27 listopada 2009

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska

W październiku 2009 r. Prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta* Krystynę Barbarę Kozłowską. Jej kontrkandydatem był Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Primum non nocere.

Krystyna Barbara Kozłowska jest absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia menedżerskie MBA dla kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego, a także Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Przez pierwsze 10 lat pracy zawodowej zajmowała się bezpośrednio pacjentami w różnych placówkach medycznych. Uczestniczyła w pracach nad ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w licznych konferencjach i seminariach
z zakresu ochrony praw pacjentów w Polsce. Ostatnio była dyrektorem Biura Praw pacjenta w Ministerstwie Zdrowia.
eg

Do podstawowych zadań Rzecznika należy m.in.:
– prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
– prowadzenia postępowań wyjaśniających w sytuacjach gdy poweźmie wiadomość co najmniej uprawdopodabniającą naruszenie praw pacjenta, również z własnej inicjatywy;
– realizacja określonych w ww. ustawie zadań w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta;
– opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
– występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie ochrony praw pacjenta;
– opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
– współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
– przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
– współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
– analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
– wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

* 6 listopada 2008 r. została uchwalona ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm).

Archiwum