27 sierpnia 2012

Mazowsze znów traci

Jarosław Rosłon

Posiedzenie Rady MOW NFZ, 9 lipca 2012 r.
Głównym punktem posiedzenia było zaopiniowanie planu finansowego na rok 2013. Dyrektor MOW NFZ Barbara Misińska przedstawiła następujące dane:

 • plan finansowy na 2012 r. wynosił: 9 031 168 tys. zł,
 • projekt planu finansowego na 2013 r. wynosi: 8 829 939 tys. zł.

Oznacza to spadek o 201 229 tys. zł w porównaniu z planem na 2012 r.

W związku z nowym algorytmem, wynikającym z nowelizacji ustawy z 2009 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej nowe zasady podziału środków na leczenie na poszczególne oddziały NFZ, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia otrzyma o 2,23 proc. mniej środków w stosunku do planu na 2012 r. Średnia wzrostu w innych oddziałach wojewódzkich wynosi 3,73 proc. W przypadku poprzedniego algorytmu oddział mazowiecki otrzymałby 9 938 386 tys. zł, a nowy algorytm na 2013 r. skutkuje niedoborem w wysokości 1 108 447 tys. zł.
Aby pokryć aktualne potrzeby Mazowieckiego Oddziału NFZ, konieczny jest wzrost planu finansowego o 817 638 tys. zł, z czego 666 617 tys. zł przeznaczonych na lecznictwo szpitalne. Przedstawiono również koszty własne MOW NFZ, które mają się zmniejszyć o 2300 tys. zł. Nadal niesfinansowane są przez inne oddziały NFZ świadczenia wykonane przez placówki na Mazowszu na rzecz pacjentów z tych oddziałów na kwotę 114 846 tys. zł.

Przedstawiony plan wywołał burzliwą dyskusję. Między innymi zwrócono uwagę, że taki poziom finansowania leczenia szpitalnego spowoduje radykalne pogorszenie możliwości skorzystania ze świadczeń na Mazowszu. Gdyby MOW NFZ chciał utrzymać dotychczasowy poziom świadczeń, musiałby kontraktować leczenie szpitalne w cenie 46 zł za punkt. Oznacza to utratę płynności finansowej szpitali, w czasie gdy organy założycielskie zmuszone będą do skomercjalizowania placówek. Ogromny niedobór środków finansowych skutkować będzie niemożnością wsparcia szpitali przez organy założycielskie. W związku z tym członkowie Rady MOW NFZ jednogłośnie negatywnie zaopiniowali projekt planu finansowego.
Na zakończenie poruszyłem temat dotyczący recept. Dyrektor Barbara Misińska przekazała informację, że ok. 9 tys. lekarzy podpisało umowy z MOW NFZ – jeszcze w oparciu o zarządzenie byłego prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza. Wystawiają oni 60 proc. wszystkich recept. 27 tys. lekarzy dotychczas nie podpisało umów z NFZ, co oznacza, że ich umowy wygasły.
Istnieją wątpliwości interpretacyjne dotyczące zarządzenia nowej prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z 30 czerwca br., które pozwala do 6 lipca 2012 r. na dopisanie aneksów do dotychczasowych umów lekarzom, którzy złożyli wcześniej wnioski. Usłyszałem również informację, że wszyscy pozostali oczywiście mogą składać wnioski o podpisanie umowy, ale z uwagi na niedobór personelu w oddziale NFZ nieznany jest czas rozpatrywania takich wniosków.
Apteki przekazały NFZ kserokopie recept wystawianych w ramach protestu lekarzy. Prezes Agnieszka Pachciarz wydała polecenie karania świadczeniodawców do 1 proc. wysokości kontraktu w przypadku wystawienia nieprawidłowych recept przez lekarza zatrudnionego u świadczeniodawcy mającego podpisaną umowę z NFZ. Jedna nieprawidłowo wypisana recepta może skutkować dla zakładu ogromnymi karami.

W zakresie poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej MOW NFZ przygotował następujący projekt:

 • podstawowa opieka zdrowotna – wzrost środków o 10 000 tys. zł,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna – bez zmian,
 • lecznictwo szpitalne – oddziały szpitalne – spadek o 395 843 tys. zł, co oznacza zmniejszenie finansowania szpitali na Mazowszu o ok. 11 proc.,
 • programy terapeutyczne, lekowe – wzrost o 70 307 tys. zł,
 • leki objęte programami lekowymi – wzrost o 44 911 tys. zł,
 • chemioterapia – wzrost o 34 211 tys. zł,
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – wzrost o 17 406 tys. zł,
 • rehabilitacja lecznicza – wzrost o 2709 tys. zł,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – wzrost o 2149 tys. zł,
 • programy profilaktyczne – wzrost o 2393 tys. zł,
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – wzrost o 21 575 tys. zł,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne – wzrost o 37 000 tys. zł,
 • refundacja leków – spadek o 23 521 tys. zł.

Autor jest przewodniczącym Komisji ORL ds. Kontaktów z NFZ i Samorządami Terytorialnymi oraz obserwatorem ORL w Radzie MOW NFZ.

Archiwum