9 lutego 2013

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

23 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1108.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2013 r. z zastrzeżeniem, że przepisy w zakresie świadczeń wykonywanych w celu realizacji programów lekowych oraz świadczeń gwarantowanych udzielanych przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej – lek stosowany w chemioterapii zgodnie z przepisami ustawy o refundacji leków, lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10, stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2012 r.

22 listopada 2012 r. został opublikowany w DzU z 2012 r. poz. 1285 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 257, poz. 1726 ze zm.) w związku z art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.), dodanym przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

1 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1317.
Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł za wystawienie zaświadczenia potwierdzającego zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie sądu lub prokuratury uczestników postępowania.

4 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 19 października 2012 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1266.
Rozporządzenie określa wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, którzy są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym utworzonym przez ministra obrony narodowej lub innego świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizowane jest przez jednostkę budżetową posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na której zaopatrzeniu pozostaje osoba uprawniona.

10 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1373.
W okresie do 31 marca 2013 r. dopuszcza się składanie wniosku w postaci papierowej.
We wniosku o wpis do rejestru należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej.
Organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wzywa podmioty wykonujące działalność leczniczą, które przed 10 grudnia 2012 r. złożyły wnioski o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z tego rejestru, o uzupełnienie danych zawartych we wnioskach, w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia, w terminie do 31 grudnia 2012 r.

13 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1316.
Świadczenia gwarantowane obejmują:

 • świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia,
 • badania diagnostyczne oraz leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1,
 • świadczenia w chemioterapii,
 • świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych określonych w przepisach o refundacji

Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem, że przepisy w zakresie świadczeń w chemioterapii oraz świadczeń wykonywanych w celu realizacji programów lekowych stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1 lipca 2012 r.

14 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie ministra Skarbu Państwa z 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1332.
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” SA z siedzibą w Krynicy Zdroju wymienione jest w wykazie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, utworzonych w wyniku komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był minister zdrowia, które nie będą podlegać prywatyzacji.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1382.
Dotychczasowy limit obrotu w wysokości 40 000 zł, uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, został obniżony do 20 000 zł.
Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r.:

 1. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł,
 2. podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W przypadku podatników, o których mowa w pkt 1, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz wymienionych podmiotów w kwocie 20 000 zł.
W przypadku podatników, o których mowa w pkt 2, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót świadczenia usług na rzecz wymienionych podmiotów w kwocie 20 000 zł.
W przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU nr 138, poz. 930).
W przypadku podatników rozpoczynających w 2012 r. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kwotę, o której mowa w pkt 1, uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r., stanowi kwota 20 000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.
W przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc 1 marca 2013 r.
Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy przed 1 stycznia 2012 r. byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1215.
Koszty zabiegu pobrania narządu lub narządów ponoszone przez podmiot leczniczy, który pobrał narząd lub narządy albo wysłał zespół lekarsko-pielęgniarski do ich pobrania, ustala się, biorąc pod uwagę koszty:

 • organizacji, transportu, ubezpieczenia i wynagrodzeń zespołu lekarsko-pielęgniarskiego wykonującego zabieg pobrania albo wysłanego do zabiegu pobrania narządu lub narządów,
 • produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów niezbędnych do pobrania narządu lub narządów i ich zabezpieczenia na okres transportu,
 • transportu narządu lub narządów z podmiotu leczniczego, w którym pobrano narząd lub narządy, do podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się przeszczepienia tego narządu lub narządów.

Koszty osobowe czynności związanych z pobieraniem komórek lub tkanek od dawcy, u którego stwierdzono zgon, w tym zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Koszty czynności związanych z pobieraniem narządów od dawcy, u którego stwierdzono zgon wskutek śmierci mózgu lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia, czynności związanych z pobieraniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od żywego dawcy oraz ich przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Przepisy dotyczące wzrostu kosztów czynności określonych w załącznikach do rozporządzenia wchodzą w życie 1 stycznia 2014 r.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1098.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 1366.
Do orzekania o stopniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową są właściwe:

 1. rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu,
 2. Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie,
 3. Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku.

Właściwość miejscową wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w pkt 1 i 3, ustala się:

 • w stosunku do żołnierzy czynnej służby wojskowej – ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej lub pododdziału jednostki wojskowej, w której pełnią służbę,
 • w stosunku do pozostałych osób – ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

Właściwość miejscowa wojskowych komisji lekarskich, o których mowa w pkt 2 oraz w pkt 3 w zakresie orzekania w stosunku do żołnierzy niezawodowych oraz żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe na okrętach oraz w jednostkach Marynarki Wojennej, obejmuje terytorium całego kraju.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r., opublikowane w DzU z 2012 r., poz. 958.

1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowana w DzU z 2012 r., poz. 1016.
Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

 1. osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 2. inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy, stanowiącym, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zdrowia psychicznego, o cudzoziemcach, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o Karcie Polaka,
 3. inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie:
  1. które nie ukończyły 18. roku życia lub
  2. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu.

Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

 • kartę ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego,
 • dokument (decyzję) wydany przez wójta, burmistrza lub prezydenta – w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony.

Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa wyżej, nie jest wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia,
 2. świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w sposób określony poniżej.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie numeru PESEL przez fundusz dla świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zapewnieniem integralności i poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do przetwarzania tych danych. Dokument elektroniczny zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony wyżej świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w pkt 1, może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Świadczeniobiorca składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość.
W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone mimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób wskazany powyżej. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń.
Późniejsze niż przewidziane powyższymi terminami, jednak w okresie nie dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu tych terminów, przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów.
W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie prawa do świadczeń następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie, albo żądać od niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej poniesionych przez fundusz, mimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną, jeżeli:

 • w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził prawo świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie,
 • świadczeniobiorca w terminie przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, w przypadku udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w stanach nagłych, o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo niebędącą świadczeniodawcą osobą uprawnioną.

W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone mimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku:

 1. posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu, albo
 2. złożenia oświadczenia – osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia.

Przepisu pkt 2 nie stosuje się do osoby, która w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej, które poniósł fundusz, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu wydaje decyzję administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokość oraz termin płatności.
Od kwoty należności nalicza się odsetki ustawowe, poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności.
Należności ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu może umorzyć w całości albo w części spłatę należności ustalonej w decyzji lub odroczyć spłatę tej należności, lub rozłożyć ją na raty.
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, ma także obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku członków rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wystarczy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, z tym, że wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę:

 1. ponadgimnazjalną – wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
 2. wyższą – wygasa po upływie 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu:

 • potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przetwarzania danych o ubezpieczonych w funduszu,
 • przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,
 • przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy,
 • wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności,
 • rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji.

Fundusz na żądanie świadczeniobiorcy informuje go o:

 • posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych,
 • udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń.

Kto nie dokonuje w terminie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego lub będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny, podlega karze grzywny.
Podmioty właściwe do dokonania wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w trybie i na zasadach dotychczasowych, wyrejestrują z ubezpieczenia zdrowotnego osoby, wobec których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

19 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, opublikowana w DzU nr 30, poz. 151.

Archiwum