24 kwietnia 2017

Nowe przepisy prawne

prawo

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

31 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 193, obwieszczenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

3 lutego 2017 r. zostało opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 211, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.

10 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 237.

Zmiany zostały wprowadzone w części I załącznika nr 3 do rozporządzenia określającej warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, m.in.: w poz. 39. położnictwo i ginekologia – trzeci poziom referencyjny w części „pozostałe wymagania” dodano:

– stosowanie standardów postępowania medycznego z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań, oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych,

– stosowanie standardów w łagodzeniu bólu porodowego,

– w przypadku prenatalnego zdiagnozowania wad rozwojowych płodu – zapewnienie dostępności leczenia wewnątrzmacicznego,

– w przypadku zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu powstałych w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – zapewnienie dostępności opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczeniodawcy, którzy nie spełniają w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia określonych w nim wymagań, realizują świadczenia opieki zdrowotnej na dotychczasowych warunkach przez okres, na jaki zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie dłużej jednak niż do 1 sierpnia 2017 r.

10 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 31 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 236.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia perinatalna opieka paliatywna oznacza zapewnienie:

  1. a) wsparcia rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej,
  2. b) opieki nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:

– stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej,

– domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia,

– ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej,

– perinatalnej opieki paliatywnej – w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej obejmują:

– porady i konsultacje lekarskie w poradni medycyny paliatywnej, hospicjum domowym dla dzieci lub hospicjum stacjonarnym,

– porady psychologa w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym,

– koordynację opieki przez:

  1. a) zapewnienie współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii lub neonatologii, w warunkach leczenia szpitalnego lub porady specjalistycznej,
  2. b) zapewnienie współpracy z hospicjum domowym dla dzieci lub z hospicjum stacjonarnym pozwalającej na zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia możliwości wypisu z oddziału, na którym przebywa dziecko,
  3. c) zapewnienie współpracy z ośrodkiem diagnostyki prenatalnej, ośrodkiem kardiologii prenatalnej lub zakładem genetyki,
  4. d) poinformowanie rodziców dziecka o możliwości pożegnania się ze zmarłym dzieckiem oraz o sposobie pochówku,
  5. e) przekazanie informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu dziecka,
  6. f) zapewnienie ciągłości leczenia stosownie do stanu zdrowia, po zakończeniu realizacji świadczenia gwarantowanego w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej, a w uzasadnionych przypadkach opiekę paliatywną po urodzeniu dziecka oraz wsparcie w żałobie po śmierci dziecka przez udział w grupie wsparcia w żałobie.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

– przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

– wskazanie medyczne, przede wszystkim fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej nierokującej nadziei na wyleczenie, a w przypadku perinatalnej opieki paliatywnej – ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w szczególności zaburzenia rozwojowe prowadzące do poronienia samoistnego, porodu przedwczesnego lub zgonu wewnątrzmacicznego, zaburzenia rozwojowe prowadzące do przedwczesnej śmierci żywo urodzonego dziecka, określone jednostkami chorobowymi, o których mowa w części III załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W załączniku nr 2 dodano część IV Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

Wymagania dotyczące personelu obejmują m.in. zatrudnienie:

lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii lub neonatologii, perinatologii, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii, anestezjologii i reanimacji, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej albo medycyny rodzinnej, posiadającego udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy w opiece paliatywnej oraz co najmniej roczny staż pracy w ośrodku zajmującym się perinatalną opieką paliatywną.

10 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty, opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 235.

14 lutego 2017 r. weszło w życie zarządzenie nr 9/2017/DWM prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 lutego 2017 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na 12 miesięcy w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA, który nie jest związany z wykonywaniem pracy:

– ubezpieczonym pracownikom,

– prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,

– pobierającym świadczenie rentowe,

– studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,

– członkom rodziny ubezpieczonego zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Natomiast osobom pobierającym świadczenie emerytalne karta wydawana jest na 5 lat, a bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy na 2 miesiące. Podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, którzy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, karta wydawana jest na 2 miesiące. Osobom posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelstwo polskie, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, karta wydawana jest na okres wskazany w decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, jednak nie dłużej niż na 90 dni. Ponadto osobom będącym świadczeniobiorcami, innymi niż wymienieni wyżej:

– posiadającym obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia, karta wydawana jest na 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 18. roku życia,

– mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, które są w okresie ciąży albo porodu, karta wydawana jest na 6 miesięcy, a w okresie połogu na 42 dni.

14 lutego 2017 r. zostało opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 250, obwieszczenie ministra zdrowia z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

16 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 266.

Rozporządzenie określa:

– rodzaj i zakres badań okresowych,

– wzór skierowania na badania okresowe i kontrolne,

– wzór orzeczenia lekarskiego.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określony jest zakres podstawowy badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rozszerzony zakres badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę:

– w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjmujących wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodową – jest określony w załączniku nr 2,

– w wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników – jest określony w załączniku nr 3,

– w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej, w laboratorium kryminalistycznym, jako eksperci kryminalistyczni, radiometryści i kierujący pojazdami służbowymi oraz pełniący służbę w warunkach narażenia na inne czynniki szkodliwe i uciążliwe – jest określony w załączniku nr 4.

16 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych, opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 256.

Rozporządzenie określa:

– reguły kształcenia na studiach doktoranckich,

– zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, minimalny wymiar zajęć oraz liczbę punktów ECTS,

– wymiar praktyk, także realizowanych w formie zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich prowadzonych w uczelni,

– wymagania dla poszczególnych form studiów doktoranckich.

21 lutego 2017 r. zostało opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 304, obwieszczenie ministra zdrowia z 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

21 lutego 2017 r. zostało opublikowane w DzU z 2017 r., poz. 311, obwieszczenie ministra zdrowia z 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum