13 maja 2020

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA Z ZUS W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Z jakich form pomocy w ramach „tarczy antykryzysowej” mogą skorzystać lekarze/lekarze dentyści prowadzący praktykę lekarską?

 Podstawa prawna

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 2020, poz. 374)

 Klauzule prawne

Opinia dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako obejmująca, w tym przez domniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie. W niniejszej opinii prawnej zaprezentowano niezależną, subiektywną ocenę sporządzającego, dotyczącą prawnych aspektów przedmiotu analizy.

 zwolnienie z ZUS

(czy każdy może skorzystać, rodzaj zaświadczenia, ścieżka postępowania)

Zgodnie z art. 31 zo. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 2020 r., poz. 374), ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. mogą skorzystać:

 osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia,

 płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,

 duchowni.

Jakie trzeba spełniać warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

 Wykonywało się działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacało składki na własne ubezpieczenia lub było się płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiło się do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.

 Gdy opłaca się składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, a przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekroczył 15 681 zł, tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

 Należy złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

 Należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Wniosek o zwolnienie można złożyć:

 drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

 drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,

 za pośrednictwem poczty,

 osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Kiedy trzeba złożyć wniosek do ZUS i US?

 Wniosek do ZUS należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

 Dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 r. należy złożyć do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania.

Czy złożenie wniosku np. w maju zwalnia na trzy miesiące, jak mówi ustawa?

Tak, wniosek można złożyć do 30 czerwca 2020 r. i będzie obejmował trzy miesiące wstecz.

Kiedy można uzyskać postojowe?

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały przestój w następstwie COVID-19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł należne jest, jeśli:

 Podjęło się działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiło się działalności) i przychód, który uzyskało się w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyło się wniosek
o świadczenie postojowe:

– był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskało się w miesiącu poprzedzającym,

– nie przekroczył kwoty obliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 Podjęło się działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiło się ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskało się w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyło się wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty obliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłoszonego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 Nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 Mieszka się na terytorium Polski i jest się obywatelem RP lub ma się prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł należne jest, jeśli:

 Rozlicza się podatek kartą podatkową oraz jest się zwolnionym z opłacania podatku VAT.

 Nie posiada się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 Mieszka się na terytorium Polski i jest się obywatelem RP lub ma się prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone w ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć:

 drogą elektroniczną przez PUE ZUS;

 drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,

 za pośrednictwem poczty,

 osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czy osoby mające zarejestrowaną praktykę indywidualną (pracujące w swoim gabinecie), a oprócz tego pracujące u kogoś na umowę-zlecenie (kontrakt w innej placówce, gdzie się jest podwykonawcą) oraz posiadające umowę o pracę z innym jeszcze podmiotem, ale nieosiągające limitu finansowego wskazanego w ustawie, mogą korzystać ze zwolnień?

Podstawowym warunkiem korzystania ze zwolnień jest opłacanie składek na własne ubezpieczenia i nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jeśli jest się pracownikiem (zatrudnionym na umowę o pracę), płatnikiem składek jest pracodawca, więc wyklucza to skorzystanie ze zwolnień.

Jak uzyskać dofinansowanie do pensji z umowy o pracę swojego pracownika (asystentki)?

Zgodnie z art. 15 zzb. ww. ustawy, starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przepis ten stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie to, w przypadku spadku obrotów o:

– co najmniej 30 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie większej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

– co najmniej 50 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie większej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

– co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie większej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie to może być przyznane od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10, mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia prze-dłużyć okres, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz ich skutki.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

W przypadku niedotrzymania tego warunku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

 wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1,

 braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

 niezaleganiu z opłatą zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

 posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy,

 zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem,

 wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,

 numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenia, o których mowa, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

Oprac. Aleksandra Powierża, radca prawny,

Katarzyna Smak, prawnik

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum