12 czerwca 2010

Granty naukowe Polpharmy

Dwa zespoły z warszawskich instytucji
naukowych otrzymały granty Fundacji
na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej
Farmacji i Medycyny.

Rozstrzygnięto VIII edycję konkursu, którego pomysłodawcą, organizatorem i sponsorem jest Polpharma. Do konkursu zgłosiło się 37 zespołów badawczych. Na podstawie oceny recenzentów i rekomendacji Rady Naukowej, zarząd Fundacji przyznał granty 6 zespołom. Wśród wyróżnionych znalazły się dwa zespoły z warszawskich placówek naukowych: zespół dr. n. med. Grzegorza Plachy z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego WUM, który pracuje nad zagadnieniem: „Wpływu zmienności, występującej w całym genomie, na stopień przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej oraz jego regresji po operacji wszczepienia zastawki aortalnej” oraz zespół prof. dr. n. med. hab. Marka Jagielskiego z Zakładu Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, zajmujący się tematem: „Multiple-Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) jako nowa metoda genotypowania szczepów Corynebacterium diphteria”.
W trakcie uroczystości wręczenia grantów przedstawiono również raport nt. przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez polskich pacjentów. Raport ten powstał na podstawie wykonanego przez Pentor badania, przeprowadzonego na próbie 1006 Polaków. Badania dotyczące przestrzegania zaleceń lekarskich (compliance), były finansowane przez Fundację w poprzednich edycjach. (Rozmowę na ten temat z prof. Zbigniewem Gaciongiem zamieściliśmy w „Pulsie” nr 9/2009).
Wnioski z dyskusji w tej kwestii są proste: dobra relacja lekarza z pacjentem, wyczerpująca informacja o przebiegu leczenia i zaufanie, wpływają na skuteczność stosowanej terapii.

mkr

Archiwum