22 sierpnia 2013

Dyplom poza Polską – i co dalej?

Jakie wymagania musi spełnić, jakie i gdzie załatwić formalności lekarz dentysta narodowości polskiej, mający obywatelstwo polskie, mieszkający w Polsce i chcący wykonywać zawód lekarza dentysty na terenie Polski, który uzyskał kwalifikacje na Ukrainie w 2012 r., a następnie nostryfikował dyplom w Republice Bułgarii w 2013 r.?

W związku z wątpliwościami i różną interpretacją przepisów redakcja „Pulsu” o wyjaśnienie zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia.
Departament Prawny w porozumieniu z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał następujące stanowisko.
Lekarz dentysta mający obywatelstwo polskie, który uzyskał w maju 2012 r. dyplom lekarza dentysty na Ukrainie, a następnie nostryfikował ten dyplom w kwietniu 2013 r. w Bułgarii i zamierza obecnie wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie musiał nostryfikować swój dyplom na terytorium RP. Procedura nostryfikacji dyplomów uczelni wyższych jest określona w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych zagranicą (DzU nr 196, poz. 1168).
Po uzyskaniu nostryfikacji taki lekarz dentysta podlega tym samym przepisom ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), co absolwenci polskich uczelni medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym (art. 5 ww. ustawy).
Ponadto Departament uprzejmie informuje, że lekarz dentysta, który odbył staż podyplomowy zagranicą może ubiegać się o uznanie tego stażu przez ministra zdrowia w całości lub w części. Procedura uznania stażu podyplomowego odbytego zagranicą jest określona w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (DzU poz. 1082).
Jednocześnie Departament uprzejmie informuje, że jeżeli ww. lekarz dentysta posiadałby zaświadczenie wydane przez bułgarski organ właściwy, że posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zawodzie lekarza dentysty uzyskane na terytorium Bułgarii, to podlegałby on procedurze wskazanej w art. 5c ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2011 r. nr 277, poz. 1634, z późn. zm.).
W takiej sytuacji lekarz dentysta składa wniosek, którego wzór jest określony w Załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (DzU nr 187, poz. 1151, z późn. zm.), do ministra zdrowia wraz z załącznikami. Procedura uznania kwalifikacji w tym przypadku jest określona w ustawie z 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU nr 63, poz. 394).
Jeżeli lekarz dentysta otrzyma decyzję ministra zdrowia o uznaniu kwalifikacji, to właściwa okręgowa rada lekarska przyznaje takiemu lekarzowi dentyście (pełne) prawo do wykonywania zawodu. Jednakże, jeżeli taki lekarz dentysta chciałby się potem ubiegać o przyjęcie na specjalizację na terytorium RP, to musiałby uprzednio złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy i uzyskać świadectwo potwierdzające ten stan faktyczny.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
Alina Budziszewska-Makulska

Archiwum