10 września 2008

Finansowanie rehabilitacji na Mazowszu

Sprawozdanie obserwatora MOW NFZ

W planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ na rehabilitację leczniczą (z wyłączeniem wzrostu kosztów z tytułu ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu świadczeniodawcom środków finansowych na wzrost wynagrodzeń) największe kwoty przeznaczono Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ: 213 307 tys. zł w 2007 r. i 231 318 tys. zł w 2008 r.
Udział procentowy środków przeznaczonych w planie finansowym na rehabilitację leczniczą w stosunku do środków na świadczenia medyczne (z wyłączeniem lecznictwa uzdrowiskowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i refundacji cen leków) wyniósł dla Polski w 2007 r. średnio 3,92%, a w 2008 r. – 3,73%. MOW NFZ znalazł się powyżej tej średniej: 4,83% (2007 r.).
Najwyższe nakłady – w porównaniu z innymi oddziałami wojewódzkimi NFZ – na rehabilitację leczniczą (stacjonarną, dzienną, zabiegi oraz porady) odnotowano w 2007 r. w Mazowieckim OW: 198 008 979,42 zł. Dla porównania: najniższą wartość kontraktów miał Podlaski OW: 26 749 864,29 zł.
Najwięcej środków na rehabilitację leczniczą w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypada również Mazowieckiemu OW: 38,24 zł. Dla porównania: najniższa wartość w przeliczeniu na jednego mieszkańca przypadła Pomorskiemu OW: 20,48 zł.
Najwyższy procent nakładów w poszczególnych OW NFZ stanowią fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne oraz rehabilitacja ogólnoustrojowa; w Mazowieckim Oddziale – odpowiednio: 39,09% i 19,73%.
Po I kwartale 2008 r. w realizacji wszystkich świadczeń rehabilitacyjnych wystąpiły niedowykonania na kwotę 1 882 866 zł. Wartość niedowykonań była najwyższa w powiatach: piaseczyńskim (1 662 878 zł) oraz m.st. Warszawy (870 147 zł).
Wartość nadwykonanych świadczeń wg miejsca ich udzielania w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w I kwartale 2008 r. we wszystkich zakresach rehabilitacji leczniczej była najwyższa w powiatach: gostynińskim (239 156 zł) i warszawskim zachodnim (231 315 zł).
W porównaniu z połową roku 2007 liczba osób oczekujących na świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej na Mazowszu w roku 2008 się zmniejszyła. W poradniach specjalistycznych odnotowano spadek rzędu 9%, w ośrodkach rehabilitacji dziennej – 19%, na oddziałach szpitalnych – 10%. Maksymalny czas oczekiwania w poradniach rehabilitacyjnych wynosi obecnie 7,5 miesiąca, w ośrodku rehabilitacji dziennej – 12 miesięcy, a na rehabilitacyjnych oddziałach szpitalnych – do 22 miesięcy.
Najwyższe nakłady na rehabilitację leczniczą w 2007 r. w Mazowieckim Oddziale NFZ (39,09%) zostały przeznaczone na fizjoterapeutyczne zabiegi ambulatoryjne: 77 396 192 zł. We wszystkich oddziałach wojewódzkich na zabiegi te przeznaczono średnio 40,43% nakładów.
W zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w MOW wartość nakładów w 2007 r. wyniosła 39 061 579 zł, co stanowi 19,73% wszystkich nakładów na rehabilitację leczniczą. Plasuje to Mazowsze poniżej średniej dla Polski, wynoszącej 27,15%. Udział nakładów na rehabilitację ogólnoustrojową w stosunku do wszystkich nakładów na rehabilitację leczniczą w innych oddziałach wojewódzkich NFZ waha się od 18,21% do 48,44%.
Nakłady na rehabilitację w ośrodku dziennym w Mazowieckim Oddziale w 2007 r. wyniosły 32 874 582 zł. Kwota ta stanowi 16,60% wszystkich nakładów na rehabilitację leczniczą na Mazowszu. Jest to najwyższy udział nakładów na rehabilitację w ośrodku dziennym w stosunku do wszystkich nakładów na rehabilitację leczniczą w oddziałach NFZ w Polsce, przy średniej wynoszącej 7,32%.
24 034 280 zł przeznaczono na rehabilitację neurologiczną w MOW. Kwota ta stanowi 12,14% nakładów na rehabilitację leczniczą na Mazowszu. W oddziałach wojewódzkich na rehabilitację neurologiczną przeznaczono średnio 9,15% nakładów na tego rodzaju świadczenia.
W przypadku rehabilitacji specjalistycznej niesklasyfikowanej odrębnie nakłady na Mazowszu wyniosły 15 247 849 zł, tj. 7,70% nakładów na rehabilitację leczniczą, przy średniej krajowej wynoszącej 6,33%.
Nakłady na lekarską ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 2007 r. w Mazowieckim Oddziale wyniosły 7 054 766 zł. Udział tych nakładów w stosunku do wszystkich nakładów na rehabilitację leczniczą wyniósł 3,56%, nieznacznie powyżej średniej dla Polski, wynoszącej 3,47%.
W zakresie rehabilitacji kardiologicznej w MOW wartość nakładów w 2007 r. wyniosła 2 000 075 zł, co stanowi 1,01% wszystkich nakładów na rehabilitację leczniczą. Jest to najniższy udział nakładów na rehabilitację kardiologiczną w stosunku do wszystkich nakładów na rehabilitację leczniczą w oddziałach wojewódzkich NFZ (średnia dla Polski wynosi 4,39%).
Najniższe nakłady na rehabilitację leczniczą w 2007 r. w Mazowieckim Oddziale zostały przeznaczone na rehabilitację pulmonologiczną: 339 656 zł. Kwota ta stanowi 0,17% wartości wszystkich kontraktów w zakresie rehabilitacji leczniczej na Mazowszu. Średnio we wszystkich oddziałach NFZ na rehabilitację pulmonologiczną przeznaczono 1,76% nakładów na tego rodzaju świadczenia.

Ryszard MAJKOWSKI
obserwator Rady MOW NFZ
z ramienia ORL w Warszawie

Archiwum