19 maja 2008

Nie dla decyzji prezesa NFZ

16 kwietnia 2008 r. minister zdrowia Ewa Kopacz wydała decyzję stwierdzającą nieważność zarządzenia nr 20/2008/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia „Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne”, w części: § 1 pkt 3 zarządzenia: załącznik nr 15a do materiałów informacyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Wytyczne zawarte w zarządzeniu nr 20/2008/DGL prezesa NFZ zlikwidowały możliwość stosowania terapii niestandardardowej w stosunku do substancji czynnych, nieznajdujących się w wykazie substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów. Tym samym nastąpiło ograniczenie procedur chemioterapii niestandardowej do terapii opartych na substancjach czynnych znajdujących się w tym wykazie.

Po wnikliwej analizie zarządzenia oraz wyjaśnień przesłanych przez prezesa NFZ – minister zdrowia stwierdziła, że rozwiązania przyjęte przez Fundusz naruszają w sposób rażący interesy świadczeniobiorców w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich skutkiem mogłoby być całkowite pozbawienie pacjentów jedynej skutecznej metody leczenia.

Ze względu na konieczność ochrony zdrowia i życia ludzkiego – minister nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. eg

Archiwum