1 września 2008

MZ w sprawie stażu podyplomowego

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Roman DANIELEWICZ do Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzeja WŁODARCZYKA

Nawiązując do pisma OIL z dnia 20 maja 2008 r. dotyczącego pisma skierowanego przez lekarzy stażystów w związku z ogłoszeniem rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, pragniemy udzielić następujących wyjaśnień:
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zakładach opieki zdrowotnej dotyczącą czasu pracy lekarzy i innych pracowników mających wykształcenie medyczne, czas pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 37 godzin 55 minut tygodniowo – 7 h 35 min dziennie – i może być przedłużony maksymalnie do 48 godzin.
Przepisy rozporządzenia zobowiązują lekarza stażystę do pełnienia jednego dyżuru medycznego tygodniowo, który obejmowałby okres 10 godzin 5 min.
Zgodnie z nowelizacją ww. rozporzą-dzenia, terminy LEP i LDEP w sesji jesiennej zostały określone zgodnie z § 16 ust. 3 na 13 września br. (LDEP) oraz 27 września (LEP).
Ponieważ, jak pragniemy nadmienić, obecnie LEP oraz LDEP został oddzielony od konieczności odbycia stażu podyplomowego, tzn. można przystępować do LEP przed odbyciem stażu, w jego trakcie lub po jego ukończeniu, toteż terminy te dotyczą wszystkich: zarówno odbywających staż podyplomowy, będących w jego trakcie oraz osób, które nie odbyły jeszcze stażu podyplomowego. Do zdających i ich indywidualnej decyzji należy wybór odpowiedniego dla nich terminu zdawania tego egzaminu, biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę w relacji do zakresu wiedzy, który jest określony do egzaminu LEP lub LDEP.
Zapisy ww. rozporządzenia weszły w życie z dniem 15 maja br. i z tym dniem mają zastosowanie powyższe przepisy w zakresie dotyczącym wszystkich zdających. Odnosząc się do problematyki wprowadzenia na LEP pytań z zakresu zdrowia publicznego, pragniemy zauważyć, że tematyka ta należy do standardów kształcenia na kierunku lekarskim na uczelniach medycznych. Pragniemy także zauważyć, iż omawiane rozporządzenie było dostępne przez kilka miesięcy na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zatem trudno jest powiedzieć, że rozwiązania w nim zawarte mogły być zaskoczeniem. Rozumiemy, że wprowadzone zmiany mogą powodować, szczególnie w początkowym okresie, pewne trudności, lecz niestety nie ma możliwości dostosowywania przepisów rozporządzenia do indywidualnych planów osobistych poszczególnych osób odbywających staż podyplomowy.
Pragniemy jednocześnie nadmienić, że aktualnie trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w którym to projekcie przewiduje się zmianę terminów rozpoczęcia specjalizacji tak, aby maksymalnie przybliżyć go do terminu zakończenia stażu podyplomowego i wyeliminować zbyt długi okres oczekiwania na rozpoczęcie specjalizacji.

Warszawa, 19 czerwca 2008 roku

Archiwum