8 maja 2013

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2012

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. do Biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 369 skarg wymagających podjęcia czynności sprawdzających.
Łącznie rozpatrywano 599 spraw, w tym: 230 – pozostałych z okresu poprzedniego, 369 – wpłynęło w 2012 r.
Ogółem zakończono 415 spraw, z których: 115 zakończono wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, 226 zakończono wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, 50 skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza/y, 24 zakończono w inny sposób. W toku postępowania wyjaśniającego pozostały do rozpatrzenia 184 sprawy. Kancelaria OROZ wysłała 2831 pism.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. Zbigniew Czernicki

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2012

Okręgowy Sąd Lekarski VI kadencji w roku 2012 kontynuował działalność w nieco zmienionym składzie. Do zespołu dołączyła dr Czesława Leszczyk. 14.09.2012 r. zmarł nagle nasz jedyny ortopeda, znakomity sędzia, dr Bohdan Iwaszkiewicz.
W 2012 r. odbyło się 10 zebrań zespołu. Tematyka jak zwykle obejmowała informacje o sprawach zakończonych i nowych oraz omawiane były problemy w ramach szkolenia.
W 2012 r. do OSL wpłynęły 52 nowe sprawy, w tym 50 od okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz 2 sprawy do ponownego rozpoznania z Naczelnego Sądu Lekarskiego. W 2012 r. zostało rozpatrzonych 38 spraw dotyczących 46 lekarzy, w tym: 18 spraw bieżących, 15 spraw z ubiegłego roku oraz 5 z 2010 r.
W 2012 r. wpłynęło 88 zażaleń na postanowienia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Sąd wydał postanowienia w 70 sprawach. Zgodnie z uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy z 25.02.2012 r. odwołania, które wpłynęły do OROZ po 25.02.2012 r., są rozpatrywane przez OSL na posiedzeniach w składach trzyosobowych, co znacznie zwiększa koszty OSL i wydatnie obciąża pracą kancelarię sądu i sędziów. Odbyły się też 3 przesłuchania świadków z innych izb lekarskich w ramach pomocy prawnej.
Część merytoryczna (dotycząca spraw zakończonych). Liczba rozpraw zakończonych orzeczeniem – 38, w tym: nowych spraw – 18, spraw z lat ubiegłych – 20, lekarzy, których dotyczyły orzeczenia – 46, spraw odroczonych – 20.
Wydano następujące orzeczenia: zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 1 rok – 1, umorzenie postępowania – 3, uniewinnienie – 14, upomnienie – 19, nagana – 6, upomnienie + kara pieniężna – 1, kara pieniężna – 2.
Specjalizacje lekarzy w sprawach zakończonych: uchybienia etyczne – 10, ortopedia – 10, stomatologia – 6, pediatria – 5, chirurgia – 4, onkologia – 3, ginekologia i położnictwo – 2, kardiologia – 2, laryngologia – 1, administracyjne – 1, medycyna rodzinna – 1, choroby wewnętrzne – 1.
O przewinienia natury etycznej obwinionych było 10 lekarzy różnych specjalności. Sprawy dotyczyły m.in.: wydawania zaświadczeń bez uprawnień, niezarejestrowania praktyki lekarskiej, niewłaściwego traktowania pacjenta, pracy pod wpływem alkoholu, wydawania orzeczeń pracownikom bez badania, wydania 16 zwolnień lekarskich bez uprawnień, karnego wypisania pacjenta z oddziału za palenie papierosów na sali obok butli z tlenem, fałszowania dokumentacji medycznej, nakłonienia pacjentki do rozebrania się do naga podczas badania laryngologicznego, leczenia homeopatycznego, które doprowadziło do znacznego pogorszenia zdrowia pacjentki chorej na toczeń.
W ubiegłym roku było aż 10 spraw z zakresu ortopedii.
W związku ze śmiercią sędziego, jedynego ortopedy, dr. B. Iwaszkiewicza, nasz sąd pilnie potrzebuje lekarza ortopedy.
Pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z naszego zespołu za wspaniałą pracę, w dużej części społeczną.
Dziękuję również – jak zwykle – naszemu prawnikowi dr. Przemysławowi Konieczniakowi oraz protokolantowi Stoigniewowi Dudkiewiczowi, a także nieocenionym sekretarkom: p. mgr Magdalenie Kujawskiej, p. Ewie Mrazek oraz p. Joannie Antonowicz.

przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego
Elżbieta Rusiecka-Kuczałek

Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarza za 2012 r.

Decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej w grudniu 2011 r. zostałem wybrany na stanowisko rzecznika praw lekarza. Następnie w styczniu 2012 r. ORL przeprowadziła wybory zastępców rzecznika, którymi zostali: Robert Adamowicz, Jacek Bojakowski, Renata Dmowska, Maria Łyczywek-Zwierz, Danuta Samolczyk-Wanyura.
Do rzecznika zgłaszają się lekarze mający problemy z NFZ i rzecznikiem praw pacjenta dotyczące wystawiania recept.
Przeprowadzone przeze mnie rozmowy z RPP, minister Barbarą Kozłowską, również pozwoliły rozwiązać szereg konfliktów powstałych na linii pacjent – lekarz.
Następnym problemem, z którym zwraca się o pomoc wielu lekarzy, jest konflikt na linii pracodawca – lekarz. Dotyczy to zwłaszcza lekarzy kontraktowych. Dużo czasu poświęcam również lekarzom emerytom, zarówno czynnym zawodowo, jak również przepisującym leki tylko dla siebie i swojej rodziny, którzy czują się wręcz zagubieni, słysząc o coraz to nowych zarządzeniach NFZ oraz karach nakładanych na lekarzy przez tę instytucję. Zdarzają się również konflikty między lekarzami, które staramy się rozwiązywać na zasadzie mediacji.
Kolejnym problemem jest problem fałszywego oskarżania lekarzy w środkach masowego przekazu. W takich sytuacjach informujemy o obowiązującym prawie prasowym, a jeśli doniesienie jest niesprawiedliwe, żądamy bezzwłocznego sprostowania. Na łamach prasy doszło do ostrej polemiki z redaktorem naczelnym „Super Expressu”, który w swojej gazecie bezpardonowo i obraźliwie zaatakował lekarzy w trakcie protestu w sprawie recept.
Z uwagi na fakt, że stanowisko RPL to nowość w strukturach samorządu lekarskiego, często jest mylone z funkcją rzecznika odpowiedzialności zawodowej, dlatego z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że zadaniem RPL nie jest obrona przed statutowymi organami izby, do których należy OROZ i OSL. W takich przypadkach udzielamy tylko informacji, jak ma się zachować lekarz, przeciwko któremu toczy się postępowanie przed wymienionymi organami. Problemem w pracy rzecznika jest fakt, że lekarze chętnie zgłaszają swoje problemy telefonicznie albo osobiście, ale proszeni o złożenie skargi na piśmie, z ewentualnymi dowodami, często nie kontynuują tematu, co uniemożliwia skuteczne udzielenie im pomocy.
Po roku naszej działalności należy moim zdaniem precyzyjnie określić zasady współpracy RPL z Komisją Etyki, mediatorem oraz możliwość uzyskiwania pewnych informacji o postępowaniu toczącym się przed okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem lekarskim.
W okresie sprawozdawczym odbyło się siedem spotkań kolegium rzecznika, drogą korespondencyjną wpłynęło 25 spraw, którymi zajmowano się na bieżąco.

Rzecznik Praw Lekarza
Andrzej Kużawczyk

Informacja Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Zajmuję się problemem uzależnień – diagnozuję, czy rzeczywiście problem uzależnienia istnieje, doradzam rodzaj terapii i monitoruję przebieg leczenia. Jestem więc „ogniwem pośrednim” między pracodawcą, współpracownikami a izbą lekarską.
Proszę nie czekać, aż problemu nie sposób już będzie nie zauważyć, „nie zamiatać pod dywan”. Tylko wczesna interwencja ma sens. Proszę kierować najpierw do mnie kolegów z problemem uzależnienia, czy nawet z podejrzeniem problemu (choćby anonimowo). Sprawdzę dyskretnie, czy nie jest to przypadkiem złośliwe pomówienie, i postaram się pomóc.
Kontakt: jcharewicz@yahoo.pl, tel. 606-11-16-85 (pon., wt.: 10.00-12.00).

Jolanta Charewicz

319 kandydatów na 244 mandatów!

Apelujemy o udział w wyborach!
Wkrótce wszyscy lekarze otrzymają przesyłkę pocztową z dokumentami umożliwiającymi głosowanie w trybie korespondencyjnym (m.in. instrukcję i kartę do głosowania, listę kandydatów). Przesyłka będzie zawierać ponadto informację o terminie, miejscu i sposobie głosowania. Lekarz może wybrać, czy odda głos korespondencyjnie, czy osobiście.
Warunkiem ważności głosowania jest udział w nim co naj-mniej 20 proc. członków rejonu wyborczego. Informacje o kandydatach będą zamieszczone na stronie internetowej izby.
Głosowanie w rejonach powinno się zakończyć do 30 czerwca. Obwieszczenie o wynikach wyborów zostanie zamieszczone na stronie internetowej izby po 15 lipca 2013 r.

oprac. jw w porozumieniu z OKW

Archiwum