21 lutego 2009

UWAGA! PRAKTYKI!

Komisja ds. Praktyk Lekarskich przekazuje informację dla lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczącą zobowiązania do dostosowania pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących przepisów.

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Zwracam się do tych lekarzy, którzy wykonywali praktykę lekarską w maju 1998 r. na podstawie poprzednich przepisów i zostali wpisani do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, grupowych praktyk lekarskich bez spełniania wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. nr 20, poz. 254), i byli zobowiązani do dostosowania swoich pomieszczeń i urządzeń do obowiązujących przepisów w terminie nie dłuższym niż do 26 maja 2008 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, jako organ prowadzący rejestr regulowany, będzie przeprowadzała kontrolę tych pomieszczeń, w których w wyniku przeprowadzonych wizytacji stwierdzono odstępstwa lub które były rejestrowane wyłącznie na podstawie złożonych dokumentów.

Jednocześnie informujemy, że każdy lekarz, który wykonuje indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, grupową praktykę lekarską w pomieszczeniu jest zobowiązany posiadać:

z zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

z aktualną umowę dotyczącą utylizacji odpadów medycznych,

z aktualną opinię organu sanitarnego.

Przypominamy również wymagania fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz albo lekarz dentysta mogą wykonywać praktykę lekarską:

– powierzchnia pomieszczenia powinna być dostosowana do zainstalowanych w nim urządzeń, aparatury i sprzętu oraz wynosić co najmniej 12 m2,
– pomieszczenie, w którym wykonywane są świadczenia zdrowotne przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, powinno być wyposażone w umywalkę i zlewozmywak z wodą bieżącą ciepłą i zimną,
– autoklaw – lub umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie sterylizacji, w przypadku gdy pomieszczenie nie jest wyposażone w sprzęt do sterylizacji,
– w pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wymianę powietrza poprzez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej kanałowej – w pomieszczeniu, w którym konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, powinna być wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja,
– pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii lub urologii, albo mają być udzielane świadczenia o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinna być oddzielona kabina higieny osobistej (prysznic lub bidet dostępne w WC lub łazience).

W przypadku ponownego stwierdzenia przez zespół wizytacyjny istotnych odstępstw od wymagań określonych rozporządzeniem – Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie będzie zmuszona wykreślić praktykę z rejestru – art. 52 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi bowiem m.in., że organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich dokonuje wykreślenia praktyki z rejestru w przypadku niespełnienia warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 50.

Grażyna CHODERNA
przewodnicząca
Komisji ds. Praktyk Lekarskich

Archiwum