12 kwietnia 2017

Lekarze obradowali w Warszawie

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie odbył się 1 kwietnia 2017 r. Zgodnie z regulaminem, poświęcony był przede wszystkim przyjęciu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu OIL, sprawozdań z działalności organów Izby w 2016 r. oraz budżetu na rok 2017. Na przewodniczącego Zjazdu został wybrany Romuald Krajewski, wiceprezes ORL w Warszawie.

 Sprawozdania i absolutorium

Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej przedstawił prezes Andrzej Sawoni. W prezentacji nawiązał do najważniejszych tematów i obszarów działań w roku 2016. Podkreślił, że prowadzony od 2015 r. program ubezpieczenia OC zawartego w składce na samorząd lekarski cieszy się dużym zainteresowaniem. Korzysta z niego 16 tys. członków OIL w Warszawie. Skala przedsięwzięcia pozwoliła na znaczące zmniejszenie składki ubezpieczeniowej, a ponadto uczestniczący w programie zyskują dodatkowe zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe. Duże jest również zainteresowanie bezpłatnymi poradami prawnymi w ramach programu „Prawnik dla lekarza”, których w 2016 r. udzielono ponad 900. Z programu od ubiegłego roku mogą korzystać także lekarze i lekarze dentyści odbywający staż podyplomowy. Izba udziela wsparcia socjalnego lekarzom. Są to m.in. zapomogi losowe, pożyczki socjalne, odprawy pośmiertne. Rodzicom, którym urodziło się dziecko, wypłacane jest tzw. becikowe w wysokości 1000 zł. W 2016 r. wypłat z tego tytułu było 545. Prezes Sawoni przypomniał o zaangażowaniu Izby w projekt szkolenia biegłych sądowych, a z czasem być może także powołania zespołu biegłych przy OIL w Warszawie. Izbowy zespół pracował również nad projektem rekompensowania pacjentom szkód związanych z leczeniem. Ważnym obszarem działania były szkolenia dla lekarzy, za które odpowiada Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Zostało podpisane porozumienie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w sprawie szkoleń specjalizacyjnych, które nie wymagają zaplecza klinicznego. W 2016 r. Izba otrzymała ponownie, po roku od pierwszego certyfikatu, potwierdzenie stosowania systemu zarządzania jakością – ISO 9001:2008. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku był IX Kongres Polonii Medycznej, którego Izba była gospodarzem i współorganizatorem. Uczestniczyło w nim prawie 1000 osób, lekarze z Polski i ze świata, wielu wybitnych przedstawicieli światowej medycyny, m.in. prof. Zbigniew Wszołek i prof. Maria Siemionow. W części sprawozdawczej Zjazdu zostały przedstawione sprawozdania z działalności organów Izby w 2016 r. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przedstawiła Janina Barbachowska, p.o. rzecznika, a Okręgowego Sądu Lekarskiego – jego przewodniczący Roman Jasiński. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL w Warszawie w roku 2016 i projekt budżetu na rok 2017 zaprezentował skarbnik Roman Olszewski, a sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej i opinię o wykonaniu budżetu OIL w Warszawie przedstawiła przewodnicząca OKR Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć. Po wysłuchaniu sprawozdań nastąpiła dyskusja, chwilami bardzo emocjonalna, w związku z oświadczeniem przedstawiciela OKR, że Komisja nie była w stanie wydać opinii w sprawie sprawozdania finansowego ORL za ubiegły rok. Po dyskusji, w której wyjaśniano zakres kompetencji OKR (ustawa o izbach lekarskich mówi, że OKR „przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu”), Zjazd zatwierdził sprawozdania, udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie za rok 2016 i przyjął budżet na rok 2017.

„Miasteczko samorządowe”, windykacja składek, uchwały i apele

W toku obrad delegaci zajęli się dyskusją nad wstępnym projektem wspólnego przedsięwzięcia samorządów zawodów zaufania publicznego, którego założeniem jest budowa obiektu biurowo-konferencyjnego, tzw. miasteczka samorządowego, w którym siedzibę znalazłyby liczne samorządy zawodów zaufania publicznego. Prezes Sawoni podkreślił, że pomysł, który zrodził się na Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, wymaga szczegółowych uzgodnień i analiz, ale wstępnie wydaje się bardzo korzystny dla Izby. Udział w budowie nowego obiektu, w którym części szkoleniowa i konferencyjna byłyby wspólne dla wszystkich użytkowników oraz zapewniono by dostateczną liczbę miejsc parkingowych, rozwiązałby problem niedoboru powierzchni przeznaczonej na szkolenia w dotychczasowej siedzibie Izby. Delegaci dyskutowali również o nieopłaconych składkach członkowskich. Zaległości z tego tytułu sięgają nawet roku 2006, ale ze względu na zmianę sposobu opłacania i księgowania składek (dawniej były to np. wpłaty zbiorowe z przychodni czy szpitala za grupę lekarzy, obecnie – na konta indywidualne) w dużej mierze są już nieściągalne. Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów o wymagalnych zobowiązaniach z tytułu składek członkowskich do obowiązujących przepisów rachunkowych, o czym mówiła obecna na Zjeździe biegła rewident Krystyna Krzysztofik-Pogoda, zaproponowano Zjazdowi, aby przedawnienie następowało z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności składki.

