27 lutego 2009

RPO o prawach kobiet rodzących

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony obniżeniem się w ostatnich latach poziomu opieki nad matką i dzieckiem.

W opublikowanym w listopadzie 2008 r. raporcie Narodowego Instytutu Zdrowia – PZH stwierdzono, że w 2007 r. uległ zahamowaniu spadek umieralności niemowląt (nadal o 1/4 wyższy od średniej w UE), przy czym głównym problemem jest wczesna umieralność: w pierwszym tygodniu życia. W 2002 r. odstąpiono od trójstopniowego systemu opieki okołoporodowej jako programu polityki zdrowotnej państwa, a prace nad standardami tej opieki nie zostały dotychczas zakończone.
W biurze RPO przygotowano projekt Karty Praw Kobiety Rodzącej. Zawiera ona 10 punktów:
1. Prawo do systemowej, kompleksowej, czynnej, odpowiedniej do potrzeb i bezpłatnej opieki nad matką i dzieckiem.
2. Prawo do odpowiedniej i bezpłatnej promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej, w tym do szkół rodzenia.
3. Prawo do kwalifikowanej, zgodnej ze współczesną wiedzą medyczną, profilaktycznej opieki zdrowotnej w wieku rozrodczym, w szczególności w okresie okołokoncepcyjnym i podczas ciąży.
4. Prawo do wczesnego, bezpłatnego, zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną, wykrywania, diagnostyki i leczenia powikłań ciąży, w tym do wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu, a także niedokrwistości i zakażeń kobiety, w tym zakażeń przenoszonych drogą płciową.
5. W przypadku prawidłowego przebiegu ciąży – prawo do bezpiecznego, bezpłatnego porodu z udziałem wykwalifikowanego personelu, z uwzględnieniem życzeń kobiety rodzącej dotyczących stosowanych procedur położniczych, jeżeli nie występują przeciwwskazania medyczne.
6. W przypadku ciąży patologicznej kobieta ma prawo do bezpłatnego porodu w placówce o odpowiednim stopniu referencyjności, zapewniającej matce i dziecku w czasie porodu i po urodzeniu, poza wymienionymi w punkcie 5. warunkami, wszystkie niezbędne, zgodne ze współczesną wiedzą medyczną, procedury diagnostyczne i lecznicze, w tym w zakresie intensywnej opieki medycznej oraz rehabilitacji.
7. Prawo do wczesnego, zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną, bezpłatnego wykrywania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami okresu noworodkowego.
8. Prawo rodzin, w których dziecko urodziło się przedwcześnie, z niską masą urodzeniową lub poważnie chore, do bezpłatnej, wysokospecjalistycznej opieki medycznej, połączonej z odpowiednią opieką socjalną.
9. Prawo kobiety do ochrony zdrowia psychicznego w każdym okresie ciąży, porodu i połogu.
10. Prawo do wnoszenia roszczeń odnośnie do procedur medycznych oraz warunków, w jakich świadczona jest opieka nad kobietą ciężarną, rodzącą i dzieckiem.

Projekt Karty Praw Kobiety Rodzącej poparły organizacje pozarządowe zajmujące się tą problematyka oraz osoby indywidualne. Została ona przesłana minister zdrowia Ewie Kopacz.


mkr

Archiwum