13 maja 2020

Biuletyn ORL

 

UCHWAŁA NR 19/R-VIII/20

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 lutego 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Statuetki św. Apolonii Patronki Lekarzy Dentystów

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, t.j.) – uchwala się, co następuje:

§1

 1. Przyjmuje się Regulamin Statuetki św. Apolonii Patronki Lekarzy Dentystów.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe przeznaczone na realizację przyznania Statuetki św. Apolonii Patronki Lekarzy Dentystów zostaną wyasygnowane z budżetu Komisji ds. Lekarzy Dentystów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin: www.izba-lekarska.pl

 UCHWAŁA NR 22/R-VIII/20

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 lutego 2020 r.

 w sprawie przyznawania w drodze losowania nagród dla lekarzy, którzy dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego

Działając na podstawie art. 25 pkt 4, w związku z art. 5 pkt 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, t.j.) – uchwala się, co następuje:

§1

 1. Ustanawia się nagrody rzeczowe dla lekarzy, którzy zostali wylosowani zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie losowania nagród, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. W każdym losowaniu przyznanych zostanie 5 nagród dla lekarzy, którzy w okresach 12-miesięcznych, począwszy od 1.01.2018 r., złożą w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dokumenty w celu weryfikacji – wyliczenia punktów edukacyjnych, i dopełnią obowiązku doskonalenia zawodowego, uzyskując minimum 200 punktów w przynajmniej jednym zakończonym okresie rozliczeniowym.

§2

 1. Ustala się, że wartość jednej nagrody wynosi do 3000 PLN brutto.
 2. Kwoty przeznaczone na nagrody zostaną wyasygnowane ze środków przeznaczonych w budżecie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na organizację szkoleń.

§3

1.Nagrody zostaną przyznane w drodze losowania, zgodnie z Regulaminem losowania nagród dla lekarzy i lekarzy dentystów, stanowiącym załącznik do uchwały.

 1. Laureatom, którzy wylosowali nagrody, wręczone zostanie zaświadczenie potwierdzające wygraną wraz z informacją określającą sposób jej przekazania.

§4

 1. Nagrody mają charakter rzeczowy, a ich przekazanie następować będzie w formie refundacji w oparciu o dokumenty księgowe (faktury), potwierdzające poniesienie kosztów odbytych szkoleń wybranych przez lekarza, w ciągu 18 miesięcy od dnia wylosowania nagrody.
 2. Refundacji podlegają koszty uczestnictwa w szkoleniu oraz koszty zakwaterowania i podróży o łącznej wartości do 3000 PLN brutto.
 3. Szkolenia muszą spełniać warunki określone w art. 19 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się kierującemu Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Sekcji Finansowo-Księgowej Izby.

§6

Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w zakładce Punkty Edukacyjne – Dla Lekarzy.

§7

Traci moc uchwała nr 14/R-VIII/19 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 27 lutego 2019 r. w sprawie przyznania w drodze losowania nagród dla lekarzy, którzy dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin: www.izba-lekarska.pl

 

UCHWAŁA NR 23/R-VIII/20

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 lutego 2020 r.

 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania pełnomocnika do spraw zdrowia
lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, t.j.) – uchwala się, co następuje:

§1

 1. Przyjmuje się Regulamin działania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr 37/R-VII/14 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zmieniona uchwałą nr 18/R-VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 15 kwietnia 2016 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin: www.izba-lekarska.pl

 

UCHWAŁA NR 25/R-VIII/20

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 3 kwietnia 2020 r.

 w sprawie odwołania terminu obrad XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 5 pkt 24 Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, j.t.) w związku z §11a ust. 1 oraz §11 ust. 2 Rozporządzenia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczy-pospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 491) oraz w związku ze Stanowiskiem nr 30/20/P-VIII z 20 marca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie okręgowych zjazdów lekarzy w 2020 r., oraz §8 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§1

Odwołuje się termin obrad XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza zaplanowany na 25 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Konieczność odwołania terminu obrad XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zaplanowanego na 25 kwietnia 2020 r. Uchwałą nr 87/R-VIII/19 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu obrad XLI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wynika z ogłoszenia w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie Rozporządzenia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej: rozporządzenie). Zgodnie bowiem z §11a ust. 1: „W okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się: 1) organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, 2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu”. Należy również zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem, aż do odwołania występuje zakaz zgromadzeń uczestników powyżej 50 osób (§11 ust. 2 rozporządzenia).

Nadto wskazuje się, iż zgodnie ze Stanowiskiem nr 30/20/P-VIII z 20 marca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie okręgowych zjazdów lekarzy w 2020 r., Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zajęło stanowisko, iż „w obliczu wielkiego wyzwania dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, jakim jest rozszerzająca się epidemia COVID–19, mając na względzie znaczne ryzyko epidemiczne, jakie wiąże się z gromadzeniem się osób w jednym miejscu, a przede wszystkim uwzględniając kluczową rolę lekarzy i lekarzy dentystów w walce z epidemią i zapewnianiu ciągłości opieki medycznej społeczeństwu, rekomenduje odwołanie wszystkich zaplanowanych na 2020 r. okręgowych zjazdów lekarzy. Nadzwyczajny charakter sytuacji w kraju i na świecie oraz szczególna odpowiedzialność organów samorządu lekarskiego za zdrowie wszystkich członków samorządu oraz ich gotowość do niesienia pomocy chorym wpływają na organizację pracy kolegialnych organów samorządu lekarskiego i przemawiają jednoznacznie za nieprzeprowadzeniem w 2020 r. okręgowych zjazdów lekarzy”.

