19 lipca 2009

Biała Księga RPO

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało „Raport o korespondencji i kontaktach między Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Ministrem Zdrowia” w sprawie przestrzegania praw obywateli do ochrony zdrowia w okresie 14 lutego 2006 – 30 kwietnia 2009 r.

W tym okresie Janusz Kochanowski skierował do kolejnych ministrów zdrowia 160 wystąpień. Ze 152 ocenianych pod względem efektywności (w pozostałych nie minął jeszcze czas na odpowiedź) tylko 18 (12 proc.) można uznać za w pełni załatwione z korzyścią dla pacjentów i personelu medycznego. 88 wystąpień rzecznik ocenia jako częściowo załatwione. Do tej grupy należą np. sprawy, w których resort zdrowia zapowiedział uregulowania, ale dotąd ich nie wprowadził. W 46 przypadkach sprawy nie zostały załatwione, a rzecznik podtrzymuje ich zasadność.
„Biała Księga liczy 840 stron. Zawiera pisma skierowane do MZ, odpowiedzi jego przedstawicieli oraz rozdział zawierający uwagi rzecznika na temat stanu przestrzegania praw obywateli do ochrony zdrowia. Jest opublikowana na stronach internetowych: www.rpo.gov.pl
– Wspólną cechą podejmowanych spraw jest ich odniesienie do praw człowieka jako pacjenta, jako podmiotu systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej państwa. W zdecydowanej większości wystąpienia te zawierają pogłębioną analizę prawną i merytoryczną spraw z wykorzystaniem wielu materiałów źródłowych – mówi dr Janusz Kochanowski.
Skutki niedostatków w polityce zdrowotnej są szczególnie widoczne w systemie opieki nad matką i dzieckiem. Dotyczy to szczególnie dzieci rozpoczynających życie (braki w opiece okołoporodowej) oraz dzieci i młodzieży szkolnej (np. dyskryminowanie uczniów przewlekle chorych).
Zdaniem Janusza Kochanowskiego „Biała Księga” może stać się źródłem inspiracji w pracy rzecznika Praw Pacjenta, który wkrótce zostanie powołany.

mkr

Archiwum