15 marca 2009

Polsko-ukraińska konferencja pneumonologiczna

Już po raz piąty polscy i ukraińscy lekarze spotkali się na konferencji naukowej poświęconej chorobom płuc.

Koledzy z Ukrainy przyjechali z różnych zakątków kraju, z Kijowa, Doniecka, Ługańska, Lwowa i Tarnopola. Tym razem dołączyli do nich także lekarze z Białorusi, głównie polskiego pochodzenia, z Grodna i Mińska.
Patronem konferencji było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które współfinansowało ją ze środków Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przygotował wszechstronny projekt współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. W ramach tego przedsięwzięcia, wspieranego przez polski MSZ, młodzi lekarze z Białorusi i Ukrainy będą przyjeżdżali na miesięczne stypendia naukowe w Instytucie Gruźlicy i w Centrum Zdrowia Dziecka. Przewidywane są również, organizowane w Grodnie i w Tarnopolu, sesje szkoleniowe dotyczące badań czynnościowych układu oddechowego. Ważnym elementem tej współpracy była konferencja, która odbyła się w Katowicach.
Podczas uroczystego otwarcia XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc prof. Andriej Dorofiejew z Uniwersytetu Medycznego w Doniecku otrzymał z rąk honorowego przewodniczącego Zjazdu, prof. Janusza Kowalskiego, Medal XXX Zjazdu PTChP. Prof. A. Dorofiejew był głównym organizatorem IV polsko-ukraińskiej konferencji, która odbyła się w Doniecku w 2007 r.; uczestniczył też w przygotowaniach do kolejnej.
Trzy polsko-ukraińsko-białoruskie sesje zorganizowane w Katowicach odbywały się w języku angielskim. Ponadto lekarze polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi przedstawiali doniesienia w języku polskim na sesjach plenarnych XXX Zjazdu Towarzystwa. Koledzy z Ukrainy i Białorusi zgłosili łącznie ponad 30 doniesień naukowych.
Pierwszą sesję poświęcono POChP i problemom niedotlenienia. Naukowcy z Instytutu Fizjologii im. Bogomolca w Kijowie od lat zajmują się wpływem hipoksji na organizm. Prof. T. Serebrowska przedstawiła swoje doświadczenia w tym zakresie od strony medycznej, zaś inż. A. Serebrowski, matematyk z Ukraińskiej Akademii Nauk, omówił możliwości zastosowania odpowiednich algorytmów i modeli prawdopodobieństwa w tych badaniach. Z kolei prof. E. Rozowa zaprezentowała wyniki zmian morfologicznych powstających u zwierząt doświadczalnych pod wpływem hipoksji. Następnie dr W. Chyzhowa z Instytutu Geriatrii w Kijowie przedstawiła zmiany adaptacyjne w mikrokrążeniu u chorych na stabilną chorobę wieńcową w podeszłym wieku, zaś doc. J. Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc omówiła rolę przerywanego niedotlenienia w patomechanizmie obturacyjnego bezdechu śródsennego.
Prof. A. Dorofiejew zwrócił uwagę na zaburzenia w składzie mikro- i makroelementów, takich jak: żelazo, miedź, wapń, magnez i cynk, występujące u chorych na POChP. Prof. A. Makarewicz z Uniwersytetu Medycznego w Mińsku omówił z kolei zaburzenia hormonów płciowych u tych pacjentów.
W swoim drugim wystąpieniu prof. A. Dorofiejew przedstawił wpływ chorób tkanki łącznej na przebieg kliniczny POChP. Prof. Jan Zieliński z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie poświęcił swój wykład spirometrycznym kryteriom rozpoznawania obturacji oskrzeli i ich wpływowi na wyniki badań epidemiologicznych dotyczących rozpowszechnienia POChP.
Drugą sesję poświęcono gruźlicy i innym zakażeniom układu oddechowego. Prof. Zofia Zwolska wyjaśniła, skąd się wzięły i dlaczego są groźne szczepy prątka gruźlicy Beijing. Doc. E. Augustynowicz-Kopeć z Instytutu Gruźlicy w Warszawie przygotowała wykład na temat gruźlicy lekoopornej. Prof. L. Hryszczuk z Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu przedstawił trudności w leczeniu chorych z odmą opłucnową w przebiegu gruźlicy. Zobrazował swój wykład nagraniami wideo wykonanymi podczas torakoskopii.
Dr H. Alekso, L. Pigalkowa i O. Żernosek z Grodna zaprezentowały prace dotyczące różnorodnych aspektów gruźlicy. Badania dotyczyły odpowiedzi immunologicznej i zespołu endogennej intoksykacji u chorych na gruźlicę jako powikłanie polichemioterapii, zakażenia prątkiem gruźlicy studentów Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, stosunku chorych na gruźlicę do swojej choroby oraz do personelu medycznego, a także leczenia chorych na gruźlicę nadużywających alkoholu. Dr D. Dorofiejew z Uniwersytetu Medycznego w Ługańsku przedstawił doniesienie na temat różnej wrażliwości na antybiotyki szczepów Staphylococcus aureus u chorych na zapalenie płuc w zależności od ich reakcji przystosowawczych. Prof. A. Makarewicz z Mińska zaprezentował z kolei metodę leczenia chorych z zespołem endogennej intoksykacji zapalnej pozaustrojowym napromieniowaniem krwi niewielkimi dawkami promieni ultrafioletowych. Prof. A. Święcicki, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Kijowie i przewodniczący Związku Lekarzy Polskich na Ukrainie, omówił następnie wpływ refluksu żołądkowo-przełykowego na astmę oskrzelową.
Po raz drugi podczas polsko-ukraińskiej konferencji odbyła się sesja młodych pneumonologów. Polską stronę reprezentowali studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z koła naukowego prowadzonego przez doc. J. Domagałę–Kulawik; ukraińską – studenci z Uniwersytetu Medycznego w Doniecku.
Zainicjowana przez prof. Janusza Kowalskiego współpraca z pneumonologami z Ukrainy trwa już ponad 5 lat. Umożliwia wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie własnych dokonań. Staje się też okazją do lepszego poznania sąsiadów, ich kultury i potencjału naukowego.

Tadeusz M. ZIELONKA
Warszawsko-Otwocki Oddział
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Archiwum