28 lutego 2014

Duże inwestycje w Szpitalu Klinicznym przy Banacha

Małgorzata Skarbek
W ostatnim czasie Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha w Warszawie pozyskał duże środki finansowe na modernizację i wyposażenie w nową aparaturękilku swoich jednostek. Jego kierownictwo liczy, że wkrótce nastąpią dalsze korzystne zmiany.

Przede wszystkim dzięki funduszom, otrzymanym w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” z Unii Europejskiej na lata 2007-2013, bardzo unowocześniliśmy Pracownię Kardiologii Inwazyjnej w Klinice Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego – mówi mgr Ewa Marzena Pełszyńska, dyrektor SPCSK. – Zwiększyliśmy dostępność takich procedur jak leczenie ostrych stanów kardiologicznych, wad strukturalnych serca, poprawiliśmy jakość opieki przed zabiegami koronarografii i po nich, przy zakładaniu stentów itp.

W ramach tej inwestycji, zrealizowanej w ciągu roku kalendarzowego, zakupiono: zestaw angiograficzny z wyposażeniem, zintegrowany z nim sprzęt do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej z opcją do wykonywania badań wirtualnej histologii, pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, sprzęt do monitorowania pacjenta, dwa respiratory, dwa defibrylatory, stymulator, aparat EKG, pięć łóżek z wyposażeniem do sali wzmożonego nadzoru, zestaw do hipotermii wewnątrznaczyniowej, przenośny aparat EKG z kompletem głowic do badań przezprzełykowych. Koszt zakupu i montażu wyniósł 6,5 mln zł. Kierownikiem pracowni jest dr n. med. Janusz Kochman.

Obiekty tego szpitala budowano w latach 70., według technologii „pawilon Lipsk”, a to nie był zbyt udany twór architektoniczny, zwłaszcza pod względem szczelności i możliwości utrzymania ciepła. Toteż od wielu lat szpital jest sukcesywnie termomodernizowany. Pierwsze trzy bloki zmodernizowano w latach 2003-2007. Następny projekt przewiduje dokończenie termomodernizacji budynku D oraz ośmiu łączników. Początkowo szpital opłacał wykonanie tych prac z własnych środków, obecnie termomodernizacja kontynuowana jest dzięki dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Zielone inwestycje”, w wysokości 2,6 mln zł, oraz pożyczce, którą szpital będzie spłacał przez 20 lat. Termin zakończenia przedsięwzięcia przewidziany jest na maj 2014 r.

– Przeprowadzenie termomodernizacji to przede wszystkim podniesienie komfortu pobytu pacjentów – mówi mgr inż. Beata Więcko, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych. – A to jest wartość nieprzeliczalna na żadne środki finansowe. Ale to także oszczędności w opłatach za ciepło. Aby całkowicie zakończyć termomodernizację, trzeba jeszcze ocieplić budynek E, w którym znajdują się pracownie diagnostyczne i jeden oddział łóżkowy, oraz zmodernizować węzły cieplne. Będziemy występować o środki dotacyjne w ramach kolejnych konkursów NFOŚ „Zielone inwestycje”.
Podniesieniu komfortu pacjentów służyły także kompleksowe remonty niektórych oddziałów, w czasie których tworzy się sale chorych z pełnymi węzłami sanitarnymi, wymieniając wszystkie instalacje (CO, wodne, kanalizacyjne, elektryczne, wentylację, klimatyzację, instalacje gazów medycznych). Po remontach oddziały dysponują salami pacjentów wyposażonymi w węzły sanitarne, nowymi pokojami zabiegowymi i opatrunkowymi. Udało się w ten sposób zmodernizować pomieszczenia Banku Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej oraz części dwu klinik: Kliniki Hematologii (kierowanej przez prof. Wiesława W. Jędrzejczaka) oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej (kierowanej przez prof. Jacka Szmidta). Fundusze na te cele szpital uzyskał z Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Programu Medycyny Transplantacyjnej. Modernizację w Klinice Hematologii ukończono w 2012 r., kosztowała 2,2 mln zł. Dwie pozostałe – w 2013 r., ich koszt wynosił: 2,2 mln zł – Bank Komórek i 1,26 mln zł – część Kliniki Chirurgii.

W 2013 r. szpital z własnych środków remontował dziesięć węzłów sanitarnych na kilku oddziałach. Stan techniczny tych pomieszczeń, powstałych ponad 30 lat temu, był niezadowalający, daleki od dzisiejszych standardów np. czystości, dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto szpital ubiega się o fundusze z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” UE oraz o środki Ministerstwa Zdrowia na zakup aparatury diagnostycznej dla Zakładu Radiologii, a także sprzętu dla oddziałów pooperacyjnych i oddziałów intensywnej terapii, w tym na kardiochirurgii, m.in. kardiomonitorów, respiratorów, w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki pooperacyjnej.

Do końca 2014 r. można się starać o fundusze z programu PL07 – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych (Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG). Szpital złożył wnioski o przyznanie środków z tych projektów. Chce za nie zwiększyć dostępność diagnostyki i specjalistycznego leczenia osób powyżej 60. roku życia oraz stworzyć oddział łóżkowy przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

Archiwum