22 maja 2008

SPZZLO Warszawa-Żoliborz – Największy w stolicy

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz jest największą placówką opieki ambulatoryjnej na terenie Warszawy i okolic. Obejmuje opieką medyczną dwie stołeczne dzielnice: Żoliborz i Bielany oraz gminę Łomianki.
Tereny te zamieszkuje blisko 220 tys. osób. Dyrektorem SPZZLO Warszawa-Żoliborz jest dr Małgorzata ZAŁAWA-DĄBROWSKA.

W skład Zespołu wchodzi 11 przychodni, w których funkcjonuje ponad 50 poradni specjalistycznych i 26 pracowni diagnostycznych. Zakład udziela świadczeń
zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (358 tys. porad rocznie), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, medycyny pracy, medycyny szkolnej, diagnostyki (patrz: http://www.spzzlo.pl).
ZOZ zatrudnia ponad 600 osób, w tym 207 lekarzy oraz 152 pielęgniarki i położne. Dzięki stopniowej reorganizacji zakładu – usługi specjalistyczne dla dorosłych i diagnostykę udało się skoncentrować w trzech przychodniach, przy ul. Szajnochy, Kochanowskiego i Żeromskiego, a poradnie specjalistyczne dla dzieci – w budynku przy Kochowskiego.

W ramach medycyny szkolnej ZOZ sprawuje opiekę nad przeszło 8 tys. uczniów w 20 szkołach na terenie Bielan i Żoliborza.
Poradnia medycyny pracy współpracuje z 90 zakładami pracy. Wykonuje profilaktyczne badania wstępne, okresowe i kontrolne dla ok. 20 tys. pracowników.
Pełnoprofilowe laboratorium analityczne, mieszczące się przy ul. Szajnochy, pracuje na komputerowo sterowanych analizatorach biochemicznych. Wykonuje się w nim ok. 290 tys. badań rocznie. Poradnie i pracownie bielańsko-żoliborskiego ZOZ-u są wyposażone w aparaturę do USG, RTG, KTG, EKG, mammografii, echokardiografii serca, prób wysiłkowych, spirometrii (z próbą rozkurczową), audiometrii (w tym impedancyjnej), petrymetrii komputerowej, rektoskopii, kolposkopii i densytometrii.
W ostatnim czasie zakład zakupił m.in.: ultrasonograf z tzw. Dopplerem, holtery EKG, mammograf nowej generacji, densytometr, aparat rentgenowski z cyfrowym osprzętem, kabinę do badania słuchu, laser okulistyczny z lampą szczelinową, zestaw do prób wysiłkowych w kardiologii. Gabinety dentystyczne otrzymały unity stomatologiczne, a poradnie rehabilitacji – lasery, aparaty do krioterapii, jonoforezy, galwanizacji, stosowania ultradźwięków i magnetronic. Zakupiono także duży ambulans przewozowy.
Ponadto w poradniach przeprowadzono modernizację pomieszczeń, ocieplono dachy i elewacje, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Po zainstalowaniu wind, zbudowaniu podjazdów i modernizacji toalet budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakup tak dużej ilości sprzętu oraz remont budynków były możliwe dzięki dotacjom z Urzędu m.st. Warszawy, Funduszu Ochrony Środowiska i środkom własnym. Na remonty, modernizację i zakupy w 2005 r. ZOZ wydał ponad 4 mln zł, w 2006 r. – 2,4 mln, a w 2007 r. – 5,3 mln zł. Zakład ma stabilną sytuację finansową; w 2006 r. wypracował zysk netto ponad 2 mln zł. Był to najlepszy wynik wśród 31 warszawskich ZOZ-ów publicznych.
– Konkurencja na rynku usług medycznych jest coraz większa, ale staramy się utrzymać w grupie najlepszych placówek – mówi dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska. – Rozszerzamy zakres usług. W ubiegłym roku otworzyliśmy nowe poradnie: onkologiczną, osteoporozy, chirurgii urazowo-ortopedycznej, reumatologiczną oraz logopedyczną dla dzieci. W myśl zasady „Lepiej zapobiegać niż leczyć” realizujemy wiele programów profilaktycznych, finansowanych zarówno przez NFZ, jak i Urząd m.st. Warszawy. Wykonujemy bezpłatne badania, których celem jest wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy, chorób układu krążenia, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Realizujemy program „Mama, zdrowie i ja” oraz prowadzimy szkołę rodzenia – szczególną opieką staramy się otaczać kobiety w ciąży i dzieci. Młodzież szkolną obejmujemy programami: szczepień ochronnych i „Zdrowy uczeń”, a dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych – pilotażowym programem poprawy stanu jamy ustnej.
W ub.r., wspólnie z Urzędami Dzielnic i Ośrodkami Pomocy Społecznej Bielan i Żoliborza, prowadziliśmy cykl spotkań edukacyjnych nt. medycznych aspektów Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS.

Jesienią, we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, realizowaliśmy akcję bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65. roku oraz bezdomnych.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz będzie uczestniczyć w innym pilotażowym programie, przygotowywanym przez stołeczny Ratusz, poświęconym ludziom w podeszłym wieku. Będą go realizować dzielnice, w których mieszka najwięcej seniorów. Oprócz Żoliborza są to Wola i Praga Północ.
Dyrekcja żoliborskiego zakładu planuje utworzenie Centrum Wieloprofilowej Opieki Geriatrycznej w przychodni przy ul. Elbląskiej. Nie tylko będzie się w nim można leczyć, ale również podnosić sprawność fizyczną. Centrum będzie czynne przez 5 dni w tygodniu, od godz. 8.00 do 18.00.
Dużą popularnością wśród mieszkańców cieszą się bezpłatne badania profilaktyczne i porady udzielane podczas festynów organizowanych wspólnie z samorządami Bielan i Żoliborza. Zainteresowaniem cieszy się również wydawany przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz kwartalnik „Zdrowie Pacjenta”.
Zespół otrzymał 2 certyfikaty: w 2006 r. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, a w 2007 r. – System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004. W 2007 r. placówka otrzymała także tytuł „Orzeł Biznesu” w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2007 i zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie medycznym „Perły Medycyny”.
Małgorzata Zaława-Dąbrowska jest lekarzem z II st. specjalizacji z pediatrii i alergologii. Przez kilkanaście lat praktykowała w szpitalu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia na SGH. Dyrektorem SPZZLO Warszawa-Żoliborz jest od 2005 r. Obejmując to stanowisko, postawiła sobie cele: zmodernizować przychodnie, wyposażyć je w nowoczesny sprzęt, wykorzystać doświadczenie kadry i zatrudnić dodatkowych specjalistów.

Małgorzata SKARBEK

Archiwum