1 września 2008

Konkurs im. prof. Misiewicz

Tadeusz M. ZIELONKA
przewodniczący Warszawsko-Otwockiego Oddziału PTChP

Już po raz piąty rozstrzygnięto Konkurs im. prof. Janiny Misiewicz na najlepszą pracę młodego pneumonologa. Z tej okazji w Instytucie Gruźlicy, którego dyrektorem była przed laty patronka konkursu, odbyła się uroczysta sesja Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Brawami powitano syna prof. Janiny Misiewicz, który przybył na tegoroczną sesję.
Doc. Joanna Chorostowska, sekretarz komitetu naukowego konkursu, ogłosiła wyniki: pierwszą nagrodę przyznano dr med. Katarzynie Popko z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanego przez prof. Marię Wąsik, za pracę pt. Frequency of distribution of leptin receptor gene polymorphism in obstructive sleep apnea patients. Wyróżnienie w konkursie przyznano dr hab. med. Katarzynie Życińskiej z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanych przez prof. Kazimierza Wardyna, za pracę pt. Analysis of early death based on the prediction mode in Wegener’s granulomatosis with pulmonary and renal involvement, stanowiącą fragment rozprawy habilitacyjnej, którą doc. Życińska obroniła w 2007 r. Gratulujemy! Trzeba podkreślić, że prace nagrodzone w tym roku nie pochodziły z ośrodków pneumonologicznych. Świadczy to o zainteresowaniu szerszych kręgów lekarzy problematyką chorób płuc oraz Konkursem im. prof. Misiewicz.

Organizatorzy zapraszają młodych lekarzy do zgłaszania artykułów poświęconych chorobom płuc na konkurs w przyszłym roku. Tradycyjną nagrodą jest ufundowane przez GlaxoSmithKline stypendium umożliwiające udział w kongresie Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.

Regulamin konkursu – na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego (www.ptchp.home.pl) – por. „Puls” nr 9/2007, str. 16 – red.

Podczas sesji jest wygłaszany wykład specjalny im. prof. Janiny Misiewicz. Komitet naukowy konkursu oraz Warszawsko-Otwocki Oddział PTChP pragnie w ten sposób uhonorować najwybitniejszych polskich pneumonologów, którzy cieszą się uznaniem jako naukowcy, lekarze i nauczyciele. W tym roku wykładowcą był prof. Władysław Pierzchała, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, były rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownik Kliniki Pneumonologii tej uczelni. W jego wykładach charakterystyczne jest to, że gdy słuchacz ma już wrażenie, że zaczyna rozumieć dane zagadnienie, wówczas prof. Pierzchała zmienia punkt widzenia i przedstawia argumenty przeciwne do tych, które przed chwilą zaprezentował. Aby naprawdę zrozumieć problem, trzeba bowiem zawsze widzieć dwie strony medalu.

Prof. Pierzchała wybrał filozoficzny temat wykładu: Prawda w medycynie: prawda naukowa a prawda chorego. Przedstawił medycynę na tle innych nauk. Medycyna zawsze była nauką stosowaną (a nie teoretyczną, jak np. matematyka), ale ostatnio stała się jednoznacznie nauką empiryczną, a nie racjonalną. Zgodnie z Evidence Based Medicine, wszystkie zalecenia medyczne muszą być doświadczalnie udowodnione, a nie opierać się tylko na racjonalnych przesłankach. Równocześnie
w postawach lekarskich konieczny jest głęboki humanizm, czyli nastawienie na człowieka i jego potrzeby. Prof. Pierzchała stoi na stanowisku, że nauczanie musi być oparte na medycynie faktów, a postaw powinni uczyć mistrzowie własnym przykładem.

Archiwum