8 maja 2009

Druki w hospicjum domowym

Sekretarz stanu Jakub SZULCz upoważnienia ministra zdrowia – do Przewodniczącego ORL w Warszawie Andrzeja WŁODARCZYKA

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 29 stycznia 2009 r., znak: OIL-23/09, dotyczące Zarządzenia nr 96/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 23 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna, a w szczególności wprowadzenia obowiązku potwierdzenia przez pacjenta, na specjalnie przygotowanym do tego druku, każdej wizyty personelu hospicjum domowego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Kwestia potwierdzania wizyt przeprowadzanych przez personel hospicjum domowego została określona w § 19 pkt 2 wyżej wymienionego Zarządzenia nr 96/DSOZ/2008. Wprowadzenie konieczności potwierdzania wizyt jest wynikiem realizacji ustawowego wymogu zawartego w art. 107 ust. 5 ppkt 12b i 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), nakładającego na NFZ obowiązek prowadzenia nadzoru nad prawidłowością realizacji umów w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz kontroli świadczeniodawców.

Należy w tym miejscu podkreślić, że każdy system kontroli wymaga stosowania prostych i skutecznych „narzędzi”, pozwalających na weryfikację wykonanych czynności. Biorąc pod uwagę fakt potwierdzenia wykonanych czynności na formularzu przygotowanym przez NFZ w innych rodzajach świadczeń, na przykład w podstawowej opiece zdrowotnej czy rehabilitacji leczniczej, co dotychczas nie budziło kontrowersji w środowisku medycznym oraz skuteczność wspomnianej metody, jej zastosowanie jest ze wszech miar wskazane.

Ministerstwo Zdrowia rozumie wątpliwości, jakie pojawiają się w środowisku lekarskim, dotyczące możliwości zaburzenia zaufania istniejącego między lekarzem a pacjentem. Aby jednak w przyszłości wykluczyć podobne sytuacje mogące wpływać na wzajemne relacje między lekarzem i pacjentem, Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej, odnoszących się do osób dorosłych. Projekt rozporządzenia ma na celu określenie ram prawnych dla rozwoju opieki paliatywnej, a w szczególności kwestii dotyczących jakości udzielanych świadczeń. Obecnie projekt rozporządzenia jest uzgadniany z konsultantem krajowym w dziedzinie opieki paliatywnej.

Odnosząc się do wniosku o uchylenie przedmiotowego zapisu rozporządzenia, należy podkreślić, że minister zdrowia bada oraz stwierdza nieważność zarządzenia prezesa NFZ, w całości lub części na podstawie art. 163 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy. Wspomniany przepis określa, że stwierdzenie nieważności zarządzenia następuje w przypadkach, gdy jego zapisy naruszają prawo, prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, bądź prowadzą do
niezrównoważenia przychodów i kosztów Funduszu. W ocenie ministra zdrowia zapisy wspomnianego
§ 19 przywoływanego Zarządzenia, nie spełniają żadnej z wyżej wymienionych przesłanek.

Archiwum