10 maja 2008

XXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie, 29 marca 2008 r.

Apeluję do przedstawicieli środowiska i posłów lekarzy o aktywność w pracach nad kolejnymi aktami prawnymi. Przychodzę na Zjazd przygotowana na uwagi krytyczne, ale z poczuciem, że rozmawiam z przyjaciółmi.

Głównym zadaniem tegorocznego zgromadzenia delegatów było wywiązanie się z czynności statutowych: udzielenie absolutorium władzom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz uchwalenie preliminarza budżetowego na 2008 r.

Do programu wpisano również dyskusję nad bieżącą sytuacją w ochronie zdrowia. Temat ten był żywo omawiany już w pierwszej części Zjazdu, po wystąpieniu minister zdrowia Ewy Kopacz, która powiedziała m.in.:
– Zdaję sobie sprawę ze szczególnej roli środowiska medycznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących reformy systemu ochrony zdrowia. O tej roli i o tym, że prestiż zawodu lekarza nie może ucierpieć, przypomina mi bardzo często Andrzej Włodarczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ale reformę trzeba przeprowadzić. Sejm rozpoczyna prace nad projektami. Najtrudniejsze decyzje są jeszcze przed nami. Apeluję do przedstawicieli środowiska i posłów lekarzy o aktywność w pracach nad kolejnymi aktami prawnymi. Przychodzę na Zjazd przygotowana na uwagi krytyczne, ale z poczuciem, że rozmawiam z przyjaciółmi.

Zabierający głos delegaci skarżyli się na funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia, który nie płaci za wykonania ponadlimitowe, wymaga zbyt wielu szczegółowych danych w sprawozdaniach, nierówno traktuje świadczeniodawców, lepiej płacąc za punkty szpitalom wojewódzkim. Postulowano przywrócenie oddziałów NFZ w dawnych województwach. Ryszard Majkowski przedstawił złą sytuację stomatologii, która ma najniżej wyceniane punkty rozliczeniowe. Maleje liczba osób korzystających z opieki lekarzy dentystów.

Konstanty Radziwiłł
, prezes NRL, krytycznie ocenił wyniki Białego Szczytu. Jego wątpliwości dotyczyły kilku kwestii, m.in.: Czy wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 5 mld zł w przyszłym roku to efekt wzrostu gospodarczego? Dlaczego w pakiecie ustaw znajdujących się w Sejmie nie ma ustawy o koszyku świadczeń gwarantowanych? Czy przekształcenia własnościowe szpitali zostaną poprzedzone ich oddłużeniem? Czy środowiska medyczne otrzymają ustawowe gwarancje wzrostu wynagrodzeń? Poinformował również, że NRL przyjęła stanowisko negatywnie oceniające przebieg ostatnich wydarzeń w szpitalu w Radomiu, uważając, że tamtejszym lekarzom uniemożliwiono korzystanie z przysługujących im praw pracowniczych.

Odpowiadając na pytania, min. Ewa Kopacz poinformowała, że 5 mld zł zostanie przekazanych dodatkowo z budżetu państwa, a prace nad koszykiem świadczeń gwarantowanych zakończą się w czerwcu br. Przypomniała także, że premier Donald Tusk będzie rekomendował rządowi i parlamentowi podniesienie składki na ubezpieczenia zdrowotne i w 2010 r. zostanie ona podwyższona o 1 proc. Podkreśliła, że przekształcane będą tylko szpitale, które się na to zdecydują, a ich długi będą poddane sekurytyzacji. Dodała także, że sprawozdawczość wymagana przez NFZ od dawna budzi wiele zastrzeżeń. Fundusz będzie płacił za nadwykonania świadczeń, jeśli dyrektorzy przystaną na ugody.
W sprawie wydarzeń w radomskim szpitalu min. Kopacz powiedziała, że dzięki jej interwencji odbyło się tam spotkanie lekarzy z prezesem NFZ. Przypomniała, że przestrzeganie prawa to nie tylko stwarzanie lekarzom możliwości korzystania z należnego im czasu pracy, ale również zapewnienie należnej opieki pacjentom szpitali – i to również leży w obowiązkach ministra zdrowia. Zapewniła, że dołoży starań, aby dwa zlikwidowane w Radomiu oddziały zostały przywrócone.

Delegaci przyjęli przedstawione w czasie Zjazdu sprawozdania za 2007 r. organów statutowych Izby oraz preliminarz budżetowy na 2008 r. Z uwagi na brak kworum Zjazd nie głosował nad projektami uchwał i wniosków, które trafiły do Komisji Zjazdowej, choć dyskusja nad nimi niepozbawiona była emocji.

W trakcie obrad wręczono Odznaczenia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, „LAUDABILIS”, oraz po raz pierwszy, ustanowione w zeszłym roku „Medale im. Doktora Jerzego Moskwy”.
mkr

W trakcie XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
OIL w Warszawie zostały wręczone,
przyznane przez ministra zdrowia,
Odznaczenia „Zasłużony

dla Ochrony Zdrowia”
.

Odznaczeni:
Janusz Bugaj
Włodzimierz Cerański
Renata Dmowska
Janusz Garlicki
Wanda Jaroszewska-Balicka
Jacek Kubiak
Roman Kudraszew
Ewa Miękus-Pączek
Roman Olszewski
Waldemar Pirkel
Liliana Piwowarczyk
Andrzej Sawoni
Mieczysław Szatanek

Archiwum