Polakom nowoczesną i bezpieczną opiekę zdrowotną, a pracującym w systemie ochrony zdrowia godne warunki pracy, należy przede wszystkim zadbać o poziom finansowania systemu odpowiedni do jego rzeczywistych potrzeb. Aby sprostać temu zadaniu, należy:

– podnieść składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne do poziomu 13% podstawy wymiaru składki;
– urealnić (do poziomu składki płaconej przez obywateli) składkę płaconą za niektóre grupy osób przez budżet państwa (przede wszystkim za najliczniejszą grupę rolników);
– określić odpowiedni do polskich możliwości finansowych zakres i standard gwarantowanych świadczeń zdrowotnych;
– ustawowo określić godny poziom minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych;
– odejść od „nakazowo-rozdzielczego” sposobu zawierania umów na świadczenia na rzecz realizowania świadczeń w miejscu wskazywanym przez pacjenta (kontrakty otwarte);
– wprowadzić współpłacenie pacjentów za świadczenia zdrowotne z jednoczesnym zapewnieniem systemu osłon dla najuboższych;
– wprowadzić regulowaną konkurencję na rynku powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i do ubezpieczeń zdrowotnych.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do IX Krajowego Zjazdu Lekarzy o wystąpienie w imieniu środowiska lekarskiego do władz ustawodawczych i wykonawczych, a także do środowisk opiniotwórczych z apelem o niezwłoczne przystąpienie do poważnej debaty nad koniecznymi zmianami w systemie ochrony zdrowia, w której nie może zabraknąć głosu środowiska lekarskiego wyrażanego przede wszystkim przez ważny element demokratycznego państwa obywatelskiego, jakim jest samorząd lekarski.

STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie sytuacji środowiska lekarskiego

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie – w poczuciu obowiązku reprezentowania przez samorząd lekarski interesów zawodowych lekarzy
i lekarzy dentystów poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków wykonywania tych zawodów, odpowiedzialności za należyte wypełnianie tych obowiązków, a także odpowiedzialności za zapewnienie należytej opieki zdrowotnej obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej:
– dostrzegając utrzymujący się mimo bardzo znaczącego wzrostu polskiej gospodarki niski poziom publicznych nakładów na ochronę zdrowia (widoczny szczególnie na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej);
– obserwując dążenie rządzących do zagwarantowania Polakom jak najszerszego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bez zapewnienia odpowiednich środków na ich sfinansowanie;
– doświadczając ogromnego postępu w zakresie nauk medycznych skutkującego pojawianiem się coraz większej liczby kosztownych procedur diagnostycznych i terapeutycznych stwarzających szansę na lepszą opiekę zdrowotną (w zakresie standardowym!);
n widząc postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa
i, w konsekwencji, wzrastające nieustannie zapotrzebowanie na kosztowną opiekę zdrowotną;
– obserwując tendencję Narodowego Funduszu Zdrowia do zwiększania liczby zamawianych świadczeń bez zgody na urealnienie ich cennika przynajmniej do poziomu zapewniającego pokrycie uzasadnionych kosztów;
– obserwując utrzymującą się tendencję do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego polskich obywateli przy najniższych
w skali Europy nakładach finansowych kosztem drastycznie zaniżonych wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, a w szczególności lekarzy – w odniesieniu do ich kwalifikacji i odpowiedzialności zawodowej;

stwierdza, że sytuacja ta nieuchronnie prowadzi do utrzymywania wynagrodzeń wielu pracowników publicznego sektora ochrony zdrowia na skandalicznie niskim poziomie i utrzymuje, odziedziczoną po poprzednim systemie politycznym, tendencję do traktowania środowiska medycznego, w tym w szczególności lekarzy i lekarzy dentystów, jak zakładnika zobowiązań państwa w stosunku do obywateli.

W tej sytuacji Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie uważa, że niezbędne jest, aby drogą odpowiednich przepisów państwowych:

– niezwłocznie zwiększyć publiczne nakłady na ochronę zdrowia, tak aby jak najszybciej osiągnęły poziom co najmniej 6% produktu krajowego brutto;
– precyzyjnie określić, adekwatnie do zgromadzonych środków, zakres i warunki udzielania świadczeń dostępnych w publicznym systemie ochrony zdrowia;
– finansować świadczenia zamawiane przez płatnika publicznego na poziomie co najmniej uzasadnionych kosztów ich udzielania;
niezwłocznie zagwarantować wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż określone w stanowisku nr 2 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie ustawowego uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy, tj. wynagrodzenie minimalne powinno być uzależnione od posiadanych przez lekarza kwalifikacji zawodowych i wynosić odpowiednio: dla lekarza bez specjalizacji – dwukrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS; oraz dla lekarza ze specjalizacją – trzykrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.

Wiceprzewodniczący ORL
Jacek KUBIAK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum