26 czerwca 2010

Kiedy lekarz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu OC

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

Zgodnie z interpretacją MZ (pismo MZ-DS-07902290-228/PJ/10 dyr. Departamentu Dialogu Społecznego MZ Jakuba Bydłonia do prezesa NRL), z obowiązku ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej zwolnieni zostali ci, spośród lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, którzy wykonują pracę wyłącznie w ramach stosunku pracy. „W ich przypadku odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem zawodu, będzie wyłączona na mocy art. 120 Kodeksu pracy, a podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody będzie zatrudniający ich pracodawca” – napisał Jakub Bydłoń.

Przepis art. 48a ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136 poz. 857 ze zm.) stanowi, że lekarz wykonujący zawód na terytorium RP: w zakładzie opieki zdrowotnej, a także w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Przepis ten nie narusza przepisów art. 120 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, który stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika, przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach kodeksu pracy.
Spełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń. Powyższy obowiązek nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Wiceminister zdrowia Marek Twardowski wyjaśnił, w specjalnym komunikacie z 25 stycznia 2010 r., że z obowiązku ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej zwolnieni zostali ci spośród lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, którzy wykonują pracę w ramach stosunku pracy.
Jego zdaniem w związku z powyższym brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych nie jest również przesłanką, mogącą warunkować zatrudnienie lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej w ramach stosunku pracy.
11 czerwca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP, opublikowane w DzU nr 78 poz. 515. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP w zakładzie opieki zdrowotnej, w ramach indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
• wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu lub zawieszenia,
• polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
• z tytułu zapłaty kar umownych,
• powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 m-cy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:
1) 100 000 euro w odniesieniu do lekarza i lekarza dentysty wykonujących zawód w zakresie specjalizacji w następujących dziedzinach medycyny: anestezjologia i intensywna terapia, położnictwo i ginekologia, wszystkie chirurgie, neonatologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, otolaryngologia, okulistyka, medycyna ratunkowa,
2) 50 000 euro w odniesieniu do lekarza dentysty, z wyłączeniem lekarza dentysty wykonującego zawód w zakresie specjalizacji w następujących dziedzinach medycyny: chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej,
3) 25 000 euro w odniesieniu do lekarza niewymienionego w pkt 1.
Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w zakresie więcej niż jednej specjalizacji, to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmuje się specjalizację, dla której jest ustalona najwyższa minimalna suma gwarancyjna.

Archiwum