15 lutego 2009

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 1534/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie ustalenia liczby
członków Komisji Bioetycznej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie kadencji: 2008-2011


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się skład Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie w liczbie członków: 15.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1535/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego posiedzenia Komisji Bioetycznej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 7 Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyznacza się pierwsze posiedzenie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na dzień 8 stycznia 2009 r. na godzinę 1400, w siedzibie Komisji przy ul. Baśniowej 3 w Warszawie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1537/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie przeprowadzenia
wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji: 2009-2013
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów
– uchwala się, co następuje:

§ 1
Na podstawie uchwały nr 6 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2008 r. w sprawie ustalenia kalendarium wyborczego w odniesieniu do wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
ogłasza się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji: 2009­2013, które odbędą się w okresie od 1 listopada 2008 r. do 15 października 2009 r.

§ 2
Ustala się liczbę członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru 1 delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji: 2009-2013 w liczbie: 50.

§ 3
Ustala się liczebność rejonu wyborczego, która powinna obejmować nie mniej niż 50 lekarzy lub lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, mających czynne prawo wyborcze.

§ 4
Okręgową Radę Lekarską w Warszawie zobowiązuje się do:

1) współdziałania z Okręgową Komisją Wyborczą w celu zabezpieczenia organizacyjnych, etatowych i finansowych potrzeb komisji dla przeprowadzenia wyborów,
2) utworzenia rejonów wyborczych dla lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie projektu przygotowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą zgodnie z zasadami określonymi w § 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 5
W sprawie nieokreślonej niniejszą uchwałą obowiązują przepisy określone w uchwale nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1538/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2005 r.

w sprawie przyznania środków
finansowych na przeprowadzenie wyborów delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VI Kadencji: 2009-2013


Działając na podstawie art. 25 pkt 5,
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz.158 ze zm.) oraz uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Rezerwuje się środki finansowe w wysokości do 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) celem przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VI kadencji 2009-2013.
2. Środki określone w ust. 1 asygnuje się z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w roku 2008 i 2009.

§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1539/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie wyasygnowania środków finansowych na potrzeby XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Rezerwuje się w budżecie na rok 2009 środki finansowe w wysokości do 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
z przeznaczeniem na organizację XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1540/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie powołania Komitetu
Organizacyjnego XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komitet Organizacyjny XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w następującym składzie:
przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego:

kol. Andrzej WłodarczykPrzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie;
członkowie:
1. kol. Ładysław Nekanda-Trepka – Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
2. kol. Janusz Bugaj – zastępca
Sekretarza Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
,
3. kol. Wojciech Borkowski – Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie
,
4. kol. Włodzimierz Cerański –
Dyrektor Biura Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
,
5. kol. Janusz Garlicki – członek
Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
,
6. mec
. Elżbieta Barcikowska-Szydłokoordynator Zespołu Radców
Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1541/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie ustalenia terminu obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwołuje się XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Ustala się termin obrad XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie na: 28-29 listopada 2009 r.

§ 3
Rezerwuje się w budżecie na rok 2009 środki finansowe w wysokości do 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na organizację XXVIII Zjazdu .

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1542/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 679/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia negocjacji z bankami, dotyczących zaciągnięcia kredytu przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 679/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia negocjacji
z bankami, dotyczących zaciągnięcia kredytu przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie
– uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały nr 679/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia negocjacji z bankami, dotyczących zaciągnięcia kredytu przez Okręgowa Izbę Lekarską w Warszawie wyrażenie: „3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych)” zastępuje się wyrażeniem: „4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych)”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1543/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na organizację
obchodów 20-lecia reaktywowania samorządu lekarskiego

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dot. obchodów 20-lecia reaktywowania samorządu lekarskiego – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na organizację obchodów 20-lecia reaktywowania samorządu lekarskiego, które odbędą się w dniu 17 maja 2009 r. w Warszawie w Teatrze Polskim.
2. Przeznacza się na ten cel środki w kwocie do 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Skarbnikowi Rady i Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 1544/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie przedłużenia terminu
wykonania remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie przy ul. Puławskiej 18

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku
z treścią pisma z dnia 16 grudnia 2008 r. firmy UNITOL – wykonawcy remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, dot. konieczności przedłużenia terminu zakończenia prac remontowych, spowodowanych zleceniem szeregu robót dodatkowych, nieobjętych umową podstawową na wykonanie remontu – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przedłużenie terminu zakończenia prac remontowych nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 do dnia 30 kwietnia 2009 r.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
i Skarbnika Rady do podpisania aneksu do umowy nr 04/04/U-L/2008, przedłużającego termin wykonania remontu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 1548/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie odwołania członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) i § 28 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z uchwałą Komisji ds. Lekarzy Dentystów podjętą na posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2008 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie następujące osoby:
1. lek. dent. Ireneusza Machnikowskiego, 2. lek. dent. Marcina Majkowskiego,
3. lek. dent. Ewę Miękus-Pączek
.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2008 r. do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wpłynęło pismo Przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w którym poinformowała, iż tego dnia na posiedzeniu Komisji złożono dwie rezygnacje z uczestnictwa
w pracach Komisji: lek. dent. Marcina Majkowskiego i lek. dent. Ireneusza Machnikowskiego. Komisja podjęła uchwałę
o odwołaniu lek. dent. Ewy Miękus-Pączek ze względu na permanentne nieuczestniczenie w pracach Komisji.

UCHWAŁA NR 1549/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) i § 28 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z uchwałą Komisji ds. Lekarzy Dentystów podjętą na posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2008 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się do składu Komisji ds. Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie następujące osoby:
1. lek. den. Aleksandrę Pietrzak,
2. lek. dent. Elżbietę Latoszek,
3. lek. dent. Agnieszkę Leśniak­Trześniewską.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 1550/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 19 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie na rok 2009

Na podstawie ar. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie na rok 2009:
23 stycznia, 20 lutego, 13 marca,
17 kwietnia, 22 maja, 26 czerwca,
28 sierpnia, 25 września,
9 października, 13 listopada,
11 grudnia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
ANDRZEJ WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
ŁADYSŁAW NEKANDA-TREPKA

Archiwum