2 maja 2009

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2008

W roku 2008 do biura Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęły 83 sprawy; w tym: 69 od Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (55 wniosków o ukaranie i 14 spraw do zawieszenia), 9 spraw pozostałych z 2007 r. oraz 5 z Naczelnego Sądu Lekarskiego do ponownego rozpoznania.

Część merytoryczna (dot. spraw zakończonych)
Liczba nowych spraw – 31
Liczba spraw z lat ubiegłych – 15
Liczba spraw z NSL do ponownego rozpoznania – 1
Liczba posiedzeń niejawnych – 2
Ogółem liczba rozpraw – 71

W tym:
Liczba rozpraw zakończonych orzeczeniem – 46
Liczba rozpraw odroczonych – 25
Liczba lekarzy, których dotyczyły orzeczenia – 59
Liczba spraw przeniesionych na 2009 r. – 23

Wydano następujące orzeczenia:
umorzenie – 1
uniewinnienie – 22
upomnienie – 18
nagana – 16
zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 6 m-cy – 1
pozbawienie prawa wykonywania zawodu – 1

Specjalizacje lekarzy w sprawach zakończonych:
stomatologia – 11
chirurgia ogólna – 10
etyka – 10
choroby wewnętrzne – 6
anestezjologia i intensywna terapia – 3
ginekologia i położnictwo – 3
laryngologia – 3
pediatria – 3
chirurgia dziecięca – 2
ortopedia – 2
bez specjalizacji – 2
medycyna rodzinna – 1
neurologia – 1
urologia – 1

O przewinienia natury etycznej obwinionych było 10 lekarzy różnych specjalności. Sprawy dotyczyły np.: wystawiania zaświadczeń bez badania pacjenta; wydawania przez nieuprawnionych lekarzy zaświadczeń o niezdolności do stawienia się przed sądem; przyjmowania korzyści materialnych, przyjmowania pacjentów w stanie nietrzeźwym. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu dotyczyło lekarki, która wykonywała zawód w Polsce i poza granicami kraju jako psychiatra (Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia) na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Przewodnicząca
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Elżbieta RUSIECKA-KUCZAŁEK

Archiwum