6 marca 2018

To była pracowita kadencja

Powiem wprost

Dobiega końca VII kadencja samorządu lekarskiego. Za nami cztery lata wytężonej pracy na rzecz lekarskiej społeczności, dla dobra leczących i leczonych. Nie zapominajmy, że dbając o sprawy lekarzy i lekarzy dentystów dotyczące kształcenia, warunków pracy i płacy, odpowiedzialności zawodowej oraz ubezpieczeń, działamy też dla bezpieczeństwa pacjentów. Wykonując zawód zaufania publicznego, z którym wiąże się z jednej strony ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta, a z drugiej – społeczne oczekiwania, doceniajmy oparcie w samorządzie lekarskim, który, zawsze podkreślam, jest zdobyczą naszego środowiska i wielką siłą. W mijającej kadencji realizowaliśmy w OIL w Warszawie ustawowe zadania samorządu lekarskiego, wprowadziliśmy również nowe programy i kontynuowaliśmy z powodzeniem działania rozpoczęte wcześniej. Przypomnę najważniejsze.

Pod jednym dachem i z certyfikatem

W VII kadencji Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zakończyła spłatę zobowiązań z tytułu zakupu siedziby przy ul. Puławskiej 18. W budynku przeprowadzono remonty pomieszczeń, dostosowano biuro do potrzeb organizacyjnych i zadań Izby. Zmodernizowane zostały sale konferencyjne, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów uzyskał nowy lokal. Do siedziby Izby została również przeniesiona redakcja Miesięcznika „Puls”. Obecnie wszystkie działy, wykonujące zadania samorządu lekarskiego, funkcjonują w jednym miejscu. Pomieszczenia przy ul. Koziej, w których znajdowała się redakcja, zostały wykorzystane na pracownię dla malujących lekarzy, a obecnie odbywają się tam sesje psychologiczne w ramach programu walki z wypaleniem zawodowym.

W 2015 r. OIL w Warszawie otrzymała certyfikat ISO. Nasza decyzja o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością poskutkowała uporządkowaniem procedur i wypracowaniem najlepszych rozwiązań w zakresie obsługi członków naszego samorządu. Po 12 miesiącach od pierwszej certyfikacji uzyskaliśmy ponownie potwierdzenie działania zgodnie
z systemem zarządzania jakością.

Ubezpieczenie w składce i pomoc prawna

W 2015 r. uruchomiliśmy program ubezpieczeniowy dla lekarzy i lekarzy dentystów z naszej Izby, który oferuje przede wszystkim ubezpieczenie OC zawarte w składce na samorząd lekarski. Było to możliwe dzięki podniesieniu składki członkowskiej do 60 zł, a przewidywany efekt skali pozwolił na zapewnienie korzystnych stawek ubezpieczenia. Członkowie samorządu mogą korzystać nie tylko z ubezpieczenia podstawowego, obowiązkowego dla osób prowadzących praktykę lekarską, ale również z wielu innych ułatwień. Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem – przystąpiło do niego już około 18 tys. lekarzy.

Duże znaczenie ma również program „Prawnik dla lekarza”. Działa infolinia, a członkowie naszej Izby mogą korzystać z porady prawnej nieodpłatnie. Oba programy są pomocne lekarzom w wykonywaniu zawodu, a informacje o nich stale zamieszczamy na łamach „Pulsu”.

Szkolenia i konferencje

Zadania związane z kształceniem to ważny obszar działania Izby. Staramy się wspierać lekarzy w podnoszeniu zawodowych kwalifikacji. Nasz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów rejestruje szkolenia oferowane przez różne podmioty. Izba organizuje również szkolenia własne.

Konfrontowaniu zawodowych doświadczeń i uaktualnianiu wiedzy służą też izbowe konferencje. W 2015 r. po raz pierwszy odbyły się Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne. Konferencja zyskała bardzo pozytywne opinie uczestników i stała się wydarzeniem cyklicznym. Biorą w niej udział lekarze dentyści z całej Polski. W tym roku MSS odbędą się po raz czwarty. W VII kadencji zorganizowaliśmy również międzynarodową konferencję na temat rekompensowania szkód wynikłych z niepożądanych zdarzeń medycznych. Spotkanie było efektem prac powołanego w Izbie zespołu, który przygotowywał propozycje zmian w sposobie rekompensowania szkód, a projekt został przekazany do MZ. Byliśmy także współorganizatorami konferencji poświęconych problematyce pracy biegłych sądowych, w których uczestniczyli lekarze i prawnicy. Odpowiadając na potrzeby obu środowisk, prowadzimy obecnie szkolenia dla biegłych. Powołaliśmy zespół zajmujący się tą problematyką i nawiązujemy współpracę z medycznymi towarzystwami naukowymi, które będą wskazywały specjalistów do sporządzania opinii, aby były obiektywne i na najwyższym poziomie merytorycznym. W 2017 r. powołaliśmy Zespół ds. Studiów Strategicznych. „Inwestycje społeczne. Zdrowie +” były pierwszą konferencją izbowego think tanku. Przygotowywana jest już następna, poświęcona tajemnicy medycznej i ochronie danych pacjentów. Odbyło się seminarium dotyczące współpłacenia przez pacjentów za leczenie.

Współpraca z zagranicą

Kontakty z lekarskimi organizacjami polonijnymi utrzymujemy od lat. Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych powierzyła naszej Izbie przygotowanie w 2016 r. IX Kongresu Polonii Medycznej, II Zjazdu Lekarzy Polskich w Warszawie. Spotkanie było nie tylko wydarzeniem towarzyskim, ale również konferencją naukową na najwyższym poziomie. Zaszczycili nas wykładami wybitni przedstawiciele medycyny, pracujący w wiodących ośrodkach naukowych i klinicznych na świecie. Prof. prof. Krzysztof Bankiewicz, George Król, Roman Jaeschke, Waldemar Priebe, Maria Siemionow, Zbigniew Wszołek dzielili się doświadczeniami zawodowymi, dając świadectwo wkładu Polaków w rozwój medycyny.

Nasza Izba jest mocno zaangażowana we współpracę z lekarzami ze wschodniej Europy, z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Gruzji. W mijającej kadencji odbyły się spotkania i szkolenia samorządowe w Warszawie dla kolegów zza wschodniej granicy. Przedstawiciele ORL w Warszawie uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez zagranicznych partnerów, m.in. w obchodach 150-lecia Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego w 2017 r. W trosce o historyczne dziedzictwo Izba wsparła finansowo renowację na wileńskiej Rossie grobu polskiego lekarza, pracującego w XIX w. w Wilnie, prof. Feliksa Rynkiewicza. Znaczącym wydarzeniem było nadanie w 2017 r. imienia prof. Zbigniewa Religi Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie. Nasza Izba patronowała powstaniu placówki przy Narodowej Naukowej Bibliotece Medycznej Ukrainy i jest gorącym orędownikiem jej działalności, a także wspiera inicjatywy związane ze wzbogacaniem zbiorów bibliotecznych. Szeroki zakres zagadnień i różnorodność inicjatyw spowodowały powołanie w Izbie Ośrodka Współpracy
z Zagranicą.

Pomoc socjalna, wypalenie zawodowe i czas wolny

W trudnych sytuacjach życiowych członkowie naszego samorządu mogą liczyć na pomoc w ramach świadczeń socjalnych. Wspieramy też rodziców, którym urodziło się dziecko. Nasze izbowe becikowe wynosi 1000 zł. Od 2015 r. systematycznie rośnie roczna kwota wypłat, ale cieszymy się, że w lekarskich rodzinach rodzą się dzieci. Nie zapominamy również o lekarzach seniorach. Na ich rzecz działa Fundacja „Pro Seniore”. Pomoc lekarzom zmagającym się z wyczerpaniem emocjonalnym i psychicznym niesie powołany w 2017 r. Zespół ds. Wypalenia Zawodowego. Aby dobrze pracować, lekarze muszą odpoczywać, dlatego oferujemy członkom naszej Izby karty umożliwiające korzystanie ze zniżką z oferty rekreacyjnej w różnych placówkach. Wspieramy także pasje artystyczne i sportowe lekarzy.

Kontakt i integracja

OIL w Warszawie jest najliczniejszą izbą lekarską w Polsce. Tym bardziej ważna jest dla nas integracja środowiska i docieranie z informacją o działaniach samorządu lekarskiego do wszystkich członków Izby. Wydajemy „Puls”, bieżące informacje zamieszczamy na stronie internetowej (www.izba-lekarska.pl), ale również obecni jesteśmy w mediach społecznościowych – na Facebooku i Twitterze. Uruchomiliśmy aplikację mobilną „Kalendarz lekarski”, a także przesyłamy izbowy newsletter drogą e-mailową. Integracji służą izbowe spotkania i konferencje. Są okazją nie tylko do wymiany doświadczeń zawodowych, ale także do kontaktów towarzyskich. Już dwukrotnie, w 2017 i 2018 r., zorganizowaliśmy noworoczne spotkanie, w którym uczestniczyło szerokie grono osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia.

Uczestnictwo we wspólnej sprawie

Nie zamykamy się we własnym, lekarskim gronie. Utrzymujemy kontakty z organizacjami pacjentów, z samorządami zawodów zaufania publicznego, z instytucjami naukowymi i ubezpieczeniowymi, a także z ośrodkami akademickimi, w szczególności z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy dotyczące dziedzin nam najbliższych, czyli medycyny i służby zdrowia. M.in. byliśmy na marszu rezydentów, służyliśmy pomocą młodym lekarzom podczas ich protestu. Prowadziliśmy również rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, wyrażając nasze zdanie na temat projektów dotyczących systemu ochrony zdrowia. Zawsze pozostajemy otwarci na dialog.

Dziękuję członkom Prezydium i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie za zaangażowanie w pracę samorządu, za pomysły, dyskusje, wspieranie działań i godną reprezentację lekarskiej społeczności. Przekazuję podziękowania za działalność w mijającej kadencji przedstawicielom organów samorządu lekarskiego i członkom komisji. Dziękuję dyrektorowi i pracownikom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za wspólną realizację zadań samorządu lekarskiego i budowanie pozytywnego wizerunku naszej organizacji.

Prezes ORL w Warszawie Andrzej Sawoni

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum