19 stycznia 2009

Rok Wielkiego Jubileuszu

200-lecie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Właśnie mija 200 lat od chwili, kiedy rozpoczęto nauczanie medycyny w Warszawie. Rektor i Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosili rok 2009
Rokiem Wielkiego Jubileuszu.
 

Historia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczyna się w 1809 r., kiedy to członek                      Izby Edukacyjnej Stanisław Staszic przedstawił                      inicjatywę utworzenia Wydziału Akademicko-Lekarskiego. W 1815 r. proklamowano Królestwo Polskie. W 1816 r. car Aleksander I wydał zgodę na założenie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, składającego się z 5 wydziałów. W jego skład weszły m.in. Wydziały Prawa i Nauk Lekarskich jako odrębne jednostki. Następne lata były okresem dramatycznych zmian związanych z historią naszego kraju. W 1831 r. w wyniku represji po powstaniu listopadowym wszystkie szkoły wyższe Królestwa zostały zamknięte. W 1869 r. powołano do życia Cesarski Uniwersytet Warszawski z wykładowym językiem rosyjskim.
Odrodzenie kształcenia nastąpiło w 1915 r., kiedy to został reaktywowany Uniwersytet Warszawski. Rektorem wskrzeszonego UW został pediatra i neurolog – Józef Polikarp Brudziński. Po II wojnie światowej nastąpiły kolejne zmiany.
W 1949 r. utworzono w Warszawie samodzielną uczelnię o nazwie Akademia Lekarska, której nazwę zmieniono w 1950 r.- pod nazwą Akademia Medyczna uczelnia istniała przez 58 lat. Dzięki zabiegom kolejnych rektorów i społeczności akademickiej w marcu 2008 r., na mocy ustawy nr 39, poz. 226, uczelnia wróciła do historycznych korzeni, stając się Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
 
Działalność uczelni jest oparta na tradycjach uniwersyteckich i uniwersalnych wartościach, w szczególności na poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy i umiejętności oraz rzetelności w badaniach naukowych. Warszawski Uniwersytet Medyczny przestrzega zasad dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej.
 
Uczelnia składa się z I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu i Centrum Szkolenia Podyplomowego. Ponad 10 tysięcy studentów uczy się na 11 kierunkach i dodatkowo w 3 specjalnościach. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest organem założycielskim dla 5 szpitali uniwersyteckich. Uczelnia od wielu lat współpracuje z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata, m.in. z Niemiec, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA.
Dzisiaj, 200 lat od rozpoczęcia nauczania medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny rozwija się wyjątkowo dynamicznie. W 2006 r. oddano do użytku Centrum Naukowo-Dydaktyczne. W 2008 r. ruszyła budowa Centrum Biblioteczno-Informacyjnego. Wielkim projektem, w którym uczestniczy Warszawski Uniwersytet Medyczny, jest Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Kolejne plany inwestycyjne obejmują budowę Szpitala Pediatrycznego, Instytutu Stomatologii, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, Centrum Terapii Hadronowej i innych terapii stosowanych w onkologii oraz ośrodka psychiatrycznego.
 
Rok Jubileuszowy będzie świętowany podczas wszystkich sympozjów i kongresów organizowanych przez pracowników uczelni. WUM zaprezentuje swój dorobek społeczności stolicy, przedstawiając go na warszawskim Trakcie Królewskim. Kamienny obelisk z tablicą pamiątkową będzie poświęcony poprzednim pokoleniom nauczycieli akademickich. W Złotej Księdze zostaną przedstawione najbardziej znaczące postaci warszawskiej medycyny. Medal i medalion wybite na 200-lecie pozostaną pamiątką dla następnych pokoleń warszawskich nauczycieli akademickich.
 
Centralna Inauguracja Roku Akademickiego i Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych, a także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich podkreślą wagę obchodów jubileuszowych, których punktem kulminacyjnym będzie Gala w Teatrze Wielkim 9 października 2009 r.
Częścią obchodów jubileuszowych będzie również Zjazd Absolwentów.
 
Na uroczystości 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie zapraszam wszystkich byłych i obecnych pracowników uczelni, gości, przyjaciół i sympatyków. Niech nikogo nie zabraknie, kto razem z nami pragnie świętować Wielki Jubileusz naszej Alma Mater.
 
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Marek KRAWCZYK

Archiwum