12 grudnia 2009

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Od 1 stycznia 2006 r. do 15 września 2009 r. do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 1343 pism wymagających podjęcia czynności sprawdzających.
W 985 sprawach podjęto czynności procesowe, pozostałe przekazano właściwym organom bądź instytucjom. Wśród rozpatrywanych spraw: 248 dotyczyło zagadnień internistycznych; 163 – chirurgicznych; 62 – ginekologicznych; 52 – psychiatrycznych; 136 – stomatologicznych; 324 – innych (m.in. skargi dotyczące etyki zawodu, konfliktów interpersonalnych itp.)
Z tego: 266 spraw zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego; 480 – wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, 178 – skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza (y), 40 – zakończono w inny sposób.
Ogółem zakończono 964 sprawy.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Janina Barbachowska

Archiwum