11 sierpnia 2012

Prezydium ORL negatywnie o zmianach w rozporządzeniu o świadczeniach stomatologicznych

Prezydium ORL negatywnie wypowiedziało się o projektowanych przez ministra zdrowia zmianach w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Gdyby weszły w życie, dotyczyłyby wszystkich lekarzy dentystów, którzy zawierają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie stomatologiczne.

Minister zdrowia chce, by w każdym gabinecie w udzielaniu wszelkich świadczeń stomatologicznych uczestniczył personel pomocniczy. Co więcej, od 1 stycznia 2015 r. musiałaby to być wykwalifikowana asystentka lub higienistka stomatologiczna.
„Brak jest uzasadnienia do przeprowadzenia tej zmiany w proponowanym kształcie. Zgodnie z danymi przedłożonymi przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce uprawnionych do wykonywania zawodu asystentki czy higienistki stomatologicznej jest łącznie ok. 10 tys. osób – w samej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie zarejestrowanych jest ponad 5 tys. lekarzy dentystów wykonujących zawód.
Z porównania tych liczb jasno wynika, że może dojść do niedoboru personelu pomocniczego na rynku pracy bądź fachowcy ci będą dostępni jedynie w dużych miastach.
To z kolei może spowodować, iż część świadczeniodawców zmuszona będzie do rezygnacji z udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, tylko dlatego, że w małych miejscowościach nie będzie można zatrudnić pracownika o odpowiednich kwalifikacjach”
– głosi stanowisko Prezydium ORL, przyjęte 18 lipca br.
Wyrażono też pogląd, że na zdobycie kwalifikacji przez pomoce dentystyczne przewidziano bardzo krótki okres przejściowy. Osoby te musiałyby wziąć udział w odpłatnym kursie, który trwa ok. 650 godzin.
„Z uwagi na powyższe należałoby zdecydowanie wydłużyć okres dostosowawczy dla pomocy stomatologicznych na zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Okres pięcioletni wydaje się być tu rozsądnym minimum. Potrzebnym wydaje się również zapewnienie osobnej ścieżki na potwierdzenia posiadanych kwalifikacji dla doświadczonych, wieloletnich pomocy stomatologicznych” – czytamy w stanowisku.
Prezydium podkreśla, że brak wskazań wynikających zarówno z aktualnej wiedzy medycznej, jak i doświadczenia życiowego, które uzasadniałyby wprowadzenie obowiązku obecności personelu pomocniczego przy udzielaniu wszelkich świadczeń stomatologicznych. Zabiegi te mogą być realizowane samodzielnie przez lekarza dentystę, a wprowadzenie obowiązku uczestniczenia we wszystkich świadczeniach asystentki lub higienistki stomatologicznej grozi niepożądanym ograniczeniem dostępności usług stomatologicznych. – Wielu lekarzy nie będzie po prostu stać na to, aby taki personel zatrudniać – powiedziała wiceprezes ORL i przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów Marta Klimkowska-Misiak.

jw

Archiwum