16 września 2008

Uchwały i stanowiska ORL

UCHWAŁA NR 360/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 CZERWCA 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zapłacenie dodatkowego wynagrodzenia za remont stropów, którego
konieczność wyniknęła z przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej sporządzonej po podpisaniu umowy
na remont budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami ekspertyzy budowlanej, sporządzonej po rozpoczęciu remontu budynku przy ul. Puławskiej 18, z której wynika konieczność wykonania dodatkowych prac związanych
z remontem stropów ww. budynku – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie dodatkowego remontu stropów, wynikającego z ekspertyzy budowlanej stanu technicznego i nośności stropów międzykondygnacyjnych w budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie za kwotę nie większą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wraz z wykonaniem dokumentacji konstrukcyjnej.
2. Przeprowadzenie remontu wynika z opracowanej ekspertyzy biegłego konstruktora co do możliwości wykonania prac określonych w ust. 1.
3. Ekspertyza budowlana stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 361/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 CZERWCA 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 675/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie weryfikacji listy podmiotów znajdujących się w załączniku do zarządzenia nr 182/02 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2001 r.
w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub stażu cząstkowego lekarza, lekarza stomatologa

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 2005 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza
i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 ze zm.) oraz uchwały nr 675/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie weryfikacji listy podmiotów znajdujących się w załączniku do zarządzenia
nr 182/02 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia
21 października 2001 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub stażu cząstkowego lekarza, lekarza stomatologa
, w związku z treścią pisma z dnia 12 marca br. prof. nadzw. dr. hab. med. Janusza Wyzygała, dot. stażu podyplomowego lekarzy dentystów – uchwala się, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 2 do uchwały nr 675/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie weryfikacji listy podmiotów znajdujących się w załączniku do zarządzenia nr 182/02 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2001 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub stażu cząstkowego lekarza, lekarza stomatologa, w poz. 1 „Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Oparzeń, ul. Lindleya 4 w Warszawie” wyrażenie: „maksymalna liczba stażystów 30” zastępuje się wyrażeniem: „maksymalna liczba stażystów 20″.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 364R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 CZERWCA 2008 r.

w sprawie powołania przewodniczącego
Komisji ds. Lekarzy Dentystów
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), § 28 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz uchwały nr 382/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
w związku
z rezygnacją kol. Ireneusza Machnikowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji – uchwala się, co następuje:

§ 1
Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie, zgodnie z § 5 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Komisji ds. Lekarzy Dentystów, na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów powołuje się: kol. Martę Klimkowską-Misiak.

§ 2
Traci moc uchwała nr 382/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 CZERWCA 2008 r.

w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia
w sprawie limitu przyjęć na studia medyczne


Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża ubolewanie, iż w sprawie tak ogromnej wagi Ministerstwo Zdrowia wyznacza bardzo krótki termin dla przedstawienia opinii.

W naszej ocenie określenie limitu przyjęć na studia medyczne powinno być oparte na dwóch przesłankach: potrzebach kadrowych niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb ochrony zdrowia w Polsce; oraz możliwościach dydaktycznych uczelni medycznych.

W uzasadnieniu projektu wskazano jako podstawę jedynie drugą przesłankę. Jeśli zaś jedyną przyczyną i podstawą limitowania przyjęć jest brak dostatecznych nakładów finansowych na kształcenie kadr medycznych, to merytoryczne zaopiniowanie projektu staje się niemożliwe.

Co do terminu wprowadzenia w życie i ogłoszenia tego rozporządzenia, to – naszym zdaniem – winien on wyprzedzać termin egzaminów maturalnych. Liczba miejsc na pierwszym roku na różnych kierunkach studiów przekłada się bowiem dla ewentualnych kandydatów bezpośrednio na ich szanse przyjęcia na wybrany kierunek, nawet przy uzyskaniu pomyślnego wyniku egzaminu wstępnego.

Sekretarz ORL Przewodniczący ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA Andrzej WŁODARCZYK

Archiwum