UCHWAŁA NR 492/P-VIII/20

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 23 kwietnia 2020 r.

 w sprawie zasad dystrybucji przez Okręgową Izbę Lekarską prof. Jana Nielubowicza w Warszawie środków ochrony indywidualnej otrzymanych od Fundacji Lekarze Lekarzom i powołania Komisji do spraw Dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz w nawiązaniu do art. 25 pkt 10 Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU 2019, poz. 965, t.j.) oraz §1 pkt 15 Uchwały nr 14/R-VIII/18 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 8 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 14h Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) zmieniającej Ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 i 567), a także mając na uwadze udzielone Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza przez Fundację Lekarze Lekarzom upoważnienie, uchwala się, co następuje:

§1

 1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ustala i przyjmuje następujące zasady dystrybucji środków ochrony indywidualnej otrzymanych do tej dystrybucji od Fundacji Lekarze Lekarzom:
 2. a) środki, o których mowa powyżej, mogą być przydzielane lekarzom i lekarzom dentystom, jak również kierowane do podmiotów zatrudniających lekarzy,
 3. b) kolejność przyznawania środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych placówek medycznych ustalana będzie z uwzględnieniem liczby zatrudnionych lekarzy na podstawie danych z okręgowego rejestru lekarzy i danych otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 4. c) sposób dystrybucji opracowany zostanie przez powołaną na mocy niniejszej uchwały Komisję do spraw Dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej, z uwzględnieniem rekomendacji zespołu powołanego Uchwałą nr 49/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 marca 2020 r.
 5. Mając na uwadze liczbę otrzymanych środków ochrony indywidualnej, przeliczając je na liczbę uprawnionych lekarzy, o których mowa w §2, ustala się dla lekarza, zgłaszającego zapotrzebowanie w sposób określony przez komisję powołaną zgodnie z §3, pakiet w postaci:
 6. a) 8 maseczek ffp2 oraz
 7. b) do wyboru: gogli, przyłbicy lub opakowania maseczek chirurgicznych.
 8. Ustala się, że otrzymane od Fundacji Lekarze Lekarzom kombinezony zostaną przekazane w pierwszej kolejności do szpitali lub do innych podmiotów leczniczych zatrudniających lekarzy, z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 1 pkt b).
 9. Środki ochrony indywidualnej w postaci wskazanego w ust. 2 pakietu będą mogły być przyznawane lekarzowi jednorazowo, w terminie do 15 maja 2020 r.
 10. Zobowiązuje się lekarzy do pisemnego potwierdzenia odbioru pakietu wraz ze złożeniem oświadczenia o obowiązku stosowania otrzymanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem oraz o zobowiązaniu do niedokonywania odpłatnego zbywania pakietu osobom trzecim.
 11. Za ustalenie prawidłowego sposobu dokumentowania odpowiedzialna jest komisja.
 12. Pozostałe środki ochrony indywidualnej, a także środki ochrony indywidualnej niepodjęte przez lekarza zgłaszającego zapotrzebowanie w formularzu, w terminie do 15 maja 2020 r. zostaną przekazane do szpitali wg faktycznego zapotrzebowania.

§2

 1. W razie wątpliwości uznaje się, iż lekarzem uprawnionym do skorzystania z pakietu, o którym mowa w §1 ust. 2, jest każdy lekarz aktywnie wykonujący zawód oraz będący członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do stosowania otrzymanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem, a także obowiązuje go zakaz odpłatnego przekazania pakietu osobom trzecim.

§3

 1. W celu zapewnienia prawidłowego rozdysponowania środków ochrony indywidualnej oraz opracowania sposobu dystrybucji powołuje się Komisję do spraw Dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej (dalej: komisja), w której zasiadać będzie czterech przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
 3. a) kol. Łukasz Paluch,
 4. b) kol. Artur Drobniak,
 5. c) dyr. Anna Ścibisz,
 6. d) kol. Dariusz Paluszek.
 7. Każdy członek komisji ma jeden głos, a kwestie sporne i wątpliwe rozstrzygane będą przez prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, który uczestniczy w pracach Komisji do spraw Dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej.

§4

Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz Komisji ds. Dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 493/P-VIII/20

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 23 kwietnia 2020 r.

 w sprawie wydatkowania kwoty do 60 000 zł brutto w celu sfinansowania ubezpieczenia określonej liczby lekarzy od skutków wywołanych zakażeniem COVID-19

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz w nawiązaniu do art. 25 pkt 10 Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU 2019, poz. 965, t.j.), oraz §1 pkt 15 Uchwały nr 14/R-VIII/18 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 8 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w związku z art. 14h Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 568) zmieniającej Ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU, poz. 374 i 567), uchwala się, co następuje:

§1

 1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty w wysokości do 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto w celu sfinansowania ubezpieczenia 1000 lekarzy od skutków wywołanych zakażeniem COVID-19.
 2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość kwoty ubezpieczenia dla poszczególnych lekarzy ustalone zostaną z ubezpieczycielem.                                                                                                                                        §2

Kwota, o której mowa w §1 ust. 1, wyasygnowana zostanie z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczydłowska

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum