29 kwietnia 2014

Nowe przepisy prawne

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, opublikowane w DzU z 2013 r., poz. 1485. Usługi w zakresie opieki zdrowotnej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o podatku VAT. Na żądanie nabywcy usługi (pacjenta) lekarz jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Faktura dokumentująca świadczenie usług zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) usługi,
 5. zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową usługi,
 7. kwotę należności ogółem,
 8. wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku:
  • art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze,
  • art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza; dotyczy udzielania przez lekarzy świadczeń kontraktowych,
  • art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty; dotyczy niewymienionych wyżej przypadków, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza posiadającego praktykę lekarską.

W przypadku usług, które nie zostały zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy (np. opracowania opinii przez lekarzy biegłych sądowych), ale korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy, ze względu na nieprzekroczenie kwoty 150 000 zł za te usługi w poprzednim roku podatkowym, faktura dokumentująca świadczenie tych usług powinna zawierać dane, o których mowa w pkt a-g.

13 stycznia 2014 r. zostało opublikowane w M.P. z 2014 r., poz. 19, obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

31 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 145.

3 lutego 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 159, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

5 lutego 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 174, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

7 lutego 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 177, obwieszczenie ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

18 lutego 2014 r. zostało opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 213, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.

19 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 168.
W skład agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne: Biuro Kadr, Biuro Księgowości, Biuro Prezesa, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Wydział Obsługi Rady Przejrzystości, Samodzielne Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego, Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego, Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego.

19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., opublikowana w DzU z 2014 r., poz. 169.
Ustawa określa zasady ustalenia i wypłaty emerytury, do której prawo zostało zawieszone na podstawie art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 257, poz. 1726 ze zm.) w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.
Zawieszona emerytura przysługuje emerytowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nabył prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r.,
 • jego prawo do emerytury zostało zawieszone na podstawie wyżej wymienionych przepisów w związku z kontynuowaniem przez niego po 30 września 2011 r. zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Przepisy ustawy nie mają zastosowania do emerytów, których roszczenia z tytułu wypłaty zawieszonej emerytury zostały zaspokojone na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Mają oni jednak prawo do odsetek po złożeniu wniosku o ich wypłatę od zasądzonej kwoty.
W celu obliczenia kwoty zawieszonej emerytury sumuje się emerytury w wysokości, w jakiej przysługiwałyby w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., z uwzględnieniem ich waloryzacji.
Kwota zawieszonej emerytury, obliczona w sposób określony wyżej, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.
Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
Emerytowi, który do 31 października 2011 r. nie osiągnął wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet albo 65 lat dla mężczyzn – kwotę zawieszonej emerytury ustala się po rozliczeniu emerytury za lata 2011 i 2012.
Podstawę obliczenia emerytury ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., do której prawo ustalono po 31 grudnia 2012 r., ustala się ponownie, jeżeli po przyznaniu tej emerytury nastąpiła wypłata wcześniej przyznanej, zawieszonej emerytury.
Ponowne ustalenie podstawy obliczenia emerytury polega na pomniejszeniu podstawy obliczenia emerytury, określonej w decyzji organu rentowego ustalającej prawo do emerytury, o kwotę wypłaty zawieszonej emerytury w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wypłata zawieszonej emerytury następuje na wniosek emeryta.
Emeryt, który pobierał wcześniejszą emeryturę, do wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o wysokości przychodów osiąganych w latach 2011-2012.
Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury składa się do organu rentowego.
Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.
Emeryci, w przypadku których wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu, w którym sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone, mogą złożyć wniosek o wypłatę odsetek od zasądzonej kwoty:

 • do dnia wypłaty – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie,
 • do dnia wejścia ustawy w życie – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po dniu wejścia ustawy w życie.

Organ rentowy zawiesza postępowanie w przypadku, gdy emeryt przed dniem wejścia w życie ustawy złożył odwołanie do sądu od decyzji tego organu w przedmiocie wypłaty kwoty zawieszonej emerytury.
Organ rentowy podejmuje na wniosek emeryta postępowanie zawieszone z przyczyny, o której mowa wyżej, w przypadku gdy sąd wydał prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w tej sprawie.

27 lutego 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 198.
Program szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych określa załącznik do rozporządzenia.
Świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych dokumentuje realizację szczepienia przez odnotowanie ich w dokumentacji medycznej prowadzonej w punkcie szczepień oraz w Międzynarodowej Książeczce Szczepień.
Świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych przekazuje informację o wykonaniu szczepienia ochronnego do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia, podległej ministrowi obrony narodowej, w terminie siedmiu dni od dnia jego wykonania.
W informacji zamieszcza się następujące dane:

 • imię, nazwisko i PESEL szczepionego żołnierza zawodowego,
 • nazwę choroby, przeciw której jest wykonywane szczepienie,
 • nazwę szczepionki i numer jej serii,
 • informację o rozpoczętym cyklu szczepienia ochronnego, z terminem podania kolejnych dawek szczepionki.

W przypadku gdy świadczeniodawcą jest Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego, w informacji nie zamieszcza się danych personalnych żołnierza.
Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego, ze względu na zmianę sytuacji epidemiologicznej lub postęp wiedzy medycznej, może zalecić wykonanie dodatkowych szczepień ochronnych. Zalecenia głównego inspektora sanitarnego Wojska Polskiego ogłasza się w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.
W ramach realizacji programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych dopuszcza się stosowanie szczepionek poliwalentnych i skojarzonych.
Dane o szczepieniach ochronnych żołnierzy zawodowych objęte informacją o wykonaniu szczepienia ochronnego gromadzi się w Centralnym Rejestrze Szczepień Żołnierzy Zawodowych.
Minister obrony narodowej, na wniosek szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia, podległej ministrowi obrony narodowej, wyznaczy jednostkę organizacyjną wojskowej służby zdrowia do prowadzenia rejestru.

20 marca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, opublikowane w DzU z 2014 r., poz. 274.
Rozporządzenie określa wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także sposób przedstawiania tych informacji i danych.
Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór wykazu zawierającego informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2, w tym m.in.:

 • Tabela A – charakterystyka źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza,
 • Tabela C – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,
 • Tabela D – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych.

Wykazy prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej, w układzie tabelarycznym.
Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykazy w postaci papierowej albo elektronicznej.
Wykazy przedkładane w postaci elektronicznej są:

 • wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów,
 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Archiwum