Po omówieniu wymienionych tematów Zjazd podjął:– uchwałę w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podjęcia działań mających na celu przystąpienie do grupowej inwestycji pod nazwą „Miasteczko Samorządowe”,

– uchwałę w sprawie egzekwowania należności wynikających z tytułu nieopłaconych składek członkowskich, w której przyjęto, że zaległości będą umarzane po upływie 5 lat, o ile nie zostaną wcześniej podjęte działania w celu ich odzyskania.

Zjazd podjął również uchwały:

– w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do zakupu lokali wynajmowanych przez OIL w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, według cen rynkowych na podstawie wyceny biegłych,

– w sprawie upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do wyboru biegłego rewidenta w celu dokonania analizy badawczej rocznego sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

– w sprawie uchylenia uchwały nr 6/Z/IV/02 XIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 7 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania diet samorządowych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (t.j. wprowadzony obwieszczeniem prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 13 kwietnia 2011 r., zm. uchwałą nr 9/Z/VII/14 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 5 kwietnia 2014 r.).

Ponadto Zjazd przyjął apele:

– do ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań zwiększających dostęp do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów w Polsce,

– do rządu RP i ministra zdrowia o podjęcie działań na rzecz poprawy zdrowia obywateli RP, uwzględniających postulaty środowiska lekarzy dentystów nieustannie podkreślających znaczenie zdrowia jamy ustnej dla zdrowia ogólnego,

– w sprawie zwiększenia w planie finansowym budżetu NFZ na rok 2018 nakładów na gwarantowane świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne w stosunku do przeznaczonych na ten cel środków w budżecie na rok 2017.

O samorządzie, systemie i zdrowiu lekarzy

Tradycyjnie w Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. Barbara Górnicka, prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Paweł Włodarski, dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Artur Mamcarz, prodziekan II Wydziału Lekarskiego, a także prof. Tadeusz Tołłoczko, były rektor Akademii Medycznej w Warszawie, oraz prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prof. Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, i Maciej Hamankiewicz, prezes NRL. Na Zjeździe byli obecni również przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, m.in.: Maciej Klockiewicz, sekretarz Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Mieczysław Grodzki, prezes Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Hanna Szarpak, zastępca przewodniczącego Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Monika Całkiewicz, wicedziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Wśród zaproszonych były też prokurator Ewa Kiec ze Stowarzyszenia Prokuratorów RP oraz prawnik prof. Dorota Karkowska.

Prezes Maciej Hamankiewicz przedstawił najważniejsze w ostatnim czasie działania Naczelnej Rady Lekarskiej i całego samorządu na rzecz swoich członków. Prof. Dorota Karkowska w wykładzie na temat aktualnej sytuacji w ochronie zdrowie mówiła m.in. o planach likwidacji NFZ, o koncepcji wprowadzenia sieci szpitali, o pytaniach i wątpliwościach, nie tylko środowiska medycznego, ale też prawników, jakie wiążą się z tymi działaniami.

Ładysław Nekanda-Trepka, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, przedstawił informacje dotyczące kalendarza wyborczego. 31 057 członków OIL w Warszawie posiada czynne prawo wyborcze: 24 173 lekarzy i 6884 lekarzy dentystów. Do podziału jest 400 mandatów (310 dla lekarzy i 90 dla lekarzy dentystów). Głosowanie w rejonach rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30 września 2017 r. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbędzie się 5–7 kwietnia 2018 r.

Bohdan Woronowicz, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Warszawie, przekazał informacje o działaniach podjętych w 2016 r. Przedstawił wyniki ankiety dotyczącej sytuacji trudnych i stresogennych w pracy lekarzy. Według respondentów największym źródłem stresu jest dla nich obciążenie nadmierną biurokracją w pracy. Przypomniał też o broszurze „Pomagajmy sobie” na temat pomocy osobom uzależnionym, wydanej przez OIL w Warszawie, która trafiła do lekarzy i lekarzy dentystów.

„To był dobry Zjazd”

Podczas Zjazdu wręczono odznaczenia Laudabilis, uczczono też pamięć kolegów lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych w 2016 r. Przed rozpoczęciem obrad wystąpił chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Medicantus.

To był dobry Zjazd – powiedział na zakończenie Andrzej Sawoni i podziękował delegatom za aktywny udział w obradach.

ach

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum