5 maja 2012

Uchwała Nr 19/R-VI/12 ORL w Warszawie

UCHWAŁA NR 19/R-VI/12
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ w WARSZAWIE
z 23 MARCA 2012 r.

w sprawie odstąpienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie od udziału w postępowaniu konkursowym, przeprowadzanym w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, na stanowiska kierownicze przewidziane w art. 49 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.)

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec postanowień rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie niebędący przedsiębiorcą (DzU z 2012 r., poz. 182) i trybu jego wprowadzenia z pominięciem konsultacji społecznej, bowiem ustalony w rozporządzeniu skład komisji konkursowej na stanowisko ordynatora jest nie do zaakceptowania przez samorząd lekarski.
Rozszerzenie składu komisji konkursowej do 11 osób, z których 6 jest przedstawicielami kierownika podmiotu leczniczego, w której nie ma miejsca dla specjalisty wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny i przedstawiciela specjalistycznego towarzystwa naukowego, uniemożliwia wybranie najlepszego merytorycznie kandydata na stanowisko ordynatora.
Podobne zastrzeżenia dotyczą przeprowadzania konkursów na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego – w nowym rozporządzeniu z komisji konkursowej całkowicie wyeliminowano przedstawicieli okręgowych izb lekarskich.
Uważamy, że zapisy rozporządzenia dążą do marginalizacji roli samorządu lekarskiego, na co nie wyrażamy zgody.
Mając na uwadze powyższe argumenty, jak również brak jakiejkolwiek reakcji ze strony ministra zdrowia na nasze stanowisko z 17 lutego 2012 r., Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, działając w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, oświadcza, że odstępuje od udziału w postępowaniach konkursowych, przeprowadzanych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, na stanowiska kierownicze przewidziane w art. 49 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 ze zm.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Archiwum